Afgeleide emotie en gedrag

 

Afgeleide emotie en gedrag

 

Bij emotie hoort ook een bepaald gedrag, dit gedrag is of een basis emotie of een afgeleide emotie.

 

Bij de basis emotie horen 6 emoties. (zie ook basis emotie)

Bij de afgeleide emotie horen 12 emoties.

Afgeleide emotie is geen “normaal” gedrag. Blijven wij met dit gedrag rondlopen, en wij hier niets aan doen dan dit kost energie. We verspillen energie aan deze emotie. We lopen energetisch leeg door deze emotie. Alles vreet energie. (zie ook energie)

 

 

 

 

Emotie Afgunst
   

Basis emotie/      afgeleide emotie

Afgeleide emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Ongezonde emotie
Thema Bij afgunst wil men niet dat de ander iets bezit en is men soms zelfs bereid zelf schade te lijden om de ander zijn bezit te kunnen ontnemen.
Gedachten Ander bezit iets begeerlijks (wat je zelf niet hebt)
Aandacht focus Vasthouden aan zijn/haar regels, extreme houding
Gedrag Richt zich op het verkrijgen van het begeerde bezit ongeacht de gevolgen
Ombuiging Bekritiseert degene die het begeerde bezit

 

 

Emotie Bezorgdheid
Basis emotie/ afgeleide emotie Afgeleide emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Gezonde emotie
Thema bekommernis, onrust, vrees, zorg
Gedachten Gevaar, bedreiging
Aandacht focus Flexibele instelling en voorkeuren
  Heeft een realistische kijk op dreigend gevaar
  Schat vermogen om met bedreiging om te gaan reëel in
Laat gedachten aan bedreiging niet in frequentie toenemen
Gedrag Ziet geen gevaar waar geen gevaar is
Ombuiging De bedreiging onder ogen zien
Gaat opbouwend met bedreiging om
Zoekt niet onnodige gerusstelling

 

 

Emotie Bezorgdheid relatie
  Afgeleide emotie
Basis emotie/ afgeleide emotie Gezonde emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Bekommernis, onrust, vrees, zorg
Thema Andere persoon bedreigd relatie met partner
Gedachten Flexibele instelling en voorkeuren
Aandacht focus Is reéel over de mate van bedreiging van relatie
  Vindt dat het normaal is dat partner ook andere aantrekkelijk vindt
Gedrag Zoekt niet naar bewijs dat partner een verhouding heeft
Ombuiging Creëert geen visuele beelden van partner die ontrouw is
Beschouwt de gesprekken van de partner met andere als normaal
Ombuiging Staat toe dat partner zijn liefde uit zonder overmatig gerustgesteld te hoeven worden
Geeft partner vrijheid zonder diens gangen na te gaan
Staat partner toe om natuurlijke interesse in de andere sekse te tonen zonder meteen over ontrouw te fantaseren

 

 

Emotie Boosheid
 
Basis emotie/ afgeleide emotie Basis emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Ongezonde emotie
Thema Slechtheid, kwaadwilligheid
Gedachten Persoonlijke grens werd overschreden of eigenwaarde werd bedreigd
Aandacht focus Vasthouden aan zijn/haar regels, extreme houding
  Neemt aan dat de ander met opzet handelde
  Beschouwt zichzelf als goed en de ander als fout
  Kan zich het standpunt van de ander niet indenken
Gedrag Zoekt naar bewijsvoor beledigend gedrag dat door de ander wordt herhaald
Ombuiging Zint op wraak
Valt de ander fysiek of verbaal aan
Koelt woede op onschuldige mens, dier of object
Trekt zich agressief of mokkend terug

 

 

Emotie Depressie
 
Basis emotie/ afgeleide emotie Afgeleide emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Ongezonde emotie
Thema Langdurige ziekelijke neerslachtigheid, gedrukte gemoedsstemming
Gedachten Verlies of mislukking
Aandacht focus Vasthouden aan zijn/haar regels, extreme houding
  Heeft alleen oog voor negatieve aspect van het verlies/fiasco
  Voelt zich hulpeloos
  Ziet de toekomst somber en hopeloos in
Gedrag Blijft stilstaan bij verlies of mislukkingen in het verleden
Ombuiging Piekert over onoplosbare problemen
Nadruk op persoonlijke gebreken en tekortkomingen
Richt zich op negatieve gebeurtenissen in de wereld
Ombuiging Trekt zich terug van anderen
Verwaarloost zichzelf en naasten
Probeert op zelfdestructieve manieren een eind te maken aan depressieve gevoelens

 

 

Emotie Ergernis
 
Basis emotie/ afgeleide emotie Afgeleide emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Gezonde emotie
Thema Aanstoot, irriteren, hinderen
Gedachten Flexibele instelling en voorkeuren
Aandacht focus Overweegt dat de ander niet opzettelijk zo handelde
  Bedenkt dat beide partijen tot op zekere hoogte gelijk kunnen hebben
  Kan zich het standpunt van de ander indenken
Gedrag Zoekt naar bewijs dat de ander niet kwaadwillig handelde
  Ziet geen nieuwe beledigingen waar ze niet zijn
Ombuiging Is niet uit op wraak
Is assertief zonder lichamelijk of verbaal geweld
Koelt zijn gevoelens niet op onschuldige mensen
Blijft meester van de situatie en zoekt naar oplossingen en mokt niet
Verzoekt de ander zijn beledigende gedrag te veranderen

 

 

Emotie Gekwetst
 
Basis emotie/ afgeleide emotie Afgeleide emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Ongezonde emotie
Thema Gewond gegriefd, gekrenkt, geraakt, getroffen, aangedaan, beledigd
Gedachten Door een ander slecht behandeld (onverdiend)
Aandacht focus Vasthouden aan zijn/haar regels, extreme houding
  Overschat onredelijkheid van gedrag van de ander
  Denkt dat de ander niet om hem geeft
Beschouwt zichzelf als alleen en verachtzaamd
  Piekert over kwetsende situaties in het verleden
  Vindt dat de ander de eerste stap tot verzoening moet doen
Gedrag Zoekt naar bewijs dat de ander nalatig of onverschillig is
Ombuiging Beëindigd contact met de ander, mokt
Straft de ander door te zwijgen of kritiek, zonder te zeggen waardoor men zich gekwetst voelt

 

 

Emotie Jaloezie
 
Basis emotie/ afgeleide emotie Afgeleide emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Ongezonde emotie
Thema Zelf bezitten wat de ander bezit
Gedachten Andere persoon bedreigt relatie met partner
Aandacht focus Vasthouden aan zijn/haar regels, extreme houding
  Overschat bedreiging van relatie
  Denkt dat partner altijd op het punt staat er vandoor te gaan met een ander
Denkt dat partner zal weggaan al een ander aantrekkelijker is
Gedrag Zoekt naar romantische/seksuele toespelingen in gesprekken van parter met anderen
  Stelt zich visueel voor dat partner ontrouw is
Zoekt naar bewijs dat partner een verhouding heeft
Ombuiging Wil voordurend worden gerustgesteld dat partner trouw en liefdevol is
Volgt of beperkt de beweging en handeling van partner
Neemt represailles tegen ingebeelde ontrouw van de partner
Stelt valstrikken op voor de partner

 

 

 

Emotie Schaamte
 
Basis emotie/ afgeleide emotie Afgeleide emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Ongezonde emotie
Thema Onaangenaam gevoel dat je wilde dat je iets niet of anders had gedaan, of dat je ergens anders was
Gedachten Beschamende príve informatie werd zelf of door andere openbaar gemaakt
Aandacht focus Overschat de schande die onthullende informatie aanricht
  Overschat de mate van afkeuring door anderen
  Overschat hoe lang de afkeuring duurt
Gedrag Ziet afkeuring van anderen waar die niet aanwezig zijn
Ombuiging Gaat anderen uit de weg om afkeuring te vermijden
Kan anderen aanvallen die zich ook schamen, in een poging gezichtsverlies te voorkomen
Probeert soms om eigenwaarde op zelfdestructieve manieren te herstellen
Negeert pogingen van omgeving om de normale toestand te herstellen

 

 

Emotie Schuldgevoel
 
Basis emotie/ afgeleide emotie Afgeleide emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Ongezonde emotie
Thema Het gevoel schuld te hebben, schuldgevoel is een gemoedstoestand die men zichzelf oplegt. 
Gedachten Morele code doorbroken (door iets niet te doen of te zondigen), waardoor een dierbare werd gekwets of beledigd
Aandacht focus Vasthouden aan zijn/haar regels, extreme houding
  Vindt dat er nu echt is gezondigd
  Vindt dat straf is verdiend
Negeert verzachtende omstandigheden
Gedrag Zoekt naar bewijs dat anderen hem schuldig vinden aan de zonde
  Zoekt naar bewijs voor straf of vergelding
Ombuiging Probeert op zelfdestructieve manieren aan schuldgevoelens te ontsnappen
Smeekt om vergiffenis
Belooft dat de zonde nooit meer zal worden begaan
Straft zichzelf lijfelijk of door onthouding
Probeert elke legitieme verantwoordelijkheid voor de fout af te wijzen als een poging om de schuldgevoelens te verlichten

 

 

Emotie Spijt
 
Basis emotie/ afgeleide emotie Afgeleide emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Gezonde emotie
Thema Leedwezen, wroeging, berouw, medelijden, verdriet
Gedachten Beschamende príve informatie werd zelf of door anderen openbaar gemaakt
Aandacht focus Vergeeft zichzelf dat informatie aan het licht kwam
  Heeft een reële kijk op de mate van afkeuring door anderen
  Heeft reële kijk op hoelang afkeuring zal duren
Gedrag Richt zich op bewijs dat de groep ondanks onthulde informatie vergevingsgezind is
Ombuiging Blijft contact onderhouden
  Reageert op pogingen van de omgeving om normale toestand te herstellen

 

 

Emotie Teleurstelling
 
Basis emotie/ afgeleide emotie Afgeleide emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Gezonde emotie
Thema Afknapper, deceptie, domper, frustratie, koude douche, sof, flop, ontgoocheling, tegenslag, tegenvaller
Gedachten Door een ander slecht behandeld (onverdiend)
Aandacht focus Flexibele instelling en voorkeuren
  Heeft reële kijk op de mate van de ontrechtvaardigheid van het gedrag van de ander
  Vindt dat de ander onrechtvaardig heeft gehandeld, maar denkt niet dat dit op liefdeloosheid duidt
Beschouwt zichzelf niet als eenzaam of veronachtzaamd
  Blijft niet stilstaan bij krenkingen in het verleden
Wacht niet totdat de ander de eerste stap doet
Gedrag Richt zich op bewijs dat de ander wel voorkomend en niet onverschillig is
  Probeert ervoor te zorgen dat de ander  op een billijker manier handelt
Ombuiging Praat met de ander over gevoelens

 

 

Emotie Wroeging
 
Basis emotie/ afgeleide emotie Afgeleide emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Gezonde emotie
Thema Spijt, gewetensnood
Gedachten Morele code doorbroken (door iets niet te doen of te zondigen), waardoor een dierbare werd gekwets of beledigd
Aandacht focus Flexibele instelling en voorkeuren
  Beziet de handelingen in hun context en met begrip alvorens te oordelen of men heeft gezondigd
  Neemt een juiste hoeveelheid verantwoordelijkheid voor de zonde
Houdt rekening met verzachtende omstandigheden
Gedrag Zoekt niet naar bewijzen dat anderen hem schuldig vinden aan de zonde
  Zoekt niet naar bewijs voor straf of vergelding
Ombuiging Accepteert de gezonde pijn die het gevolg is van het weten dat men heeft gezondigd
Vraagt om vergiffenis
Erkent de zonde door een straf te accepteren en/of de juiste verandering aan te brengen
Heeft niet de neiging om in het defensief te gaan of het zwakke gedrag te verontschuldigen

 

  

Emotie Wrok
 
Basis emotie/ afgeleide emotie Afgeleide emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Ongezonde emotie
Thema Gevoel van wraak, rancunne, verbittering
Gedachten Iets niet kunnen hebben
Aandacht focus Blijven vasthouden aan verleden
Gedrag Zoekt naar voor vergelding
Ombuiging Bezig zijn met wraak en deze uit te voeren, ander in discrediet brengen