Manipulatie

Manipulatie

 

 

Wat is manipulatie:                 Opzettelijke verandering of beïnvloeding (vaak met slechte bedoelingen), ongemerkte beïnvloeding, op slinkse wijze beïnvloeden wat tot wilsgebrek kan leiden.

 

 

Waarom manipuleren we?

Manipulatie gebeurd meestal om iets naar onze eigen hand te zetten, om onze zin te krijgen, om het te laten lopen zoals wij denken dat het goed is, het verlangen te willen hebben, te bezitten, om iets gedaan te krijgen van een ander, om macht over iemand te hebben, om de wil van iemand te breken en meestal gaat dit ten koste van anderen.

Manipulatie, manipuleren, manipulatief gedrag is een eigen doel te bereiken ten koste van een ander om er zelf beter van te worden en zich hierdoor beter te voelen. Het is eigenbelang wat vooropstaat. Het is een beïnvloeding wat stiekem gebeurd, het er niet openlijk voor uitkomen wat men wil, maar dit via een omweg en door een ander te bereiken, waarbij een ander gedwongen wordt iets te doen of te laten. Manipulatie komt zowel voor bij mannen als vrouwen. Manipulatie, manipuleren kent meerdere gradaties, van onschuldig manipuleren tot grove, slechte, kwade manipulatie waarbij persoonlijk gevaar een gevolg kan zijn.

 

Waar komt manipulatie uit voort?

Manipulatie komt voort uit een gemoedstoestand. Een verlangen en behoefte naar iets waar eigenbelang en macht vooropstaat. Is manipulatie gelukt, dan is er een bevredigend gevoel en een gevoel naar meer. Manipulatie is geleerd, en aangeleerd gedrag in het verleden, de kindertijd of in de vroege volwassenheid en wat is of wordt getolereerd, geaccepteerd door anderen. Mensen die manipuleren en die zich manipulatief gedragen, zijn zo gewend geraakt aan het gedrag wat zij in het verleden hebben geleerd, aangeleerd, dat zij niet beter weten en vertonen als volwassenen een bepaald gedrag.

In het verleden hebben zij een gedrag aangeleerd en vertoond wat steeds is beloond en geaccepteerd en getolereerd en wat voor hen “normaal gedrag” is geworden, zij weten letterlijk niet beter. Ook kan er sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis welke erfelijk is bepaald of ontwikkeld. Veelal is het verschil tussen onschuldig manipuleren en vanuit aangeleerd gedrag, een persoonlijkheidsstoornis manipulatie te herkennen. Manipulatie is onvolwassen, egoïstisch en narcistisch gedrag.

 

Manipulatie kent geen leeftijd

Manipulatie komt in alle leeftijd categorieën voor. Niet alleen bij peuters, kleuters, pubers, adolescenten, maar, ook bij volwassen personen, zowel man als vrouw.

Ieder mens, ongeacht het geslacht, de leeftijd, manipuleert weleens. Manipulatie is emotionele chantage, waarbij een manipulator een ander probeert over te halen, te overtuigen om iets te doen, te willen, iets te laten, wat bij een ander tegen het gevoel, normen, waarden, regels in gaat, maar waar men wel aan mee doet en zich laat gebeuren. Hierdoor heeft een manipulator bereikt wat men voor ogen heeft of had en heeft men het doel, voordeel, behaalt. Ook kan er sprake zijn van manipulatie om de situatie onder controle te krijgen. De ouder kan manipuleren door bijvoorbeeld te zeggen; “als je lief bent dan krijg je een kadootje, snoepje, enz.”

Veelal gebeurd manipulatie vanuit diverse situaties en realistische redenen en zijn vaak onschuldig.

 

Aanleren

Kinderen in welke leeftijdscategorie dan ook, kunnen heel manipulatief zijn en hier heel ver in gaan om hun zin door te drukken en te krijgen wat ze willen. Kinderen hebben hier een handje van door hun ouders voor hun karretje te spannen, een simpel voorbeeld “ma wil je thee voor me halen, pa, wil je me wegbrengen, mag ik dit, mag ik dat…” enz. Dit ‘willen’ kan en lijkt voor ons een onschuldig iets, maar door constant aan de vraag te voldoen kan dit uitgroeien tot een niet meer onschuldig iets.

Manipulatie door kinderen in welke leeftijd dan ook sluipt in de opvoeding van het kind. Met een geboorte begint het ouderschap voor ouders. Ouderschap: het vader en moeder zijn. Ouderschap is opvoeding. Opvoeding is het kind leren, sturing geven, voorbereiden op het leven omdat zij nog niet hebben geleerd wat zij moeten leren over het leven omdat inzicht en ervaring nog ontbreken. Het is leren van de basisbehoeften, basislessen, zoals: regels, normen en waarden, zelfstandigheid, onafhankelijkheid, verantwoording nemen, socialiseren, het omgaan met teleurstellingen. Het leren van zelfstandig nadenken, eerlijk zijn, van keuzes maken, het leren dat elke keuze die gemaakt wordt gevolgen heeft, het leren kennen van verschillen bijvoorbeeld tussen goed en kwaad, het gevaar herkennen, tussen assertief en agressie, het leren van oorzaak en gevolg, consequenties, zelfredzaamheid, het leren van rechten en plichten, is actie reactie, is corrigeren, helpen, is tijd, aandacht besteden aan, is luisteren, is communiceren. Het is het kind beschermen, veiligheid, geborgenheid geven. Met een geboorte wordt er een ‘fulltime’ baan gecreëerd en vaak wordt dit vergeten. 

Ouders, zijn een rolmodel voor kinderen, wat zij zelf geleerd hebben, wordt veelal doorgegeven van generatie op generatie. Iets wat niet geleerd is zal niet door worden gegeven. Wat door kinderen wordt gezien of gehoord nemen zij over in gedrag, gezegdes, gedachten, zij kopiëren het gedrag van de ouder(s), anderen omdat zij denken dat dit gewoon, normaal gedrag is omdat zij geen ander voorbeeld hebben of hebben gehad en hierdoor niet beter weten.

We leven in een haastige wereld waarin ‘moeten’ voorop staat en waardoor wij geen aandacht aan echte prioriteiten schenken omdat wij zo met onszelf bezig zijn. Wat je in de huidige wereld ziet gebeuren is dat de smartphone voorop staat en deze veelal onze eerste prioriteit geven. Doordat wij van onszelf zoveel ‘moeten’ levert dit druk en stress op. (zie ook stress – het moeten in ons) Men denkt geen tijd voor iets anders buiten ‘de dingen die nog gedaan moeten worden’ te hebben waardoor wij in de stress schieten als iets maar afwijkt. Stress brengt spanning in het lichaam, waardoor wij vatbaar worden voor irritatie. Waarom is er irritatie? Omdat wij gestoord worden bij het iets wat wij aan het doen zijn en wij dit moeten onderbreken wat wij eigenlijk niet willen en uitkomt. Ergernissen zorgen voor versterking van negatieve gevoelens. (zie ook irritatie)

In onze ogen komt de aandacht vraag, manipulatie van een kind over als constant zeuren om iets, en om van het ‘gezeur’ af te zijn, geven we meestal toe. Omdat wij zo met onszelf bezig zijn vergeten wij het kind aandacht te geven, en als er aandacht wordt gevraagd dan is hier geen tijd voor, omdat het ons even niet uitkomt, en wij de aandacht vrager als lastig zullen bestempelen. Wij zullen reageren met zuchten, mopperen, boosheid, frustratie, enz. Wij geven op die manier aan, dat het ons niet uitkomt, dat wij geïrriteerd zijn en dat wij gestoord worden of zijn in waar wij op dat moment mee bezig zijn en geven hiermee negativiteit af.

Om toch aandacht te krijgen van de ouder, zal het kind alles uit de kast trekken om deze aandacht te krijgen, in de vorm van: jengelen, zeuren, huilen, mokken, pesten, agressie vertonen, opstandig gedrag, eisen stellen, dingen doen die ze niet mogen doen, enz. onder het oog van diegene waarvan zij aandacht willen. Zij trekken alles uit de kast en verzinnen terplekke iets om alsnog de aandacht op zichzelf gericht te krijgen om hun doel te bereiken. De aandacht die zij hiermee vragen is negatief en is ongewenst gedrag. Hoe de aandacht is verkregen maakt een kind niet uit, aandacht is aandacht. Vaak wordt deze negatieve aandacht vraag en gedrag beloond en zwichten veel mensen om een ander tevreden te stellen, door aandacht terug te schenken aan de persoon waarvan de aandacht op dat moment werd gevraagd. Vaak zie je gebeuren om van het gejengel, gehuil, slecht gedrag, enz. af te zijn dat er toegeven wordt. De aandachtvrager wordt beloond voor de negatieve aandacht vraag en het bijbehorende negatieve slechte gedrag, hierdoor heeft men wederom de aandacht op zich gevestigd gekregen en is het doel bereikt. Doordat het doel bereikt is, namelijk contact, ook al is dit op negatieve manier verkregen, bevorderd men wel het gedrag om zo door te gaan, want, dit gedrag heeft nu gewerkt dus zal dit in het vervolg ook zo werken denkt men en kan van kwaad tot erger worden en werkt slecht gedrag in de hand. Menselijk gedrag is voorspelbaar, het toekomstige gedrag zal net zo zijn als hoe men zich in het verleden heeft gedragen, tenzij er iets zeer dramatisch gebeurt waardoor men inzicht heeft verkregen en waardoor waarden zijn veranderd, zal men hetzelfde gedrag blijven vertonen.

Door negatieve aandacht te belonen en niet te corrigeren, werk je negatief gedrag en negatieve aandacht vraag in de hand, de grens wordt steeds verlegd wat grote gevolgen kan hebben, zoals slecht gedrag, manipulatie, chantage, agressie en geweld. Negatieve aandacht vraag kun je het beste negeren. Slecht gedrag moet je niet belonen. Als er geen aandacht besteed wordt aan de negatieve aandacht vraag dan zou het vanzelf kunnen stoppen omdat het niets oplevert. Negeren kan niet altijd, en er zullen situaties zijn waarin men gelijk moet handelen en corrigeren om het ongewenste gedrag te stoppen.

Veelal wordt een beslissing genomen vanuit schuldgevoel. Door toe te geven aan manipulatie, zal ons schuldgevoel een stukje minder worden, echter denken we niet na, staan wij niet stil bij wat voor gevolgen dit zou kunnen hebben voor onszelf en voor de manipulator. Door te verwennen, toe te geven, tevreden te houden, iemands ‘zin’ te geven, zal de manipulator nooit leren weerstand te ondervinden, met teleurstellingen weten om te gaan en zal men niet leren om eigen problemen op te lossen. Als aan opvoeding geen correctie, aandacht en tijd wordt geschonken of besteed zal een kind zijn eigen regels, normen, waarden en gedrag ontwikkelen. Vaak zie je gebeuren dat een kind in aanraking komt met drugs, drank, foute mensen, of dit komt voort uit het voorbeeld wat zij hebben, of hebben gehad of omdat zij zelf op ontdekking zijn uitgegaan. We denken dat dit geen invloed heeft, echter heeft dit wel degelijk invloed en komen daar pas achter als het te laat is.

Als ouders ook manipulatief zijn zullen zij hun gedrag doorgeven aan het kind, het “monkey see, monkey do” principe.

Men is zo gewend te krijgen wat men voor ogen had, dat men een bepaald gedrag creëert en of hebben gecreëerd en dit gedrag voortzetten in hun verdere leven. Men denkt dat gezegdes, gedachten, gedrag, gewoon en normaal is, en waardoor men niet beter weet en denkt dat iedereen aan de manipulatie vraag zal voldoen. Door toe te geven en geen weerstand te bieden, door te corrigeren wordt er voldaan aan de manipulatie, het manipuleergedrag van het kind waardoor er een negatief en niet gewenst sociaal gedrag wordt aangeleerd en in stand wordt gehouden.

Bij manipulatie draait het om aandacht en de behoefte en het bevredigen van verlangen naar iets, en als het beoogde is behaald, dan is er een bevredigend, goed gevoel en wordt het machtsgevoel, dominantie gevoel groter. De lat van iets bemachtigen, verkrijgen, manipulatie zal steeds een stukje hoger worden gelegd waardoor de machtspositie van de manipulator zal worden vergroot als men blijft toegeven aan manipulatie.

Als ouders niet voor zichzelf kiezen in de vorm van, grenzen stellen, het ouderlijk gezag uitvoeren en geen verantwoording voor zichzelf nemen, maar spreekwoordelijk “over hen laat lopen”, geen aandacht, weerstand bieden en niet corrigeren, geven zij het kind een vrijbrief voor het gedrag van het kind en de toekomst. Het kind heeft niet geleerd dat er grenzen zijn, men heeft letterlijk geleerd dat men alles mag doen, omdat veel ouders geen grenzen hebben gesteld, ouderlijk gezag hebben uitgevoerd en niet als rolmodel hebben gefungeerd. Door constant aan de manipulatie vraag, en het manipuleer gedrag te voldoen wordt het de manipulator gemakkelijk gemaakt en ontneem je de zelfstandigheid en verantwoording van het kind en werk je manipulatie in de hand door het gedrag ‘iets niet zelf willen doen, iets te verkrijgen, te bemachtigen’ te belonen. Echter hebben zij zelf de situatie gecreëerd. Als manipulatie een gewoonte is geworden en daarmee is aangeleerd en getolereerd, dan zal het een lange weg worden om dit terug te draaien en af te leren. Vanuit een persoonlijkheidsstoornis zal manipulatie niet of nauwelijks afgeleerd kunnen worden.

 

Ons geweten

Ieder mens heeft een geweten. Geweten: gevoel voor wat goed en slecht is, besef van goed en kwaad, bewust van plicht, innerlijk besef, innerlijke normen, innerlijk oordeel, gemoed, gezond verstand. Het geweten ontwikkelen wij in onze kindertijd en gaandeweg in ons leven met iedere nog niet eerder opgedane ervaring, waarbij wij onze verstandelijke vermogens uitbreiden. Met het opgroeien breidt onze kennis uit en onze emotionele volwassenheid groeit hierin mee. Wij ontwikkelen cognitieve vaardigheden. Cognitieve vaardigheden: het vermogen van de hersenen, de psyche, geest, om te leren, te onthouden, onderscheiden, uitwisselen van kennis.

Hoe zich het geweten ontwikkeld of heeft ontwikkeld is verschillend vanuit de opvoeding.

Vanuit het geweten leven wij, handelen wij, maken wij keuzes. Keuzes maken wij om ervaring op te doen, om van te leren en veelal hebben wij met een keuze maken nog geen ervaring omdat wij onwetend zijn. We kiezen en met de uitslag van de keuze zal er een gevolg uitkomen. De uitslag, het gevolg van de gemaakte keuze kan een goede of een foute uitslag hebben. Met een goede uitslag weten we nu, dat als wij deze keuze maken het gevolg goed is, wij hebben ervaring opgedaan die wij in de toekomst mee zullen nemen in onze beslissingen en keuzes. (zie ook keuzes maken)

Met een foute keuze moeten wij de keuze herzien en herstellen, maar weten nu, door de ervaring die wij hebben opgedaan wat het gevolg is van deze keuze maken, namelijk een slechte, foute keuze die ons een negatieve ervaring heeft gebracht. In de toekomst zullen wij niet de keuze maken waarvan de uitslag negatief, fout, slecht was. Wij hebben ervaring opgedaan, geleerd, inzicht, wijsheid verkregen over wat de uitslag van de eerder gemaakte keuze is geweest. Met ons opgroeien, zullen wij onze ervaringen uitbreiden. Fouten maken zijn erom te herstellen, hoe meer fouten we maken hoe meer wij leren waarbij wij ons cognitieve besef ontwikkelen. Als er een keuze gemaakt is zullen wij ons hier goed of slecht over voelen. Als wij het gevoel voelen tussen goed en slecht, fout is ons cognitieve besef ontwikkeld en aanwezig.

Vanuit een persoonlijkheidsstoornis wordt het verschil tussen goede dingen en slechte, foute dingen niet ervaren. Doordat men dit niet ervaart, kan en zal men ook niets leren vanuit de opgedane situatie, waardoor er zich constant een herhaal patroon voordoet, omdat men niet leert vanuit eerder opgedane ervaringen.

Persoonlijkheidsstoornis; is een patroon van innerlijke ervaringen wat aanhoudend star, rigide is en waarin men de wereld door een troebel filter ziet, wat leidt tot psychische nood en waarbij veelal het cognitieve besef niet of nauwelijks ontwikkeld en aanwezig is. Er is niet tot nauwelijks een moreel kompas ontwikkeld, waardoor men niet in staat is om de juiste beslissingen te nemen. De emotionele volwassenheid vanuit ervaring staat stil. Een persoonlijkheidsstoornis is een psychiatrische aandoening/ziekte waarbij veelal het ziekte-inzicht ontbreekt.

Manipulatie vanuit een persoonlijkheidsstoornis staat niet op zichzelf. Er zijn veelal gevoelens die bij de emoties ontbreken en die, als deze emotie zich voordoen, deze emotie niet voelen. Je kunt dit zien als, het gevoel bij de emotie ontbreekt, er is onvermogen, emotionele onvolwassenheid, het inzicht bij de emoties ontbreekt.

 

 • Zoals:
 • Begrip
 • Inzicht
 • Zelfvertrouwen
 • Gevoel
 • Geweten
 • Spijt, berouw, te leren van situaties
 • Schuld
 • Empathie

 

 

Manipulatie is negatief gedrag

Manipulatie gebeurd stiekem, men wil een doel bereiken uit eigenbelang, de manipulator heeft iets of iemand nodig om de eigen behoefte te vervullen. Het nodig hebben van ‘iets of iemand’ kan divers zijn, bijvoorbeeld geld, tijd, informatie, aandacht, materiele zaken. Als de manipulator dit openlijk zou vragen dan is de kans op afwijzing sterk aanwezig, en dat is nu juist waar een manipulator bang voor is. Afwijzing: ontzegging, weigering, beslissing dat het verzoek is afgewezen. Door stiekem te manipuleren komt men er niet openlijk voor uit wat men wil en zal het doel uit eigenbelang eerder bereikt worden omdat de kans op afwijzing minder groot zal zijn omdat het stiekem gebeurd.

Manipulatie is negatief, niet gezond gedrag en is geen acceptabel en tolereerbaar gedrag en aan dit gedrag zou geen aandacht besteed moeten worden. Maar veelal hebben wij dit niet door en duurt het even voordat wij in de gaten hebben dat er manipulatie in het spel is omdat het subtiel gebeurd. Doordat het heel subtiel en stiekem gebeurd besteden we onbewust aandacht aan manipulatief, negatief gedrag van een manipulator om ervan af te komen of te zijn. Door toe te geven en aandacht te besteden tolereren en accepteren we zelf het negatieve onacceptabele gedrag van een manipulator

Door het gedrag te tolereren en te accepteren, geeft men een signaal naar de manipulator af dat wij het ‘eigenlijk goed vinden’ hoe hij of zij zich gedraagt, terwijl wij dit eigenlijk helemaal niet goed vinden. Wij kunnen hier hinder van ondervinden, ons hieraan storen, maar veelal durven wij er niets van te zeggen. Of men heeft simpelweg niet in de gaten dat men gemanipuleerd wordt. Als wij het wel in de gaten hebben en hier niets van durven zeggen, dan laat men eigenlijk over zichzelf lopen, en geeft hiermee een bevestiging af aan een manipulator, dat het negatieve gedrag een goed en normaal gedrag is. Hierdoor krijgt de manipulator een bevredigend gevoel wat hen een machtig gevoel geeft, waardoor de manipulator vrij spel heeft en krijgt en manipulatie doorgaat en erger kan worden.

Volwassen personen die manipuleren vertonen kinderlijk, onvolwassen gedrag. Manipulatie is geen acceptabel en tolereerbaar gedrag maar kinderachtig, onvolwassen gedrag, wat niet acceptabel, niet aanvaardbaar, niet redelijk, en tolereerbaar is.

 

Andere kijk op de wereld

Manipulatie is afwijkend gedrag in denken, doen en voelen. De perceptie van een manipulator is anders dan die van andere personen en (vaak) niet reëel en realistisch.

Perceptie: waarnemingsvermogen, ervaring en beoordeling van iemand, bewustwording en verwerking van een prikkel ontvangen door één van de zintuigen. Manipulatoren creëren een eigen waarheid waarbij fantasie en werkelijkheid door elkaar heen lopen en die niet berust op de perceptie, belevingswereld, logica, rede en waarheid van een ander.

Manipulatoren leven niet eenzelfde “belevingswereld” als andere mensen waardoor zij een andere kijk op de wereld hebben en deze als waarheid aanzien en hierin geloven. Zij zien het leven door een andere bril, gepaard met arrogantie. Arrogant: als je jezelf heel goed vindt en als je op anderen neerkijkt, denken dat je beter bent dan een ander, te veel met zichzelf ingenomen.

Arrogantie laat brutaal, ongepast, onbescheiden, vrijpostig, minachtend, verwend gedrag zien en waarvan men denkt dat dit normaal en gepast is. Er worden grenzen opgezocht en overschreden doordat het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde zo is opgeblazen dat men het contact met de realiteit volledig kwijt is of verloren.

Voor een manipulator is perceptie realiteit, in hun belevingswereld is ‘alles waarheid’ waarmee men denkt dat als je iets maar vaak herhaalt en hard genoeg zegt, het waarheid wordt. Doordat zij zichzelf ‘beter vinden’ dan een ander behandelen ze andere mensen als doelwit. Ze leven in hun ‘eigen wereld’ welke uitsluitend wordt bepaald door eigen behoefte en verlangens. Behoefte(s) en verlangen(s) van anderen zijn niet interessant en echt voor hen. Het doel is gebruikmaken van, en niet om een vriendschap te onderhouden. Deze mensen hebben het gevoel overal recht op te hebben, ongeacht wat het is of van wie het is. Hun denkwijze is: ‘dit is van mij’ jij hebt het maar even, hoe krijg ik het’. Of het verkregen is door stelen, frauderen, intimidatie, oplichting maakt hen niet uit, als het maar verkregen wordt. Zij kunnen een iemand, mensen vals ‘beschuldigen’ van iets, dingen die zij in hun beleving hebben gecreëerd maar die niet op ‘echte waarheid’ berusten’. Het gedrag is afwijkend omdat hun belevingswereld alleen bestaat uit en voor bevrediging van hun eigen behoefte en verlangens waarin geen rekening wordt gehouden met anderen en wat zij anderen aandoen.

 

Empathisch vermogen

Empathie is de eigenschap dat je de gevoelens of gedachten van een ander aanvoelt. Het vermogen om je in de wereld van de ander te verplaatsen alsof deze van jezelf is, intens meeleven, het zich kunnen verplaatsen in de gevoelens of de gedachtegang van een ander.

Als wij ons kunnen inleven dan hebben wij een empathisch vermogen. Wij voelen iets, wij begrijpen, wij voelen mee met de ander, en weten op de juiste manier te reageren door bijvoorbeeld even een arm om iemand heen te slaan, een knuffel te geven, of even een hand op iemand te leggen en veelal doen wij dit stil, zonder woorden. Het is een uiting van begrip waarbij de ander laten weten of zien zonder iets te zeggen dat wij met hen meeleven.

Vanuit empathie leren wij, weten wij, kunnen wij onderscheid maken tussen goed en slecht. We leren vanuit keuzes maken en wat hier de gevolgen van zijn. De gevolgen laat ons voelen doormiddel van emotie wat goed is, wat werkt, wij voelen iets, waardoor wij een goed gevoel hebben. Een slecht, een rot gevoel in ons, laat ons voelen dat iets niet goed is, was, dat iets niet werkt. Met dit slechte, rotte gevoel in ons komt er emotie naar boven in de vorm van een gevoel van schuld, van spijt, van berouw en dat we de ‘fout moeten herstellen’. Als wij ons van een fout en het slechte, rot gevoel bewust zijn en wij deze fout niet herstellen, dan kan ons geweten ons in de weg gaan zitten, kan aan ons gaan knagen, kan ons slapeloze nachten bezorgen, totdat wij actie ondernemen om de fout te herstellen. Pas na het herstellen van de fout zal ons geweten ons niet meer in de weg zitten, knagen, en zullen wij ons weer goed voelen. Het empathisch vermogen leert ons, ons geweten te voelen, de bijbehorende emoties te ontdekken, te begrijpen en hiernaar te handelen. (zie ook emotie)

Om een fout te herstellen zullen wij moeten handelen. Het handelen kan zijn in de vorm van verantwoording nemen, door te erkennen dat wij zelf verantwoordelijk zijn geweest voor onze fout en deze fout recht te zetten, te herstellen. Wij kunnen bijvoorbeeld sorry zeggen, ons excuus aanbieden. Als wij sorry zeggen, of ons excuus aanbieden, hebben wij nagedacht en doordacht wat de uitslag van een gevolg van onze keuze is, was. De keuze die wij gemaakt hebben was niet goed en werkte niet en dat wij hier zelf verantwoordelijk voor zijn geweest, en dat wij bijvoorbeeld anderen met onze actie benadeeld, pijn gedaan, verdriet gedaan, gekwetst. Wij begrijpen dat wij iets hebben gedaan waardoor een ander ‘pijn heeft’ en waarvan wij ons nu bewust zijn en wij onze emotie begrijpen. Doordat wij begrijpen en wij ons in hebben geleefd in de ander, is er begrip voor een ander en met wat een ander is aangedaan en hoe deze persoon dit ervaren heeft.

Vanuit een slechte ervaring trekken wij lering om het in het vervolg anders te doen, we hebben geleerd van onze fout. Of we maken nog een keer dezelfde fout, omdat wij uit dezelfde vorige fout nog niet hebben geleerd hoe het wel moest. Wij zullen dezelfde fouten blijven maken, herhalen totdat het besef bij ons is doorgedrongen, we ons bewust zijn dat het echt een fout is en wij het in het vervolg anders moeten doen. Ons menselijk gezond verstand heeft ons oorzaak en gevolg geleerd waarbij inzicht, wijsheid is verkregen. We zullen dezelfde fout niet meer maken omdat wij inzicht hebben opgedaan en de bijbehorende emoties begrijpen, er is begrip.

Iemand die geen empathie heeft, heeft geen geweten, gevoel en emotie en voelt geen spijt, berouw, schuld, en leren niet uit een situatie die zich eerder heeft voorgedaan. Er ontbreekt een gezond verstand, inzicht, begrip van normaal menselijk oorzaak en gevolg waardoor men constant in herhaling valt. Het vermogen van inzicht ontbreekt om van de fouten die er gemaakt zijn te leren. De fout die zijzelf hebben gemaakt zullen zij niet zien maar waarvan zij een ander de schuld geven. Omdat inzicht ontbreekt, zien zij zichzelf als slachtoffer, en zullen zichzelf als slachtoffer bestempelen omdat het nooit ‘hun’ fout is geweest.

Veelal ontbreekt bij manipulatoren het empathisch vermogen. Zij voelen niets en zien anderen mensen als een gevoelloos iets. Je kunt dit vergelijken met een gebruiksvoorwerp, als iets stuk of op is gooien wij dit weg. Bij het weggooien hebben wij geen gevoel van schuld, berouw of spijt en kopen nieuw.

Bij manipulatoren telt alleen de bevrediging van de behoefte, zonder hier iets bij te voelen, zonder dat zij last hebben van het eigen geweten en bijbehorende emotie. Omdat zij zo op zichzelf gericht zijn, zal het nooit bij hen opkomen of een ander gekwetst, benadeeld wordt of is. Het komt niet bij hen op dat een ander hierdoor misschien pijn lijdt, verdriet heeft om iets wat zij hebben gedaan of doen en zullen zich hierover niet slecht, rot over te voelen en hier schuld, spijt of berouw over voelen of hebben. Veelal zal het bij een manipulator niet of niets aan het geweten knagen omdat zij geen begrip voor een ander kunnen opbrengen, het doet hen niets. Als een manipulator een fout maakt en hiermee geconfronteerd wordt is het altijd de fout, de schuld van iemand anders. Een excuus of sorry zul je nooit horen en begrip naar de ander zal er niet getoond worden.

In de wereld van manipulatoren bestaan geen grenzen, geen barrières, belemmeringen, obstakels simpelweg omdat zij deze niet ‘zien’. Zij ‘denderen’ maar door zonder zich aan te passen en waarvan zij denken “recht op te hebben op iets’, zonder hier moeite voor te hoeven doen. Iemand waarbij het geweten is uitgeschakeld is in staat om bijna alles te doen.

Veelal zijn deze mensen te herkennen omdat zij hun verhaal, excuus of uitleg niet goed ‘spelen’ waardoor zij “door de mand vallen”. Ongeloofwaardige, doorzichtige leugens worden opgevoerd die anderen door hebben maar zij zelf niet zien. Zij denken dat een ander in deze ongeloofwaardige, doorzichtige leugens trappen, omdat zij zelf niet doorhebben, in staat zijn, zelf niet zien dat anderen dit door hebben of kunnen hebben en hier niet intrappen vanwege het ontbreken van inlevingsvermogen, inzicht. Vanuit narcisme zien zij zelf niet wat zij doen en wat zij veroorzaken. Een manipulator geeft nooit op. Het gedrag patroon wat zij vertonen zit zo vastgeroest, dat zij keer op keer dezelfde fouten maken en dit van zichzelf niet doorhebben en hiervan leren en dat een ander dit door kan hebben of doorheeft.

Een manipulator komt charmant, geestig, intellectueel, innemend, oprecht, geloofwaardig over, maar dit is allemaal toneelspel, het zijn allemaal uitvluchten, voorwendsels, om een ander te overtuigen, in hen te laten geloven dat zij dit zijn. Een manipulator heeft een andere agenda, een verborgen agenda waarbij zij geen emotie voelen en zij niet geïnteresseerd zijn in jou als persoon, maar om hun eigen bevrediging en doel te behalen.

Een manipulator komt over alsof zij empathisch zijn, maar zijn dit niet. Zij hebben ‘het empathisch overkomen’ zichzelf ‘aangeleerd’ door wat zij van anderen gehoord of gezien hebben. Zij hebben hun gedrag en emotie aangeleerd door deze te kopiëren van anderen. Ook hier kunnen ze ‘door de mand’ vallen door ‘aangeleerd gedrag en emotie’ te vertonen terwijl dit niet gepast is. Zij kunnen geen onderscheid maken tussen gevoel, emotie en de bijbehorende gezichtsuitdrukking. Het monkey see, monkey do principe. Emoties kunnen worden geacteerd door te huilen zonder tranen, en waarin zij plots kunnen omslaan.

 

Eigen waarheid vanuit een fantasiewereld

Ieder mens fantaseert weleens, maar wat is fantasie? Fantasie: vermogen van de geest om eigen voorstellingen te vormen, vermogen om dingen te verzinnen, wat je verzint, de kunst om dingen te verzinnen, verbeeldingskracht, iets wat verzonnen is, iets wat niet op waarheid berust, een bedenksel.

Onze gedachten kunnen ons ergens heen brengen waar wij ons een beeld bij vormen en dromen hierbij weg. Fantasie staat vaak ver weg van de realiteit en wij fantaseren een ideaal, perfect, plaatje voor ons hoe wij zouden willen dat het zal zijn. We kunnen fantaseren over ‘wensen’ die we nog willen verwezenlijken of dingen die wij nog graag willen hebben. Onze gedachten kunnen ons heel ver brengen, wij kunnen ons al zien liggen in de zon in een hangmat op een wit tropisch strand, of ons zien rijden in een auto van onze dromen. Door te fantaseren en het plaatje voor ons te hebben, voelen wij ons veelal ‘gelukkig’, perfect omdat het ons ideaal lijkt. Fantasie kan werkelijkheid worden als wij ons inzetten om dit te bereiken. Vaak ontbreekt het ons aan geld om iets te verwezenlijken, maar wij kunnen ons best doen door bijvoorbeeld te gaan sparen en als wij het geld ervoor hebben iets te realiseren. We kunnen bijvoorbeeld die mooie reis en het einddoel ‘liggen in die hangmat op een strand’ maken of de auto te kopen en hierin te rijden. Wij hebben hard gewerkt om te sparen en als het benodigde geld er is dan kunnen wij onze fantasie werkelijkheid laten worden. Zetten wij ons niet in om fantasie werkelijkheid te laten worden dan blijft het bij fantasie, en dromen en blijven wij wensen houden. Eenmaal uit gefantaseerd, staan wij weer met beide benen op de grond en kunnen wij onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid. De fantasie was het willen hebben of er zijn, de werkelijkheid is dat we het niet hebben en er zijn. Fantasie en werkelijkheid kunnen door elkaar gaan lopen en zich een wereld van waanideeën vormen.

Waanidee: Illusie, inbeelding, ongegronde gedachte, ongegrond idee, onjuiste voorspelling, verbeelding, waanbeeld, verkeerd denkbeeld.

 

Bij een manipulator lopen veelal fantasie en waanideeën door elkaar, de denkwijze en kijk op de wereld is anders dan bij anderen. Deze wereld bestaat veelal uit waanideeën die voor hen als de ‘echte wereld’ lijkt en waarvan zij ervan overtuigd zijn dat dit waarheid is. Zij kunnen niet of nauwelijks onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid. Hoe langer men nadenkt over iets, hoe echter het zal worden waardoor je er zelf in gaat geloven.

Alles wat een manipulator bedenkt is voor hen waarheid. Er wordt een eigen waarheid gecreëerd vanuit eigen perceptie die niet overeenkomt met de perceptie en realiteit van een ander, maar een waarheid en wereld die de manipulator uitkomt. Zij creëren een eigen waarheid van waanideeën en leven in een fantasiewereld waarin zij zelf geloven en in een ergste geval leidt of kan leiden tot paranoïde. Doordat de denkwijze afwijkt, zien zij zichzelf anders dan anderen. Omdat hun perceptie, realiteit, rationaliteit afwijkt, voelen zij zich ‘beter, meer, groter, verhevener, slimmer, enz.’ dan een ander. Zij denken dat een ander het ‘beter heeft’ dan zij zelf. Een ander zullen zij gauw als ‘minderwaardig, te min, onbelangrijk, onbeduidend, zwak’ zien en vinden. Zij hebben een lage dunk voor anderen, en een hoge dunk van zichzelf, zijn afgunstig, jaloers, waardoor zij zich arrogant, verwaand gedragen en waar grootheidswaanzin voor de dag komt of kan komen. Grootheidswaanzin: psychische afwijking waarbij je jezelf erg overschat, ziekelijke zelfoverschatting.

Door grootheidswaanzin zullen zij een ander, de buitenwereld anders tegemoet treden, dit anders tegemoet treden is met minachting, neerkijken op een ander, omdat zij vinden dat alleen zij beter zijn dan een ander. Het is niet alleen denken dat zij beter zijn dan een ander ook het gedrag wat zij vertonen is ernaar. Zij zullen een ander met minachting behandelen. In bijvoorbeeld een gesprek zullen zij een ander aangeven dat alleen zij het beter doen dan een ander, het beter weten, alleen door hen iets gelukt is, tikken een ander op de vingers, hebben overal kritiek op, omdat zij denken dat de ander het ‘verkeerd heeft gedaan’, zullen ‘hun neus ophalen’, zullen een ander meeslepen of proberen te overtuigen dat een ander ‘slecht is, een uitbuiter, een profiteur lijkt, maar wat voortkomt vanuit de denkwijze van fantasie, grootheidswaanzin, waanideeën.

Omdat zij een ander als minderwaardig zien en zij hun ‘gelijk’ willen behalen, zullen zij hun ‘ik ben beter mentaliteit’ laten zien door hen met minachting te behandelen en waardoor een ander het doelwit is. Met de waanideeën van een manipulator denken zij overal recht op te hebben, ongeacht of er regels, normen en waarden zijn, en zonder na te denken of er gevaar of gevolgen zijn. Met de gedachten ‘overal recht op te hebben’ zullen zij liegen, bedriegen, nemen, stelen, oplichten, gebruiken, misbruiken, zich roekeloos gedragen waarbij men een minzaam onbeheerst, onvolwassen gedrag laat zien. Zij zien zichzelf als slachtoffer met een hogere, betere status dan anderen maar altijd op een manier dat het rechtvaardig lijkt en die hun eigen agenda dient. Zelf zullen zij dit niet door hebben, maar een ander wel en ziet en voelt dit.

 

Waanideeën kunnen leiden tot paranoïde gedrag.

Paranoia: geestelijke stoornis waarbij iemand zich dingen inbeeldt, bijvoorbeeld dat men in de gaten wordt gehouden en belaagd, overmatige achterdocht, waanzin, vorm van chronische geestesstoornis waarbij waanvoorstellingen en hallucinaties optreden.

Paranoïde mensen zijn in de veronderstelling dat anderen er altijd op uit zijn om hen ‘te pakken’, hen iets aan te doen of zal, zullen aandoen. Zij denken dat anderen dit bewust en met opzet doen, en zien dit als een persoonlijke aanval om hen te schaden, nadeel te laten ondervinden, slachtoffer te laten worden en ervaren hierdoor anderen als een bedreiging. In hen is een angst die hen drijft waarvan men denkt dat ‘een ander het beter heeft’ en misbruik van hen wil maken.

Vanuit innerlijke angst, vertrouwen zij niemand, zijn achterdochtig, wantrouwen alles. Bij wantrouwen zoekt men overal iets achter en gaat men complotten zien. Het beeld wat zij hebben is gevormd door innerlijke angst en zullen alles als een persoonlijke aanval, bedreiging zien. Zij handelen, gedragen zich vanuit angst omdat het wereldbeeld wat zij hebben een verwrongen beeld is, met een onjuist gevoel en waarbij zij denken zichzelf te moeten verdedigen en zullen zich defensief opstellen. Bijvoorbeeld een grapje, iemand maakt een grapje zonder kwade bedoelingen. Zij vatten dit grapje persoonlijk op en kiezen de aanval in de vorm van felheid, boosheid, omdat zij het grapje als persoonlijk interpreteren, en vinden en denken dat zij zich moeten verdedigen.

Paranoïde personen zien overal complottheorieën, gevaar, en bedreiging die gebaseerd zijn op eigen gedachtes, op aannames, overtuigingen en die niet op feiten, bewijzen berusten en voortkomen uit angst. Deze eigen gedachten zijn veelal voortgekomen vanuit waanideeën, fantasie. Op voorhand verdenken zij al iets of iemand die zich in hun ogen ‘verdacht gedraagt’. Als je hen confronteert met de echte waarheid, bewijzen, feiten, dan zullen zij dit niet aannemen en als waarheid zien, zij zullen de feiten en bewijzen blijven verdedigen, wegwuiven en afschilderen als ‘niet waarheid’.

Paranoïde mensen zijn op zoek naar manieren om anderen te schaden of te manipuleren, zijn kil en koud omdat gevoel ontbreekt, en gemeen omdat emotie, geweten ontbreekt. Veelal zijn zij boos, gefrustreerd, prikkelbaar, kritisch, vijandig naar de buitenwereld en geven als excuus voor hun gedrag een ander de schuld. Zij erkennen niet, zien niet in en geven toe, dat zij zelf een probleem hebben waar zij zelf verantwoordelijk zijn. Doordat inzicht ontbreekt, zal het gedragspatroon zich herhalen en blijft herhalen, omdat zij niet leren vanuit eerder opgedane ervaring.

Omdat zij geen lering trekken vanuit eerder opgedane ervaring en zij het gevoel hebben dat een ander hen bewust met opzet iets aandoet kunnen zij niet met emoties die zij voelen overweg. Zij zitten met negatieve gevoelens, angst, met haat, nijd, waar zij zich geen raad mee weten. Veelal ontstaat hieruit de emotie verbittering, wrok, rancune, en bij verbittering en wrok zoeken wij een schuldige die moet boeten. Wij zoeken vergelding, wij willen dat iemand gestraft wordt voor datgene wat de ander heeft gedaan. De ander moet ‘boeten’, gestraft worden. Gedachten dat iemand gestraft moet worden, moet boeten kunnen omslaan in vergelding, in wraak nemen. Wat de ene al lang vergeten is, kan bij paranoïde mensen niet vergeten worden. Vergelding, wraak nemen, kan bij paranoïde mensen ‘even’ duren, waarbij zij verbittering, wrok, rancune koesteren, maar er zal vergelding, wraak genomen worden. Als zij zich vergelden, wraak nemen, kan dit om een iets zijn wat jaren geleden heeft plaatsgevonden, maar vergelding, wraak kan ook gelijk genomen worden.

Omdat ze paranoïde zijn, ‘pakken’ ze jou eerst voordat jij hen kan pakken. Zij leven in de veronderstelling dat een ander het beter heeft, en als zij iets niet ‘krijgen’, een ander het krijgt. Doordat zij zo denken, denken zij dat ‘de aanval is de beste remedie’ is. Een aanval kan woordelijk zijn, en veelal doen zij dit al op voorhand, en beschuldigen een ander, een iemand van iets wat niet waar is, onterecht is en waarmee zij denken een ander een stap voor te zijn. Of ‘de aanval is de beste remedie’ kan overslaan in fysiek geweld naar een ander.

In hun waanideeën kunnen zij omslaan naar een ander waarbij zij de ander als bedreiging, gevaarlijk zien, is of overkomt en wat voortkomt uit een waanidee. Deze mensen kunnen van het één op het andere moment omslaan en ‘flippen’. Als zij het gevoel van bedreiging hebben kunnen zij acuut gevaarlijk worden vanuit het beeld en de angst wat zij hebben, zij zien een ander als gevaarlijk en voelen zich bedreigd en uit zelfbehoud zoeken ze vergelding. De vergelding kan bijvoorbeeld tot uiting komen door fysiek geweld te gebruiken.

Paranoia maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk om een relatie van welke aard dan ook, een vriendschap vol te houden, omdat vertrouwen in een ander ontbreekt, er is altijd achterdocht omdat er niet rationeel, realistisch wordt nagedacht. Over alles en iedereen betwijfelen zij, wantrouwen zij, de oprechtheid van een ander op rationele, realistische grond.

Dit gedrag kan bijvoorbeeld doorslaan wat tot uiting komt of kan komen in anderen: controleren van de relatie van welke aard dan ook, iemand ongegrond onterecht beschuldigen, eisen stellen, chanteren, enz. Het gedrag wat zij vertonen zal zijn: streng, krijgen, hebben, houden.

Deze mensen zullen zelf geen hulp zoeken, accepteren omdat zij vinden dat zij geen hulp nodig hebben, maar juist een ander omdat ziekte-inzicht bij hen zelf ontbreekt.

 

Liegen, leugen en bedrog

Iedereen liegt weleens, dit kan een leugentje om bestwil zijn, om een ander te sparen door bijvoorbeeld te zeggen dat hij of zij er leuk uitziet terwijl jij er anders over denkt, zeggen dat wij niet kunnen, of hoofdpijn hebben. Allemaal ‘kleine leugentjes’ die wij kunnen vertellen waarin geen kwade opzet zit en zonder dat wij een ander ‘schade’ berokkenen maar waar we later een niet echt goed gevoel over kunnen hebben. Echt liegen is met opzet onware dingen zeggen. Degene die een leugen verspreidt weet dat het geen waarheid is, dat het in strijd is met de waarheid maar dit met opzet niet de ander verteld. De bewering die zij doen wijkt met opzet af van de waarheid. Als er geen opzet in het spel is dan kan het bijvoorbeeld een vergissing zijn of een verhaal verzonnen vanuit fantasie die afwijkt van de waarheid.

Iemand die niet goed kan liegen zal door de mand vallen en met het gedrag wat men vertoont zal men zichzelf verraden omdat zij zich bij een leugen vertellen niet goed voelen. Wie de waarheid spreekt en niet bedriegt is oprecht, eerlijk, echt, niet vervalst, welgemeend. Mensen die niets te verbergen hebben zullen niets verbergen. Mij is geleerd niet te liegen, dat je niets neemt wat niet van jou is, je niet vals speelt, spiekt, een ander laat geloven dat je zelf iets bereikt hebt zonder hier zelf voor gewerkt, inspanning hiervoor geleverd te hebben, dat als je iets wilt hebben hiervoor hard moet werken om dit te ‘verdienen’. Eerlijkheid begint bij jezelf en is een karaktereigenschap van integriteit, waarin eerlijkheid, oprechtheid en betrouwbaarheid vooropstaan. Mensen die iets te verbergen hebben, zullen alles verbergen, zij zullen de waarheid vermijden, een leugen de wereld in helpen, details weglaten, halve waarheden vertellen, allemaal met zoveel verscheidenheid dat een ander dit zal verwarren.

Manipulatoren zijn goede leugenaars, fantasten, acteurs, actrices, toneelspelers. Wanneer een manipulator liegt dan doen zij dit in eigenbelang, voor eigen foute, slechte, kwade, stiekeme, gemene, snode doeleinden, hun eigen agenda, met als hoofddoel een ander te misleiden om te verkrijgen wat men voor ogen heeft. Kwade opzet leugenaars hebben maar één doel en dat is zoveel mogelijk slachtoffers maken om zichzelf te verrijken. Het is het doelbewust iemand ‘schade berokkenen’ en hen slachtoffer maken. Met opzet liegen, is een ander misleiden om te bereiken, te verkrijgen wat men wil, bijvoorbeeld, geld, macht, bezittingen, iemands baan, iemands man, vrouw, positie, enz. Leugens, liegen, list en bedrog zijn een natuurlijk iets geworden waarin zij zelf geloven omdat zij niet anders kennen. De basis les ‘eerlijk zijn, niets te pakken wat van jou is, niet vals spelen, spieken, een ander laten geloven dat men zelf iets bereikt heeft zonder hier zelf voor gewerkt, inspanning hiervoor geleverd te hebben, iets willen hebben en hiervoor hard voor werken om dit te verdienen’ hebben zij gemist. De tactiek die zij gebruiken is dat zij nemen zonder te verdienen wat van hen is. Zij hebben geen last van hun geweten en zullen niet worstelen met schuldgevoel, rechtvaardigheidsgevoel omdat geweten ontbreekt en het gevoel van schuld, spijt en berouw niet voelen.

De perceptie van een manipulator is anders dan die van andere personen. Manipulatoren zijn er heilig van overtuigd dat zij de waarheid spreken omdat zij dit zelf met hun fantasie en waanideeën hebben gecreëerd en hier zelf in geloven of een deel hiervan. Zij acteren, voeren een toneelstukje op waarbij de opwinding van het vertellen van de leugen hen kracht geeft. Met list en bedrog weten zij anderen te overtuigen met hun ‘geloofwaardige verhalen. Vaak zijn dit zielige verhalen, zoals ziekte, een ongeluk, een overlijden, enz. waar een ander intrapt omdat zij medelijden met de persoon hebben. Zij zetten controleerbare waarheden in om een verhaal geloofwaardig te maken of te laten lijken (bijvoorbeeld vervalsen documenten) waardoor zij fraudeurs, oplichters, scammers worden.

 

Internet scam – Internet oplichting

Liegen, leugen, bedrog, manipulatie komt ook voor op internet. Cybercrime, internet oplichting is aan de orde van de dag, en het lijkt erop dat het meer regel aan het worden dan uitzondering. Een kenmerk van internetoplichting is dat het veelal om geld afhandig maken gaat.

Met de huidige digitale wereld is het niet zo moeilijk om opgelicht te worden. Het internet staat bol van de internet oplichting, scam, doormiddel van spam, phishingmail, datingfraude, verkoopfraude, enz.

We klikken op een link van een in onze ogen betrouwbare afzender en de scam, oplichting begint.

Wat gebeurde er: we hebben een mail gekregen, we dachten dat dit een betrouwbare mail was omdat deze in onze ogen er betrouwbaar uitzag, maar deze mail was een nep mail. We hebben op de link in de mail geklikt. Met het klikken op een link in nepmails kan de link ervoor zorgen dat er schadelijke software op je computer wordt geïnstalleerd of je wordt naar een valse website geleidt.

Klik nooit zomaar op een link in een mail.

Oplichting via datingsites

Via datingsites kunnen we opgelicht worden. Datingfraude, romantic scam, een manier van de oplichter om een ander verliefd op hen te laten worden en een ander overhalen om hen geld te sturen, te geven.

Oplichters via een datingsite gaan veelal steeds hetzelfde te werk. Er wordt een profiel aangemaakt met een bijbehorende foto, (veelal is dit een gestolen foto), en tekst (alles bij elkaar gelogen om zo goed mogelijk voor de dag te komen) waarbij zij zich zo goed mogelijk presenteren.

Eenmaal in contact met een ander dan zal het scammen beginnen. Men zal het vertrouwen van de ander proberen te winnen, doormiddel van inpalmen, complimenten, aandacht geven, waarbij het de oplichter om te doen is dat de ander verliefd wordt op hen om als dit gelukt is dan zal men om geld gaan vragen.

Weet met wie je te maken hebt, vraag om “live” contact, als hier een smoes, excuus op komt dat bijvoorbeeld de webcam het niet doet, stop hier gelijk mee, bij alle smoezen, excuses die gegeven worden om niet live gezien te worden horen alarmbellen af te gaan.

Oplichting via vaste telefoon

Bankfraude

Ook via de vaste telefoonlijn kan er opgelicht worden. De beller doet zich voor als medewerker van een bank, en vragen om bank gegevens zoals rekeningnummer en pasnummer omdat zij zogenaamd zien dat er iets mis is met een bankpas. Zij vragen u het oude “kapotte pasje” op te sturen.

Ook kan er gebeld worden uit naam van Microsoft. De beller is een Engelstalig sprekende persoon, ook hier wordt er aangegeven dat de computer niet goed werkt en dat zij dit samen met u willen verhelpen.

Banken zullen u nooit benaderen per telefoon, maar per post. Ook zal er nooit gevraagd worden om uw betaalpasje op te sturen.

Mocht je gebeld worden, hang op, klik weg en bel uw bank

https://www.veiligbankieren.nl/

 

Manipulatoren komen over als geloofwaardig, charmant, geestig, aardig, innemend, oprecht en eerlijk, maar zijn dit niet, er wordt een toneelstuk opgevoerd waarbij ze de schijn op houden, waardoor de buitenwereld misleid wordt, terwijl hun wereld bestaat uit leugen, list en bedrog.

Een manipulator zal de waarheid verdraaien, liegen over feiten, verzinnen smoezen, uitvluchten, zetten anderen voor schut, beledigen als afleidingsmanoeuvre, kunnen zich plotsklaps niets meer herinneren, ontwijken de vraag door van onderwerp te veranderen, halen er zaken bij die niets met het onderwerp te maken hebben, beantwoorden een vraag niet direct, hebben een selectief geheugen, vervormen de werkelijkheid, geven een afwijkend antwoord, zullen zich altijd indekken en een verhaal zo draaien en verdraaien en beweren, dat zij iets niet hebben gezegd, hebben gelijk een weerwoord, geven aan dat ze het allemaal teveel wordt, lopen weg, ze vertellen halve waarheden en hele leugens en waarbij zij een ander de schuld geven.

Als  je een manipulator een directe vraag stelt, die alleen met  ja of nee beantwoord kan worden, dan zal deze vraag niet met een ja of een nee beantwoord worden. Er zal om de vraag worden heen gedraaid zonder dat de vraag gelijk met ja of nee beantwoord wordt. Er zullen uitvluchten, smoesjes worden gegeven om de aandacht van de vraag af te leiden en het gesprek in een andere richting voeren en om een ander hiermee te verwarren. Of zij beantwoorden de vraag niet, of met te veel details. Of er zal een ander niet relevant onderwerp worden aangehaald waardoor zij het antwoord op de eigenlijke gestelde vraag vermijden en de eigenlijk gestelde vraag niet beantwoorden. Of zij zullen een gedeeltelijk antwoord geven waarbij ze de gebeurtenis herschrijven en liegen over feiten. Of zij zullen de vraag beantwoorden met een ‘ja’ en er gelijk ‘maar’ achter zeggen met een uitleg die het onderwerp tenietdoet en waarbij zij zichzelf gelijk verdedigen door zichzelf slachtoffer te maken van een iemand die hen dit heeft aangedaan. Met het woordje “maar” doet men de bevestiging van het ja teniet.

Of zij zullen gelijk een wedervraag stellen zodat zij de gestelde vraag niet beantwoorden en de ander de gestelde vraag is vergeten. Als wij de manipulator terug halen bij de vraag door de vraag nog een keer te herhalen voelen zij zich in het nauw en bedreigd, worden nerveus, zenuwachtig, boos en kunnen ze zeggen dat ze het niet meer weten, of beginnen opnieuw met er omheen draaien, uitvluchten zoeken, omzeilen, enz. Vele mensen zijn zich niet bewust dat een vraag niet beantwoord wordt, zijn niet alert dat de gestelde vraag niet beantwoord werd. Toch is dit gedrag makkelijk te observeren.

Manipulatoren zullen de waarheid verdraaien als het hen uitkomt. Het zijn doortrapte leugenaars en acteurs, actrices. Als men een verhaal te horen krijgt en men is niet bij een gebeurtenis geweest dan neem je het verhaal aan als waarheid zoals dit is verteld. Als dit verhaal steeds zo wordt verteld, dan ga je hierin geloven. Als je samen met een manipulator iets hebt meegemaakt dan zullen de verhalen verschillen. Jij zult je verhaal vertellen zoals jij het hebt beleefd, zoals jouw kijk op het verhaal is geweest.

Dit verhaal is anders dan van de manipulator. Het verhaal zal ‘herschreven worden’. In het verhaal van de manipulator zullen alleen details verteld worden wat een manipulator uitkomt er zal een kleine kern van waarheid zitten maar de belangrijkste details zullen achter wegen worden gelaten of totaal vervormd, verdraaid zijn met wat er werkelijk is gebeurd. Door te verzinnen versterken zij hun huidige positie of ondersteunen hun huidige positie. Manipulators liegen tegen jou zodat jij hen gelooft. Een leugen geeft pas macht als iemand het geloofd. Als dit gebeurd zal je denken dat je gek bent geworden, je zult in de twijfel gaan en dit verdedigen, echter zullen je inspanning ter vergeefs zijn.

 

Naar waarheid ingevuld

Soms kom je documenten tegen die je in moet vullen en waarbij andere documenten bij ingeleverd, verstrekt moeten worden. Onder deze documenten staat veelal “naar waarheid” ingevuld en waarbij je een handtekening moet zetten. Een oprecht, eerlijk persoon zal deze documenten naar waarheid invullen en de echte extra documenten verstrekken.

Een niet oprecht, eerlijk iemand zal deze documenten niet naar waarheid invullen en de extra gevraagde documenten vervalsen. In de huidige wereld waarin wij leven is het niet zo moeilijk meer om ‘te vervalsen’. Met een beetje ‘knip en plakwerk’ zit een document zo in elkaar en waarbij het voor de buitenwereld lijkt op een officieel document en waarmee men kan bedriegen, men kan verduisteren, maar waarmee men fraudeurs, oplichters, bedriegers zijn geworden die valsheid in geschrifte plegen, met de gedachte dat zij overal recht op hebben en veelal komen zij hier mee weg waardoor “de goede moeten onder de kwade lijden”. (zie ook liegen, leugen, bedrog)

 

Drama, chaos, crisis

Als wij aan drama denken, dan denken wij veelal aan een droevig toneelstuk met afschuwelijke, aangrijpende gebeurtenissen met een rampzalig, tragedies einde. 

Ook kan drama een verschrikkelijke gebeurtenis zijn.

Chaos: Een toestand van volledige verwarring en wanorde.

Crisis: periode waarin iets heel erg slecht is.

Bij drama, chaos en crisis zullen wij ons niet fijn voelen, het zijn gebeurtenissen die zo aangrijpend zijn, waardoor wij overstuur zullen raken of zijn en wij een weg zullen moeten vinden om hiermee om te gaan om deze verschrikkelijke gebeurtenis te verwerken.

Drama kan ook gemaakt worden of zijn, door dingen die onbelangrijk zijn zo op te blazen dat het een groot iets wordt. Bijvoorbeeld: van een mug een olifant te maken, door aanstellerij, theatraal gedrag, door onrust te stoken, dingen te verzinnen, ruzie te maken, uit te lokken, door ‘bommetjes erin te gooien’, ‘olie op het vuur te gooien’, door dingen aan te roeren die een ander graag achter zich wil laten, overdrijven, enz.. Met het maken van drama wordt er aandacht gecreëerd, echter is dit negatieve aandacht. Bovenstaande voorbeelden geven allemaal verwarring, irritatie, onrust, stress, angst, waarbij er angst wordt gezaaid of er ruzie of conflicten ontstaan. Kinderen zijn hier een mooi voorbeeld in, in drama maken, krijgen zij niet hun zin dan beginnen zij met acteren.

Drama ontstaat veelal als iets niet loopt zoals men voor ogen had, heeft, zoals het in een belevingswereld zou moeten lopen. Als we ons ‘zin niet krijgen’, als we iets te horen krijgen wat ons niet zint, enz. zal ons gedrag, gezegdes, gedachten veranderen en in opstand komen en zich uiten in de vorm van frustratie, boosheid, woede.
Frustratie, boosheid, woede kan of is een teleurstelling omdat er niet aan onze verwachtingen is of wordt voldaan. Hoe erg de teleurstelling is, komt veelal voort of wij de basislessen van opvoeding hebben meegekregen of geleerd. Hebben wij de basis les geleerd om met teleurstellingen om te gaan? Hebben wij geleerd ons sociaal te gedragen? Hebben wij geleerd dat anderen mensen ook rechten hebben? Hebben wij geleerd, dat wij niet altijd kunnen krijgen wat we willen.  Hebben wij geleerd, dat als we iets willen hebben of willen bereiken dat wij hier zelf inspanning voor moeten leveren? Hebben wij geleerd, dat wij eerst geld moeten verdienen om daarna iets te kunnen kopen, kunnen uitgeven?

Hebben wij verschillen geleerd tussen; assertief en agressie?

Assertief zijn, voor onszelf op komen met respect voor een ander.

Agressie, het gedrag wat een iemand inzet om bewust of onbewust iets kapot te maken, of een ander schade te berokkenen, en/of duidelijk maakt wat men wel of niet wil?

Hebben wij geleerd en begrijpen wij dat het goed is om voor je eigen rechten op te komen, maar dat het niet goed is om iemand anders pijn te doen of een recht te schenden? Weten wij het verschil tussen geven en nemen? Hebben wij de basislessen geleerd dan kunnen wij omgaan met teleurstellingen, kunnen wij opkomen voor onszelf en weten wij hoe wij moeten reageren als er een teleurstelling plaats vindt. Wij hebben een gezond verstand waarvan wij weten en begrijpen hoe iets werkt en niet werkt en hoe hierop te reageren. Wij weten wat de bijbehorende emotie met ons doet. Namelijk niet veel, omdat wij geleerd hebben dat teleurstellingen bij het leven horen en dat wij niet alles kunnen krijgen en bereiken wat we willen en dat er voor teleurstellingen geen vergelding gezocht hoeft te worden, dat het leven niet bestaat uit alleen maar ‘winnen’, dat wij tolerant moeten of kunnen zijn.

Als de basislessen niet geleerd zijn, dan weten wij niet om te gaan met teleurstellingen, wij zullen een ander tegemoet treden met boosheid, agressie en zullen wij beginnen met acteren om onze zin te krijgen. Er is een drang in ons die ‘aangeeft’ dat wij onze zin willen en moeten hebben. Wij weten en begrijpen niet hoe iets werkt of niet werkt en om toch aan de drang die wij in ons hebben ‘iets te willen hebben’ te voldoen. Omdat wij de basislessen niet hebben geleerd, weten wij ook niet hoe wij moeten omgaan, reageren met de bijbehorende emoties in ons. Deze emotie is negatief, wat zich zal vertalen in een zeer lage tolerantiegrens naar anderen. Er is een kort lontje, waardoor wij snel in de frustratie schieten en we een gedrag van boosheid, arrogantie gaan vertonen of ontsteken snel in agressie omdat er een slechte impulscontrole is en wat snel naar boven zal komen bij teleurstellingen.

Met het opblazen, bommetjes gooien, verwarring, twijfel zaaien, onrust stoken, weten we niet waar wij aan toe zijn met mensen die dit doen, er wordt er aandacht gevestigd wat chaos wordt en crisis kan worden. Veelal kunnen wij een onderscheid maken tussen echt drama, chaos en crisis.

Manipulators spelen altijd toneel, zij zijn goed in het maken, creëren, veroorzaken, twijfel, verwarring zaaien van drama, chaos en crisis, om zo hun doel te bereiken en voelen zich hier goed bij, ze gedijen hierop. Het is een behoefte in hen van het veroorzaken van drama en chaos waarbij zij zich levend voelen en zullen drama en chaos creëren omdat het voor hen gewoon is en wat hen macht en kracht geeft om te zien hoe een ander hierop reageert. Ze spelen mensen tegen elkaar uit zodat er chaos en drama wordt gecreëerd, maar zorgen dat zij zelf buiten schot blijven en zien een ander graag overstuur. Zij weten het altijd beter, scheppen hierover op, hebben kritiek op een ander, wijzen voor de schuld met een vinger naar een ander, spelen graag het slachtoffer.

Zij maken graag ruzie waardoor er conflicten ontstaan en waarbij opvattingen, meningen van een ander met elkaar zullen botsen. Een manipulator zal geen gelegenheid voorbij laten gaan om ruzie te maken of een meningsverschil te hebben. Ben je het bijvoorbeeld niet eens met een manipulator dan zal de manipulator je afschilderen als ‘iemand die niet deugt’ dat je waanideeën hebt, dat je liegt, dat je niet spoort en waarbij zij veelal ontsteken in boosheid of woede. Een woedeaanval is voor hen een uitlaatklep, een ontlading omdat zij de emotie die zij voelen niet kunnen verwerken, waardoor er een kortsluiting in de hersens optreedt in de vorm van woede. Met drama en chaos wordt een slachtofferrol gecreëerd, waarvan men denkt dat het gedrag, gezegdes, gedachten, de emotie van bijvoorbeeld frustratie, boosheid, woede, angst, negativiteit, enz. rechtvaardigt en vaak met het gedrag wat zij vertonen wegkomen, maar, waarbij men de eigen verantwoording ontloopt, door de schuld op een ander af te schuiven. Door drama en chaos te veroorzaken, overschrijd men grenzen van anderen en neemt men geen actie om iets aan het probleem te doen omdat het altijd ‘de schuld van een ander is’. Mensen kunnen een “ik weet het altijd beter” mentaliteit hebben, deze mentaliteit kan anderen afschrikken, en na een tijdje kunnen er mensen door deze mentaliteit afhaken omdat deze houding niet wordt geaccepteerd of gewaardeerd.

Met drama en chaos wordt er een negatieve sfeer gecreëerd en als drama en chaos door blijven gaan dan zal dit nog meer negativiteit en ellende geven waarin een ander wordt meegesleurd. Doordat zij in jouw leven zijn en met hun gedrag wegkomen, spelen zij met jou.

Mocht je doorhebben dat je wordt gemanipuleerd, en je zegt dit tegen diegene, dan zal dit worden ontkend en het verhaal zo ge of verdraaid worden waarin de schuld wordt afgeschoven op een ander, jou in dit geval, dat je aan jezelf gaat twijfelen of dat je gaat denken “ben ik nou gek of hoe zit het nu” je wordt onzeker en dit is nu juist waar de manipulator op inspeelt.

 

Schuld afschuiven

Wij zijn geneigd om de schuld altijd buiten ons zelf te zoeken, en dat wij ‘slachtoffer’ zijn geworden van iets of iemand. Maar klopt dit wel? Veelal ligt de verantwoording, een aandeel van iets negatiefs wat ons overkomt, van schuld bij ons zelf. Hoe zijn onze keuzes geweest?

Fouten maken doet iedereen. Het is een uitslag van een zelf gemaakte keuze. Maar hoe is deze keuze tot stand gekomen? Is erover nagedacht of niet? Doen wij iets roekeloos of niet? Veelal maken wij fouten omdat er niet goed over na gedacht is. Van fouten maken leren wij, en hoe meer fouten wij maken hoe meer ervaring wij opdoen om het in het vervolg anders te doen. Wij leren van de oorzaak en het gevolg. Oorzaak en gevolg leren ons ook onze emoties kennen en het bijbehorende gevoel. Het gevolg, een consequentie van een goede keuze zal ons goed laten voelen, het gevolg, een consequentie van een foute keuze zal ons niet goed laten voelen waardoor wij een schuldgevoel voelen. Ons geweten geeft een signaal af dat iets niet goed is en als wij niets aan dit signaal van schuldgevoel doen gaat dit aan ons knagen. Dit schuldgevoel is alleen te verhelpen, weg te krijgen door opnieuw een keuze te maken die tot een goede keuze en goed gevoel leidt.

Als wij worden geconfronteerd met een fout dan zullen wij deze foute moeten herstellen. Door het herstellen van een fout nemen wij eigen verantwoording omdat wij iets verkeerd hebben gedaan. Wat de fout ook was. Wij erkennen dat het onze fout was en onze verantwoording om de fout te herstellen. Erkennen wij iets niet, een fout, een probleem, dan zullen wij ook niets herstellen en zal er niets veranderen. Omdat wij van onze fout hebben geleerd zullen wij in het vervolg deze fout in keuze niet meer maken omdat wij beseffen, inzicht hebben gekregen wat de consequentie van een foute keuze inhoud. Als wij voor een soortgelijk probleem in de toekomst staan zullen wij weten wat wij moeten doen. Je leert van hoe je eigen leven verloopt en hiermee doen wij ervaring en levenservaring op. Alles wat je niet erkend, kan en zal je ook niet veranderen.

Manipulatoren zien veelal hun eigen aandeel in schuld niet, zij zullen altijd de schuld op een ander afschuiven omdat zij geen spijt, berouw, schuldgevoel kennen of ontbreekt. Zij nemen geen verantwoording voor hun eigen aandeel en voor hun gedrag en daden en geven hiervan een ander de schuld.

Manipulatoren denken dat regels, normen en waarden, het welzijn van anderen niet voor hen gelden en op hen van toepassing zijn en waarbij zij risico’s nemen die een ander niet of niet zo snel zou nemen. Zij zullen altijd de schuld afschuiven op iets of iemand, de schuld bij een ander neerleggen, omdat zij vinden en denken dat het niet hun schuld was, is, maar altijd van iets of iemand anders. Een ander behalve henzelf heeft schuld. Iemand die manipuleert, manipulatoren, zullen als zij ontdekt, ontmaskerd zijn, door de mand zijn gevallen, zij met regels, normen, waarden, autoriteit geconfronteerd worden veelal in boosheid, woede, frustratie ontsteken. Als excuus, verdediging, zullen zij zeggen dat een ander schuldig is en waarbij zij een ander aanwijzen als “de boosdoener, een dwaas, idioot”, maar wat nooit henzelf betreft. Zij zullen altijd een ander duidelijk proberen te maken dat zij niet schuldig zijn, of waren, dat het niet aan hen lag, maar dat juist zij slachtoffer zijn geworden van een iets of iemand. Zij nemen de rol van slachtoffer aan en spelen deze rol zo goed dat zij echt medelijden voor en met zichzelf voelen omdat zij vinden en denken dat ‘een ander hen bewust iets heeft aangedaan’. Zij laten een gedrag van verbittering zien.

Ze zullen met excuus, verdediging komen dat een ander ‘oneerlijk was, dat er opzet in het spel is of was, dat ‘de ander een fout heeft gemaakt en waarvan zij de dupe van zijn geworden’. Volwassen manipulators zien hun eigen aandeel niet. Iets of ieder ander dan zijzelf is verantwoordelijke voor de problemen die voor hen zijn ontstaan. De oorzaak ligt nooit aan henzelf of bij hen zelf, maar aan iets of een ander. Hiermee geven zij aan dat zij geen schuld hebben, (hun eigen aandeel niet zien) maar juist een ander en waarbij zij hun verantwoording afschuiven. Verantwoording zullen zij niet nemen omdat inzicht en geweten ontbreken en omdat zij hun eigen aandeel in de situatie niet zien, erkennen, verantwoording voor nemen en waarvan zij vinden en denken dat juist zij het slachtoffer zijn geworden. Hiermee schuiven ze hun eigen verantwoording af, creëren drama en chaos en spelen zij een spel en veelal winnen zij door vals te spelen ten koste van een ander.

Doordat zij een ander de schuld geven, hun verantwoording afschuiven, en dit kan jou zelf betreffen, geven ze aan dat jij of een ander schuldig is waardoor men zich schuldig gaat voelen. Zij spelen feilloos in op je schuldgevoel en doen er alles aan om de schuld bij een ander neer te leggen, want in hun belevingswereld hebben zij nooit schuld of treffen zij zelf nooit blaam. 

Bij personen die anderen de schuld geven, schuld afschuiven ontbreekt zelfinzicht. Zij zullen nooit bij zichzelf te rade gaan en zichzelf afvragen, “wat is mijn eigen aandeel geweest in het probleem wat ik nu heb.”

Roekeloos

Ieder mens is wel een roekeloos. Roekeloos: (van gedrag) gevaarlijk en zonder na te denken over de gevolgen, overmoedig, gedrag, niet op gevaar lettend, onbezonnen, zorgeloos.

Wij kunnen handelen vanuit roekeloosheid zonder op voorhand na te denken over gevaar en consequenties, en zullen we niet op gevaar letten. Kinderen kunnen roekeloos zijn, handelen en gedragen zich vanuit onbezonnenheid omdat zij nog geen gevaar zien.

We kunnen handelen vanuit een ‘alarmstand’. Bijvoorbeeld, we zien een kindje op de straat en er komt een auto aan. We zien ‘gevaar’ en onze eerste reactie zal zijn om het kindje zo snel mogelijk van de straat af te krijgen. We gaan rennen om het kindje te ‘redden’ van de naderende auto en grissen het kindje van de straat waarmee wij een ongeluk hebben voorkomen. Wat er gebeurt, is dat we niet nadenken over ‘ons eigen gevaar’ en wij het kindje redden. Achteraf zal bij ons het besef doordringen wat wij hebben gedaan en het tot gevaar voor ons zelf heeft kunnen komen.

We kunnen handelen vanuit onbezonnenheid, onnadenkendheid. Bijvoorbeeld: een keukentrapje kunnen wij niet goed neerzetten zodat deze wegglijdt en wij ervan af vallen en wij ons verwonden, een keukendeurtje wat wij hebben laten openstaan en een ander of jijzelf hiertegen aanloopt, je hebt de kraan niet goed dicht gedaan met het gevolg er een overstroming aan water je tegemoet komt, thee die we gezet hebben en deze gelijk opdrinken en wij ons mond kunnen verbranden, we hebben een deur open laten staan en bij thuiskomst is er ‘ingebroken’, we zetten onze auto op de stoep omdat er geen parkeerplaats meer was ‘voor’ het huis, de volgende dag hebben wij een bekeuring.

Allemaal voorbeelden van onbezonnen, niet nadenkend, zorgeloos, handelen, gedrag en die gevolgen van ‘gevaar’ en consequenties kunnen hebben. Veelal handelen wij niet uit roekeloosheid, ervaring uit het verleden kan ons geleerd hebben dat als je iets doet dat, ‘dit en dat’ de consequenties zijn. Omdat wij geleerd hebben, vanuit eerder opgedane ervaringen zullen wij bij een negatieve ervaring niet nog een keer dezelfde fout maken. Wij zijn wij ons bewust geworden door inzicht vanuit de negatieve ervaring wat de risico’s kunnen zijn en zullen als wij iets doen op voorhand hier even over nadenken. Wij hebben geregistreerd wat oorzaak en gevolg kunnen betekenen.

Bijvoorbeeld: Er wordt een weeralarm afgegeven. tv, media, waarschuwen ons voor slecht weer. Code rood wordt afgegeven wat inhoudt dat dit de laatste waarschuwingsfase is, dit weer kan gevaar opleveren en ernstige ontwrichting van de samenleving. Wij moeten ons voorbereiden op ernstig, slecht weer en moeten onze voorzorgmaatregelen treffen. Wij maken de keuze om wel of niet naar werk te gaan, of als wij op werk of anders zijn en wij weten dat het om een bepaalde tijd ‘het ergst’ zal zijn of worden, dat wij eerder weggaan om op tijd thuis te zijn. Als wij met de auto zijn, zullen wij als wij wegrijden onze gordel omdoen, dit is een verplichting om ons te beschermen bij ongelukken en zullen wij onze snelheid aanpassen omdat het weer onstuimig is maar nog niet op zijn hoogst. Wij schatten onze risico’s in, wij geven gehoor aan het weerbericht om bijvoorbeeld thuis te blijven en niet de weg op te gaan of eerder weg te gaan om zonder gevaar thuis te komen.

 

Manipulatoren zijn zo op zichzelf gericht, dat zij niet door hebben dat zij zelf destructief bezig zijn, omdat zij een onwerkelijk gevoel hebben waarin geweten, inzicht ontbreekt. Zij denken op voorhand niet na over eventuele consequenties van gevaar, en de gevolgen. Zij leren niet vanuit eerder opgedane situaties, zij registreren geen consequenties waardoor zij constant in herhaling van gedrag en handelen vallen wat hen roekeloos maakt.

Fouten die een manipulator maakt, lijken voor de buitenwereld, een ander, te neigen naar ‘ongelukken of pech’ maar komen veelal voort uit roekeloos gedrag. Maar, als men goed kijkt en luistert, kun je hier doorheen prikken en zal je zien dat zij geen regels, normen en waarden hebben opgevolgd. Een manipulator denkt ‘onschendbaar’ te zijn, dat regels, normen en waarden niet voor hen gelden en op hen van toepassing zijn. Vanuit het gevoel wat zij hebben ‘speciaal te zijn’ en dat ‘pech, ongelukken,’ hen niet zullen treffen en dat regels, waarschuwingen niet op hen van toepassing zijn. Zij zijn in de veronderstelling dat een ander hen niet doorheeft, dat zij alles kunnen maken, en dat zij met hun gedrag en handelen weg kunnen komen. Het gevoel en beeld wat zij hebben maakt hen roekeloos en komt voort uit narcisme.

Manipulatoren zullen een ‘slecht weerbericht’ negeren, passen hun snelheid niet aan en nemen risico’s die een ander niet zal of zou nemen. Wanneer er bijvoorbeeld een ongeluk met hen plaats vindt, denken zij dat de waarschuwing van het weer niet voor of op hen van toepassing waren en golden en denken dat zij speciaal en onschendbaar zijn en dat regels niet voor hen van toepassing zijn. Bij bijvoorbeeld een blaastest zullen ze zeggen dat de apparatuur niet goed was, als ze betrapt worden op een affaire, zullen ze zeggen dat zij de affaire niet zelf zijn begonnen, maar juist de ander.

De fout ligt nooit bij hen, zij hebben het nooit fout, zijn nooit verantwoordelijk, zijn nooit aansprakelijk en zullen nooit erkennen, uitkomen voor, toegeven, wat het eigen aandeel in de negatieve situatie is of is geweest. Iemand anders heeft altijd schuld en aangezien het nooit hun schuld is krijgt iemand anders dan henzelf de schuld. De schuld kan bij jou worden gelegd, waarbij je wordt opgeofferd door een manipulator, opoffering voor eigen belang van een manipulator die de schuld afschuift.

Een manipulator zal het eigen aandeel van schuld niet zien, zullen niets erkennen en wat een groot probleem is, zal zijn. Mensen kunnen en zullen niet veranderen, wat zij zelf niet zien en niet erkennen, en zullen dus niet veranderen en zal er niets veranderen. Hoe graag we ook zouden willen dat een ander het eigen aandeel van schuld zouden inzien, is het niet of nauwelijks mogelijk dat deze mensen momenten van inzicht, begrip zullen hebben, waardoor zij zullen of kunnen veranderen. Als je omringd bent met volwassen mensen die geen eigen aandeel in schuld zien zal je altijd een slachtoffer van schuld voor hen zijn.

 

Egoïsme

Ieder mens moet of kan weleens egoïstisch zijn. Door even ‘nee’ te zeggen tegen een ander omdat er prioriteit is. Dit ‘nee’ kan door een ander worden opgevat als egoïstisch, de ander wil even niet doen wat er is gevraagd, de tijd niet voor de ander uit trekt, enz. De verwachting van de vraagsteller komt niet uit. (zie ook verwachting) Het nee zeggen tegen een ander kan ons een schuldgevoel geven maar wat veelal uit verkeerde gedachten is ontstaan.

Bijvoorbeeld: je hebt een afspraak gemaakt met een vriend(in) voor donderdagavond 19.00 uur. Een andere vriend(in) belt en vraagt je voor een afspraak opdonderdagavond. Hier zeg je nee op, want je hebt al een afspraak staan en maakt een andere afspraak, want twee afspraken op dezelfde avond dat kan niet. Je voelt je niet schuldig omdat je nee hebt gezegd omdat het gewoon niet kan. Of je staat onder de douche, er wordt aangebeld, je hoort de bel maar je kan even niet opendoen. Er zal geen schuldgevoel zijn omdat je ‘onder de douche stond’.

 

Bijvoorbeeld: je hebt een dag hard gewerkt, je bent moe, hebt hoofdpijn, voelt je niet echt lekker, je voornemen is dat je vroeg naar bed gaat. Je wordt gebeld door een vriend(in) met het gezegde of jij haar of hem weg kan brengen naar een zeer belangrijke afspraak van hen, maar heel toevallig is de fietsband lek van diegene en regent het. Je voelt je niet lekker en bent niet in staat om degene weg te brengen. Je zegt nee en gaat op tijd naar bed. Later hoor je dat degene op zijn of haar afspraak te laat is verschenen, en doorregent. Je gedachten kunnen een schuldgevoel opwekken dat dit ‘jouw schuld’ is geweest omdat jij nee hebt gezegd en jij dit had kunnen voorkomen. Het is een ‘had en als’ scenario, waarin vergeten wordt dat je je niet lekker voelde en niet in staat om weg te brengen, want als je je wel goed had gevoeld had je degene wel weggebracht. Je hebt op dat moment aan jezelf gedacht en voor jezelf gekozen om nee te zeggen omdat je je niet lekker voelde. Je bent niet over je eigen grenzen gegaan en hebt toegegeven aan de rustvraag van je lichaam. (zie ook over persoonlijke grenzen gaan)

Of

Je zit op de bank en kijkt iets interessants op tv, de bel gaat maar je doet niet open omdat je het interessants op tv wilt afzien. Toch ga je je bedenken wie er voor de deur heeft gestaan, en voelen ons schuldig omdat wij niet hebben opgedaan.

Vaak gaan wij over persoonlijke grenzen heen om een ander niet teleur te stellen maar wat zijn tol van onszelf kan gaan eisen en wij zo met een ander bezig zijn dat wij onszelf vergeten en wat kan uitmonden in ziekte. Burn-out kan een gevolg zijn van ‘geen nee’ tegen een ander zeggen omdat wij op dat moment niet egoïstisch genoeg waren voor onszelf om geen nee te zeggen. (zie ook burn-out)

Manipulatoren leven veelal voor zichzelf, denken niet aan anderen, kijken neer op anderen, behandelen anderen met minachting, zijn respectloos, wat hen egoïstisch en narcistisch maakt. Egoïstisch; altijd alleen maar aan zichzelf denkend, zelfzuchtig, gefocust op eigen voordeel. Narcistisch; het hebben van grootheidsgevoelens ten opzichte van zichzelf, fantasieën over succes en macht, gebrekkig vermogen zich in anderen in te leven, misbruik maken van anderen, overdreven aandachtvragen en overgevoeligheid voor het oordeel van anderen, als je veel meer in jezelf bent geïnteresseerd dan in anderen of in andere dingen.

Zij zijn zo op zichzelf gericht, arrogant, denken overal recht op te hebben, trekken zich niets aan van autoriteit, regels of gezag, zijn onverantwoordelijk, destructief, missen empathie, hebben geen geweten, kennen geen schuldgevoel, spijt of berouw, houden van drama en crisis en leven in een eigen fantasiewereld.

Zij leven volgens andere ‘regels, normen en waarden’ of zonder regels, normen en waarden en zijn hier zeer goed en bedreven in. Omdat zij zo standvastig zijn kunnen zij een ander letterlijk gek maken totdat de ander aan hen toegeeft om ervan af te zijn, zij maken misbruik van anderen ongeacht de gevoelens van de ander. Veelal gaan manipulatoren “over lijken” om iets gedaan te krijgen of te bemachtigen, en het liefst moet het meteen gebeuren, ze gaan heel ver om iets gelijk gedaan te krijgen. Zij zijn standvastig en blijven proberen een ander te overtuigen iets wel te doen. Mocht dit niet gelijk gebeuren of helemaal niet gebeuren, omdat er een weigering van de ander is, dan zal er een overdreven reactie van teleurstelling zijn in de vorm van boosheid, onrechtvaardigheid, wat gepaard kan gaan verbaal geweld, met agressie of bedreiging. Later zul je verwijten krijgen waarom je iets niet hebt gedaan en wat voor gevolg het voor de manipulator had.

Manipulatoren willen macht over een ander en zullen alles in het werk stellen om deze macht over de ander te hebben, behouden of te verkrijgen. Zij denken ver boven een ander en boven de wet te staan omdat zij denken dat zij beter, belangrijker zijn, dan anderen en dat regels, normen, waarden, gezag niet voor hen geldt. Zij vinden zichzelf belangrijk, waarmee zij een ander als ‘minderwaardig zien. Zij denken alleen maar aan zich zelf wat voortkomt uit egoïsme en narcisme en een gebrek aan emotionele volwassenheid. Vanuit narcisme denkt men perfect, volmaakt en onberispelijk te zijn. Om dit beeld te bevestigen of bevestigd te krijgen zullen zij zichzelf controleren en blijven controleren. Dit kan zijn in een spiegel, een winkelruit, alles wat hen zelf weerspiegelt of het beeld van perfectie, volmaaktheid nog klopt en wat een dwangmatige handeling is. Klopt het beeld van perfectie, volmaaktheid niet dan zullen zij dit gelijk herstellen en begint het controleren opnieuw. Narcisten kunnen intens, heftig reageren en woedend worden op anderen die ‘iets aan te merken’ heeft op hun beeld van perfectie, volmaaktheid of op hun gebreken. Zij zullen gelijk proberen de boodschap die zij te horen kregen verdedigen, in twijfel trekken, door zich defensief te gaan gedragen, ze zullen de persoon proberen te vernederen, te vernietigen, in plaats van toe te geven dat hun imago, hun gebrek niet zo perfect, volmaakt, onberispelijk is.

 

Manipulatie, het laten twijfelen aan jezelf

Manipulatie kan je of heb je soms niet door omdat het heel subtiel en stiekem gebeurd. Als manipulatie heeft plaatsgevonden, is of kan er een gevoel dat iets niet klopt en wat niet goed voelt. Als iemand gemanipuleerd is, dan heeft men het gevoel ‘iets gedaan te hebben wat men eigenlijk niet wilde’, maar toch heeft gedaan door toe te geven of zich heeft laten overhalen aan de manipulatie vraag of iets hebben nagelaten wat niet juist is. Pas achteraf is er een besef opgetreden dat men dit eigenlijk niet wilde en waarbij het achteraf niet goed voelt en het tegen ons gevoel is ingegaan. Ook dit kan heel divers zijn en vaak onschuldig. Achteraf heeft men hier spijt van of een slecht gevoel over.

Het is een onbehaaglijk gevoel waardoor je een soort gaat twijfelen aan jezelf. Twijfel; onzeker gevoel wat je moet doen en denken, aarzeling, besluiteloosheid, dubio, innerlijke strijd, toestand waarin je niet weet wat je moet doen, denken of geloven. Omdat men een onbehaaglijk gevoel heeft en men twijfelt zal men in eerste instantie excuses voor zichzelf gaan verzinnen waarom men iets wel heeft gedaan wat men eigenlijk niet wilde. De reden waarom men wel iets gedaan heeft, wat men eigenlijk niet wilde, kan voortkomen vanuit een schuldgevoel, plicht tegenover de manipulator, angst, onzekerheid, enz. Er is een gevoel ten aanzien van wat men moet doen en denken en geloven en wat men onzeker maakt omdat er een innerlijke strijd gaande is. Je wordt onzeker of je het wel goed hebt gezien of gehoord of begrepen. Kleine valkuilen waarin we steeds vallen, als wij hier niet alert op zijn, want manipulatie begint meestal klein, maar kan zeer grote gevolgen en consequenties hebben of worden.

Manipulatie kan je letterlijk gek maken en vaak gebeurd dit vanuit de manipulator door een dreiging, hoe subtiel dan ook. Het gevolg is dat de manipulator misbruik maakt van je emotie, waardoor jij je schuldig voelt en je kwetsbaar maakt en dit is nu juist waar een manipulator op uit is. Als je twijfelt en dit bespreekt met een manipulator dan zullen zij de vraag die jij gesteld hebt ontwijken en eromheen draaien waardoor zij geen antwoord op je vraag geven, maar iets anders erbij halen. Er zal iets anders worden aangehaald wat zij zeer goed beargumenteren en beredeneren en waarmee zij de door jouw gestelde vraag ontwijken de waarheid omzeilen. Omdat wij meestal niet alert zijn denken wij dat onze gestelde vraag is beantwoord waardoor jij op dat moment gemoedsrust hebt maar waar je toch daarna aan je eigen gedachten hierover gaat twijfelen. Ook kan het zijn dat jouw vraag gelijk met een tegenvraag wordt beantwoord, zodat de eigenlijke vraag, jou vraag niet beantwoord wordt. Dit wordt gedaan om verwarring te zaaien en je af te leiden van de door jou gestelde vraag.

Een manipulator zal de eigenlijke waarheid altijd verdraaien omdat de eigenlijke waarheid niet wordt gezien of willen zien. Waarheid en eerlijkheid staan niet voorop en een manipulator zal er alles aan doen om er onderuit te komen. Zij liegen tegen jou zodat je hen geloofd.

 

Waarom laat iemand zich manipuleren

Mensen kunnen zich door een ander laten manipuleren omdat zij zich nog niet bewust zijn dat zij gemanipuleerd worden. Het toelaten van manipulatie, manipuleren, manipulatief gedrag van de ander kan vele reden hebben zoals:

 • Men wil van de ander af zijn, we geven toe
 • Vanuit naïviteit
 • Vanuit onbalans, we zijn kwetsbaar
 • Vanuit onzekerheid, we zijn kwetsbaar
 • Vanuit angst, we zijn kwetsbaar
 • Vanuit niet alleen willen zijn, we krijgen aandacht
 • Vanuit aandacht, we krijgen aandacht
 • Vanuit schuldgevoel
 • Vanuit het overschrijden van eigen persoonlijke grenzen
 • Vanuit onwetendheid

Het toelaten van de meeste manipulatie gebeurt als wij niet in balans zijn. Als wij niet in balans zijn dan zijn wij kwetsbaar, vatbaar voor beïnvloeding, manipulatie. Als wij kwetsbaar zijn dan speelt onzekerheid, onbewuste angst een grote rol. We zijn onrustig, hebben stress, zijn zenuwachtig, ontevreden, we hebben het gevoel dat ‘iets’ ontbreekt. Om deze toestand te ontlopen zullen wij veelal vluchten voor deze gevoelens en denken wij dat ‘een ander’ onze onrust kan wegnemen en dat wij een ander nodig hebben om onze gevoelens compleet te maken. (zie ook vluchtgedrag bij problemen – de kunst van het alleen zijn) we zoeken afleiding bij vrienden, op internet, sociale media, alles om maar te ontsnappen aan het onrust gevoel.

De mens kan de mens beïnvloeden en zeker als wij niet goed in ons vel zitten. Alle positieve aandacht die wij krijgen zal ons goed laten voelen, maar is deze positieve aandacht oprecht?

Met niet in balans zijn zullen wij ‘zwakke plekken’ hebben, waar een manipulator handig op in kan spelen door zijn gedrag, gezegdes zo te verpakken dat wij ons gevlijd, gewaardeerd, geliefd voelen, maar, dat is nu juist onze valkuil.

 

 

Hoe zoeken manipulators hun ‘slachtoffers’ uit?

Ieder mens heeft ‘zwakke plekken’. Hoe staan wij in het leven, in onze schoenen? Hoe komen wij over naar en in de buitenwereld? Zijn wij kwetsbaar of krachtig, onwetend of bewust? Laten wij ons beïnvloeden door anderen in ons denken, voelen? Of denken wij zelfstandig na, voelen wij zelf. Weten wij van onszelf wat onze kracht is en waar onze zwakheden liggen?

Hoe staan we in onze schoenen, zijn wij in balans of is er onbalans, is dit kwetsbaar of krachtig, zijn wij ons bewust of onbewust wat er in onze omgeving of met onszelf gebeurd. Hebben wij zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfrespect, zelfkennis, zelfacceptatie, hoe is ons zelfbeeld, hebben wij een eigen mening? (zie ook de zelven)

Een eigen mening ontstaat door ‘zelf na te denken, onderzoeken en ervaren, over iets’ zonder beïnvloeding van buitenaf. Een eigen mening ontstaat niet door de mening of gedachtengoed van iemand anders klakkeloos over of aan te nemen.

Als wij niet goed in ons vel zitten dan zullen wij uit balans zijn en waarmee wij kwetsbaarder zullen zijn, dan als wij wel goed in ons vel zitten, in balans zijn en waarmee wij een krachtige uitstraling naar de buitenwereld  zullen hebben. De uitstraling die wij naar de buitenwereld hebben zal te zien zijn in ons gedrag, gedachten en gezegdes. Vaak is dit negatief omdat problemen hier de oorzaak van zijn. (zie ook positief – negatief)

Ieder mens straalt naar de buitenwereld een bepaald beeld uit. Dit beeld is af te lezen van en uit onze lichaamshouding, gedrag, gezicht, gezegdes, emotie. Staan wij sterk in onze schoenen dan zullen wij een krachtige uitstraling hebben. Onze lichaamshouding zal recht zijn, ons gedrag zal zijn naar onze leeftijd, ons gezicht zal krachtig over komen waarin te lezen staat dat er niet met ons gespot moet worden, onze stem is krachtig en onze emotie in balans. Wij zullen minder gevoelig zijn voor beïnvloeding omdat men weet wat men wil omdat er besef en bewustwording is. Men zal eerst nadenken voordat men een eigen zelfstandige keuze maakt. (zie ook keuzes maken)

Staan wij niet sterk in onze schoenen dan zullen wij geen krachtige uitstraling hebben maar een kwetsbare indruk. Onze houding zal ineen gekrompen zijn, we vertonen een gedrag die niet naar onze leeftijd zal zijn, ons gezicht zal verraden dat er iets aan de hand is, onze stem zal zacht zijn en onze emoties zullen niet in balans zijn. Wij zullen meer gevoelig zijn voor beïnvloeding omdat men niet weet wat men wil omdat er geen besef en bewustwording is. Men zal niet nadenken voordat men een keuze maakt en laat een ander een keuze maken. Slechte, foute mensen kunnen profiteren van het goede van de mens en de zwakke plekken van de mens. Doordat zij woordelijk verbaal sterk zijn vormen zij al gauw een “meerder’ positie en vooral bij mensen die niet stevig in hun schoenen staan.

Veel mensen laten zich leiden, beïnvloeden door anderen, dit omdat er niet tot nauwelijks eigenwaarde, zelfkennis, zelfvertrouwen, zelfrespect is. Zij weten van zichzelf niet wat hun visie is omdat zij zichzelf niet kennen en wat voortkomt uit angst. Zij verspillen veel tijd met onbelangrijke zaken en de visie van anderen en leven naar en volgens de visie van anderen. Er zal twijfel zijn, zullen dingen laten om te doen, nemen geen actie, kunnen niet alleen zijn, waaien met alle winden mee, laten anderen voor hen beslissen, zijn onzeker, kwetsbaar, en waarbij zij zich laten leiden door anderen en waarin men geen eigen daadkracht, verantwoording toont.

Mensen die zich dingen laten aandoen geven een ander een vrijbrief om hen zo te behandelen omdat ze niet voor zichzelf opkomen, zij pikken het gedrag van de ander. Als jij weet wat je wilt, wat jouw doel is, wat jouw visie is dan zal een ander jou daar niet vanaf kunnen brengen. Zelfkennis en eigenwaarde zijn belangrijk om je niet te laten leiden, beïnvloeden door anderen.

Manipulatoren spelen handig in op hun omgeving. Zij pikken feilloos mensen uit op hun ‘zwakke plekken’, die niet in hun kracht staan, die kwetsbaar zijn en vatbaar zijn voor beïnvloeding. Manipulatie kan overal voorkomen. Bij familie, vrienden, kennissen, buren, op de werkvloer, school, hobbyclub, sportclub, sociale media, internet, enz.

 

Opbouwen van een band

Aandacht vinden wij fijn. Alles wat wij aandacht geven zal groeien. Als wij alleen zijn of we hebben tijd dan denken dat wij ons ‘vervelen’. Er is een behoefte in ons die wij graag vervuld zien. We zoeken afleiding, deze afleiding kan van alles inhouden. We zoeken vrienden op, we gaan ‘computeren’, enz. In de huidige wereld zie je dan ook dat als men even niets te doen heeft, men de smartphone, mobiel of tablet tevoorschijn haalt en hier vervolgens aan ‘vastgeplakt zit’ op internet, sociale media. Wij hebben meer ‘sociale media vrienden’ dan wij echte vrienden hebben waar wij echt mee omgaan, echt mee afspreken. Wij hebben met iedereen contact, en hiermee verkrijgen wij aandacht. Maar is deze aandacht oprecht, is de persoon werkelijk wie men zegt dat hij of zij is?

Echte vriendschap is gebaseerd op: vertrouwen, eerlijkheid, gelijkwaardigheid, respect, onvoorwaardelijkheid. Het zijn de basis punten van een vriendschap en belangrijk als je een vriendschap wilt aangaan of al hebt. Je kunt deze punten zien als regels voor een vriendschap. (zie vriendschappen) Wij zullen elkaar moeten leren kennen.

Zijn de personen in het echte leven of op internet, sociale media wel de personen die ze zeggen te zijn?

Met het aangaan van vriendschappen zijn wij gauw geneigd, om mensen die wij ‘leuk en aardig’ vinden te geloven, te vertrouwen. Ook zijn we zijn gauw geneigd, om mensen aardig te vinden, die ons leuk en aardig vinden, echter kan schijn bedriegen en zijn wij te naïef geweest en komen wij er later pas achter hoe en wie de persoon werkelijk is.

 

Binnenkomen – aangaan van een band

Manipulatoren doen zich anders voor dan zij zijn en komen met verhalen die geloofwaardig zijn, dit alles om jou te laten geloven en hiermee hun vertrouwen te winnen om jouw leven binnen te komen en hiermee in de gratie van jou te komen. Een manipulator zal eerst geleidelijk aan vertrouwen van een persoon proberen te winnen door aardig over te komen, door een persoon te verleiden met beloftes, begrip, vleierij en inpalmen. Hiermee proberen ze een band op te bouwen door je in te palmen en zo geleidelijk aan je leven binnen te komen, te infiltreren in je leven. Voor vleierij en aandacht zijn wij gevoelig, maar is deze aandacht en vleierij oprecht? Soms is oprechtheid slecht in te schatten, maar als je bij je gevoel te raden gaat, je intuïtie volgt dan kun je het weten. Oprechte aandacht en vleierij zal voortkomen uit enthousiasme wat af te lezen is aan iemands gezicht, enthousiasme maakt ons blij, willen delen, en zijn oprecht blij voor iemand wat van ons gezicht zal afstralen omdat dit gepaard gaat met een lach op ons gezicht. Als iets grappig is dan zullen wij lachen en aangeven dat iets grappig is.

Niet oprechte mensen zullen enthousiasme imiteren, faken, waarbij ze zichzelf verraden door een ander te zeggen dat iets grappig is maar waarbij het gezicht niet lacht.

Manipulatoren besteden zoveel aandacht aan een persoon dat de persoon deze aandacht fijn vindt en waar men niets achter zoekt. Met deze aandacht kan men zich begrepen, geliefd voelen omdat dit een behoefte is, was, die eerder ontbrak en waarbij men zich speciaal, belangrijk voelt of zich gaan voelen. Een manipulator doet dit alleen maar om zichzelf geliefd te maken, in de gratie te komen, binnen te komen, een band aan te gaan, om later te verkrijgen wat men voor ogen had en waarmee men een ‘val’ voor een ander zet. Eenmaal een band opgebouwd, de ander aan zich gebonden te hebben, gaat het misbruik/gebruik van de ander beginnen. Het voor ogen hebben van een manipulator kan van alles zijn, geld, je reputatie, sociale positie, kinderen, je wederhelft, bezittingen, enz. allemaal om er later gebruik, misbruik van te maken. Zijn zij lijfelijk aanwezig, dan zullen zij je vertrouwen proberen te winnen met cadeautjes, met je af te spreken, ‘net toevallig in de buurt te zijn’, alles voor je doen, waarmee zij een ander het gevoel geven dat je speciaal, belangrijk bent, maar dit doen om geliefd te worden bij de ander.

 

In schuld komen te staan

Cadeautje: geschenk, presentje, aardigheidje, een geschenk of aardigheidje om weg te geven zonder dat daar een tegenprestatie voor benodigd is, iets wat je zomaar krijgt van iemand.

Waarom krijgen wij onverwacht cadeautjes?

Een cadeau is veelal een materieel geschenk wat verpakt is in vrolijk cadeaupapier. We zien de verpakking en worden vrolijk.

Cadeautjes, kunnen ons gegeven worden vanuit meerdere redenen. Omdat we jarig zijn, we zijn geslaagd voor iets, iemand is ons dankbaar voor iets wat wij voor de ander hebben gedaan en wil ons hiervoor bedanken, omdat we denken dat het zo hoort, vanuit liefde voor de ander, voor speciale gelegenheden zoals sinterklaas, kerst, een geboorte, trouwerij, jubileum, we iemand willen opvrolijken, beterschap wensen, enz. Een cadeau kan ook gegeven worden in de vorm van hulp. Cadeautjes kunnen ook worden gegeven vanuit de gedachte dat iemand bij hen in de schuld komt te staan. Veelal zien wij een cadeautje in materieel vorm, maar een cadeau kan ook in niet materieel vorm voorkomen, bijvoorbeeld een eetentje, een dagje uit, enz. In de niet materiële voorbeelden zijn het cadeautjes waarbij jij ‘niet hoeft te betalen’ omdat wij dit cadeau krijgen.

Als wij iets ontvangen in de vorm van hulp of een cadeau, dan voelen wij ons blij. Echter kan het krijgen van hulp of een cadeau ook een gevoel van “ik moet iets teruggeven, terug doen, een tegenprestatie” opwekken wat ons een schuldgevoel geeft of kan geven. In oprechte gezonde vriendschappen zal er balans zijn, en die gebaseerd zijn op onvoorwaardelijkheid. Onvoorwaardelijk: zonder bedenking en aarzeling, zonder beding, zonder voorwaarde of eisen te stellen. Oprechte vriendschappen hebben een principe van geven en nemen, zonder hier iets terug voor te verwachten van de ander. Bij bijvoorbeeld een etentje zal de ene de ene keer betalen, bij de andere keer zal de ander betalen. Schuldgevoel zal in een oprechte vriendschap ontbreken omdat de vriendschap gelijkwaardig, in balans is en men niets terugverwacht en waarbij men niet in elkaars schuld staat.

 

Manipulatoren zullen altijd een weg, een manier zoeken om onbalans in een relatie van welke aard ook te creëren. Veelal bereiken zij dit met overdrijven, alles voor je doen, met onverwacht cadeautjes geven, of te overladen met cadeaus. Het krijgen van een cadeau kan een mens ongemakkelijk laten voelen. We weten niet wat we hiermee aan moeten als we er mee overladen worden. We voelen ons gevlijd, dat ‘een ander’ dit voor ons doet, overheeft, we gaan ons speciaal voelen. Er kunnen situaties ontstaan waarbij ‘iets te mooi is om waar te zijn’. Het te mooi om waar te zijn, is precies waar een manipulator naar streeft. Het is een methode om een ander bij een manipulator ‘in de schuld te komen te staan’ en onder controle van een manipulator. Je wordt bespeeld. Voor hen geldt niet ‘onvoorwaardelijkheid’ het niets terugverwachten van iets. Zij zullen altijd iets terugverwachten. Zij zullen of kunnen hierin heel ver gaan voor je, zodat jij in de schuld, hun schuld komt te staan. Veelal zullen ze zeggen er niets voor terug te willen, maar later zal de echte reden aan het licht komen en ‘was het iets wat te mooi om waar te zijn’ ook echt zo.

Een manipulator zal altijd ‘in de schuld staan’ van een ander vereffenen. Het kan zijn dat dit niet gelijk gebeurt maar dit zal gebeuren. Zij komen later met uitspraken, in de vorm van gezegdes als bijvoorbeeld: “ik heb je dit en dat gegeven, ik heb dit en dat voor jou gedaan, jij moet dit en dat voor mij doen, na alles wat ik voor je gedaan heb, na alles wat ik je gegeven heb”. Het is een doel om de ander afhankelijk van hen te maken en de eerdere hulp, alles voor je doen, cadeautjes, enz. was nooit oprecht maar een toneelspel, en wat snel veranderd om controle en dominantie te krijgen en wat de ander totaal afhankelijk maakt van een manipulator.

Wees voorzichtig als een relatie of vriendschap van welke aard dan ook, te eenzijdig is, alleen van één kant komt. Laat je niet door een manipulator verleiden door eerdere gebeurtenissen en hun gezegde hier niets voor terug te willen.

 

Informatie vergaren

Iedereen heeft ‘zwakke plekken’. Dit kan van alles inhouden, we kunnen onzeker over onszelf zijn, kritisch op ons uiterlijk, ons werk, enz. Ook kunnen wij passies hebben, waarin wij onze ziel en zaligheid leggen en waarop wij trots zijn en waar we over praten of niet.

Wij zijn geneigd om, als wij iemand een tijdje kennen, persoonlijke informatie te vertellen die wij nog niet eerder iemand hebben verteld. Wij vertellen deze dingen omdat wij een ander vertrouwen en geloven en omdat wij denken dat er een band is, een vertrouwensband. Vragen kunnen worden gesteld vanuit oprechte interesse in en naar de ander waarop wij antwoord geven. Doordat wij geneigd zijn, om aardige mensen te geloven, en hier niets achter te zoeken, omdat wij geneigd zijn aardige mensen te vertrouwen en te geloven denken wij al snel dat er niets mis is of iets niet klopt.

Als wij denken een band met iemand te hebben dan zullen we elkaar dingen vertellen en bepraten. We praten met een ander (achteraf meer dan ons lief was) omdat wij het gevoel hebben dat het ‘goed’ is. Wij geven gemakkelijk persoonlijke informatie prijs omdat wij de ander vertrouwen en geloven, en dit is waar een manipulator op uit is. De nog niet eerder vertelde informatie wordt door een manipulator gezien als een ‘kwetsbaar, zwak punt’ bij jou, en zij slaan deze informatie op, om deze op een later moment, als dit nodig is tegen je te gebruiken om controle over je te krijgen, je af te leiden of je te verslaan. Zij vergaren persoonlijke informatie om dit later openbaar of tegen je te gebruiken. Vaak zie je gebeuren dat als een relatie van welke aard ook verbroken is, er informatie naar buiten wordt gebracht.

Het verkrijgen van persoonlijke intieme informatie en het ontdekken van zwakke plekken, kwetsbaarheden, jouw gebreken, is om toegang in een leven van de ander te krijgen, om binnen te komen en het verkrijgen van invloed.

Een manipulator stelt vragen vanuit gespeelde, niet oprechte interesse, om zo ons vertrouwen, geloof proberen te winnen, door vleierij, beloftes, pogingen tot verleiding te doen en zal zich zo proberen geliefd te maken bij een ander door aardig, meelevend, belangstellend over te komen en wat doet voorkomen of zij betrokken zijn met jou. Dit om van de ander persoonlijke informatie te verkrijgen, het ontdekken van zwakke plekken bij jou om dit later tegen je te gebruiken, zij bouwen als waar een ‘dossier’ van je op. Door gesprekken te voeren zoeken zij uit wat of waar je van streek door of van raakt en behalve dat zullen zij jouw algemeen menselijk fatsoen gebruiken voor hun machtspositie.

Ze gaan mee in jouw meningen, ondersteunen je inspanning, net zolang totdat zij toeslaan, met als doel jou te ondermijnen, misbruiken, gebruiken voor hun doeleinden. Zij zoeken manieren om jou uit te schakelen, aan te tasten.

Als je oplet kan of zal je onderscheid kunnen maken of je wordt uitgehoord of niet en kun je ‘de val’ die zij voor je zetten ontmaskeren omdat zij bepaalde informatie over jou, aan jou vragen, zij horen je uit. Als persoonlijke informatie, zwakke plekken bekend zijn bij een manipulator dan zijn zij tot alles in staat en is dit emotioneel gevaarlijk voor ons.

Persoonlijke informatie zouden wij nooit moeten geven, helaas gebeurt dit wel zonder dat wij hier bij stil staan. Veelal zijn wij veel te makkelijk met het verstrekken van persoonlijke gegevens, informatie.

In de huidige wereld waarin wij leven is het heel gemakkelijk om persoonlijke dingen te delen. Waar vroeger moeite moest worden gedaan om informatie te krijgen, kan informatie zelf of door een ander met een muisklik op internet gezet worden. Op internet, via de sociale media delen wij dingen waar wij veelal niet bij stil staan. Op voorhand denken niet na over eventuele gevolgen die het zetten van informatie in de vorm van tekst, foto’s commentaar, enz.  op internet kan hebben, maar die voor en door mensen met kwade, slechte bedoelingen gebruikt, en misbruikt kan worden. Wij maken onszelf hiermee kwetsbaar zonder dat wij dit zelf weten, in de gaten hebben.

Geef nooit je bankpassen, paspoort, identiteitskaart, creditcard, rijbewijs persoonlijk af aan iemand anders. Maak er ook geen foto’s van als hierom gevraagd wordt om deze vervolgens door te sturen omdat zij dit graag voor je willen regelen.

Zo ook, geef nooit een digiD code, bankgegevens, sofinummer, een creditcardnummer, bankpasnummer, je bankpas pas code, je pincode, je TAN code, creditcardnummer, inlogcodes, je kleurcode voor bevestiging bankoverschrijving, je persoonlijke gegevens af. Maak hier geen foto’s van als hierom gevraagd wordt in bijvoorbeeld een mail, via WhatsApp, per telefoon. Geef dit niet als hier bijvoorbeeld per vaste telefoon of smartphone om wordt gevraagd.

Niemand en dan ook niemand heeft met bovenstaande iets te maken dan alleen jijzelf. Als je iets niet vertrouwt, en als iemand je hierom vraagt die je niet of nauwelijks kent, stop dit gelijk en ga niet verder, waarschijnlijk zul je opgelicht worden.

Informatie geeft een ander de gelegenheid om je aan te tasten, gebruik- misbruik van je te maken, te chanteren, te bestelen of uit te schakelen, geef persoonlijke informatie alleen als dit strikt noodzakelijk is aan personen die je nog niet kent. De vraag aan een manipulator zou moeten zijn als zij jou uithoren; “waarom wil je dit weten?”.

Sluit geen abonnementen, bijvoorbeeld mobiele telefoon, leningen, af op jouw naam voor een ander. Hiermee kun je zelf in problemen komen.

Leen geen geld uit aan een ander. Hiermee kun je zelf in de problemen komen.

Let op, hang gelijk op, ga niet  verder met personen die per telefoon bellen uit naam van een bank, microsoft en om bankgegevens, codes vragen, of dat zij vragen een programma te installeren op de computer, hang gelijk op. Banken, microsoft, enz, bellen nooit een klant. Let op dat je geen slachtoffer wordt van internet oplichting.

Let op nep betaal apps.

Mocht je slachtoffer worden van internet oplichting, doe aan gifte bij de politie.

 

Roddelen

Iedereen roddelt weleens. Roddelen: praten over privézaken van afwezige anderen, vooral op een vervelende, kwaadaardige manier.

Met roddelen laten wij onze gedachten gaan, we spreken dingen uit naar een ander over een ander waarbij veelal onze eigen oordelen en veroordelen naar voren komt en waarbij een ander wordt afgeschilderd als ‘slecht, niet goed, fout’. Roddelen geeft ons een uitlaatklep om ongegeneerd dingen over een ander te vertellen die ons niet zinnen, waar we het niet mee eens zijn, hoe een ander is, enz. maar, die wij niet vertellen, bepraten met degene waarover wij roddelen. Als iemand begint te roddelen, dan roddelen wij veelal mee, omdat de drang naar het vertellen van een eigen verhaal groot is en wij een gevoel hebben dat wij een ander kunnen vertrouwen wat ons een band van samenzweren geeft.

 

Manipulatoren maken er een sport van om te roddelen. Als een manipulator, een persoon op het oog heeft die zij willen manipuleren, dan zullen zij gaan roddelen om zo achter informatie te komen. Als zij ontdekken dat ‘hun slachtoffer’ bereid is om mee te roddelen dan hebben zij een ingang tot informatie gevonden. Met de ‘ingang’ van roddelen met een ander proberen zij een vertrouwensrelatie aan te gaan en een band op te bouwen met degene. Degene is een ‘vertrouweling geworden’ omdat zij meerroddelen. Veelal denken we mensen te vertrouwen, omdat wij denken dat mensen te vertrouwen zijn en waardoor wij geneigd zijn om meer te vertellen. Persoonlijke intieme informatie geven wij prijs die wij nog nooit eerder hebben verteld aan een ander omdat wij denken dat er een vertrouwensband, vertrouwensrelatie is.

Je kunt deze mensen herkennen doordat het gedrag duidelijk merkbaar en zichtbaar is. ‘Alles is geheim’. Zij zullen voorover, naar je toe buigen, een hand voor hun mond houden, zacht te gaan praten, een gedrag wat aangeeft dat een ander het niet mag horen en wat ‘geheim’ moet blijven. Gesprekken zullen beginnen met bijvoorbeeld: “heb je gehoord…,”, “ik moet je iets vertellen maar je mag het niet verder vertellen…”, “ik heb dit nog nooit eerder tegen iemand verteld…”, “heb jij dit ook meegemaakt…”.

Onze reactie zal zijn dat wij meegaan in ‘roddel’ en de vraag die zij stelden of je het ook meegemaakt hebt beantwoorden. Door meer te vertellen vanuit onze eigen visie gaan wij mee in roddel, en “klappen wij uit de school”. Vaak vertellen wij een ander wat wij nog nooit tegen een ander hebben verteld. We geven informatie prijs waarvan we denken dat het ‘onder ons’ blijft en denken dat alleen ‘beide’ iets weten, en waarvan men een samenzweerderig gevoel van delen krijgt. Echter de informatie kan op een later tijdstip tegen je worden gebruikt omdat je te goed van vertrouwen was om het door te vertellen.

Manipulatoren doen zich voor als beste vriend- vriendin, vertrouweling, waarbij ze je ‘de hemel in prijzen’ ‘je op een voetstuk zetten’, ‘alles voor je doen’ enz., maar kunnen erg gevaarlijk worden als iets niet loopt zoals zij denken dat het moet lopen.

Een manipulator roddelt en liegt, omdat zij denken en geloven dat het ondermijnen, iemand zijn of haar kracht, geloofwaardigheid afnemen, doormiddel van liegen, roddelen, stoken, enz. een hulpmiddel is om vooruit te komen. Door een ander af te kraken, in diskrediet te brengen, zwart te maken, denken en geloven ze dat zij zelf beter overkomen. De tactiek van roddel, leugen, afkraken, in diskrediet brengen van een ander, is om eigen bondgenoten, steunpilaren om hen heen te vergaren, te verzamelen die het met hen eens zijn en waarmee zij proberen hun eigen geloofwaardigheid, hun eigen samenwerking te versterken.

Manipulatoren hebben het geloof, dat als zij personen die jouw ondersteunen, jouw bondgenoten, vrienden, kunnen ompraten zij ook hen in hun macht hebben, krijgen, waardoor hun positie versterkt en jouw positie verzwakt. Zij zullen proberen om ‘vrienden’ te worden met jouw vrienden, bondgenoten, steunpunten. Zij zullen proberen zoveel mogelijk mensen aan hun kant te krijgen, waardoor jouw vriendschappen, bondgenoten, steunpunten afzwakken. Naar jouw bondgenoten, steunpunten, vrienden zullen zij roddelen, liegen over jou om dit voor elkaar te krijgen. Zij spelen ‘mooi weer’ naar jou, beloven je eeuwige trouw, laten je denken en geloven dat ze van je houden en je steunen, maar achter jouw rug om verspreiden zij leugens en roddel waarmee ze jou beschadigen. Als zij jou kunnen laten geloven, dat andere, jouw bondgenoten, steunpilaren, vrienden gemene dingen zeggen achter jouw rug om, je uitlachen, je huwelijk of werk saboteren, alles wat maar te maken heeft met jouw zwakke plekken, dan heeft een manipulator jou in hun macht.

Heb je weleens meegemaakt dat personen die je niet of nauwelijks kent naar jou toe komen en een vraag over een ander stellen aan jou, of informatie willen over een ander en deze vraag aan jou stellen? Ook hier moeten alarmbellen uitgaan, want waarom wil iemand iets over een ander weten via jou? Waarom wil men deze informatie hebben via jou?”

Ook hier geldt dat wij geen informatie moeten geven aan personen die wij niet of nauwelijks kennen en die aan jou informatie vragen over een ander. Ook hier zal de vraag moeten zijn, ‘waarom wil je dit weten?’.

Vergeet niet, dat als een manipulator met jou over iemand roddelt, dat zij achter jouw rug met een ander over jou roddelen. Dit om alleen maar informatie te vergaren om drama en chaos te creëren, om eigen controle te houden door roddels te verspreiden, om een ander hiermee in twijfel, verwarring te brengen. Als een roddel eenmaal een mond verlaat, kun je hem niet meer terugstoppen. Roddels verspreiden zich razendsnel als een vuurtje wat alles vernietigt. Leugen en roddel kan men door hebben, manipulatoren hebben niet door dat een ander dit door heeft dat een manipulator liegt en roddelt omdat zij zo narcistisch zijn.

Eenmaal in ons leven door de band die ze met een iemand hebben opgebouwd en men waarin men de manipulator vertrouwd zal ‘de band die men eerst had van vleierij, aardig zijn, alles voor je doen, belangstellend zijn, enz. snel verdwijnen.

 

Grootspraak

Een manipulator wint persoonlijke informatie van en over een ander in, zonder zelf echte persoonlijke informatie prijs te geven. De persoonlijke informatie die een manipulator geeft berust veelal niet op waarheid en is veelal grootspraak van leugens.

Wat een manipulator vertelt komt veelal voort uit verzonnen verhalen vanuit hun fantasie en waanidee wereld en waarbij ze zich groter, belangrijker voordoen dan zij werkelijk zijn. Praten over zichzelf is hun favoriete onderwerp, zij zoeken ‘een toneel’ om te kunnen vertellen over zichzelf, ze willen de hoofdrol en waarin zij vertellen wat hen is overkomen, wat een ander hen heeft aangedaan. Deze gesprekken gaan veelal gepaard met een drukke aanwezigheid, waarin veel over henzelf gepraat wordt en waarin slecht of helemaal niet geluisterd wordt naar een ander. Ze scheppen op, pochen hoe ‘goed, slim’ zij zelf zijn en waarbij zij denken een ander te slim af zijn of zijn geweest. De buitenwereld zal dit beschouwen als bedrog, niet eerlijk spel, maar voor hen is het waarheid, wat voortkomt uit de gedachte om de ander een stap voor te zijn.

 

Zielige verhalen

Manipulatoren zijn goed in het zich voordoen zielig te zijn, en het vertellen van ‘zielige verhalen’. Verhalen over scheiding, ziekte, pijn, gezondheidsklachten die men heeft, ongelukken, overlijden. Ook verhalen ‘even geen geld hebben’ en even iets van je willen lenen, zijn een favoriet onderwerp voor een manipulator. Verhalen die zeer geloofwaardig kunnen overkomen en waar wij met open ogen kunnen intrappen omdat deze verhalen ‘zo zielig zijn’ en waarbij op ons gemoed, ons medelijden voor de ander wordt ingespeeld en waarbij veelal geld wordt gevraagd.

Veelal als wij een zielig verhaal horen zijn wij geneigd een ander te ‘willen helpen’ en doen dit veelal omdat wij te goed gelovig zijn. We geven, lenen geld en vervolgens zien wij dit nooit meer terug. Ook hier geldt; geef nooit geld, je digiD code, bankgegevens, sofinummer, een creditcardnummer, bankpas, creditcard, wachtwoorden, je persoonlijke gegevens af aan personen die je niet of nauwelijks kent. Voor ouders geldt, weet waar je kind mee bezig is, wat doen zij in hun vrije tijd? besteden zij al hun tijd op internet? weet je met wie zij omgaan? Zeer belangrijk om als ouder te weten, kinderen hebben nog niet het besef, de kennis, de ervaring om onderscheid tussen goed en slecht te kunnen maken. Kinderen zijn zeer beïnvloedbaar wat tot zeer grote gevolgen, gevaren kan leiden.

 

Alles behalve waarheid

Mensen die niet het goede met een ander voor hebben, manipulatoren, slechteriken, zullen alles doen om hun eigen echte identiteit niet bloot te geven. Zij hebben beroepen, die ‘zo belangrijk zijn’ dat zij er niet over mogen praten, reizen veel, ontmoeten, kennen, doen zaken, zijn vrienden met ‘de belangrijkste, bekende mensen’. Zij zeggen over veel geld te beschikken, maar als puntje bij paaltje komt, kunnen zij ‘niet bij dit geld’ en vragen zij een ander om geld. Veelal wordt dit verhaal ondersteund met bijbehorende foto’s, documenten die het verhaal geloofwaardig maken zodat wij geen achterdocht hebben. Want iemand die ‘bewijs’ laat zien is toch geloofwaardig? Nee, niet altijd.

Zij zullen alles doen om de echte waarheid betreffende henzelf, de praktijken zie zij uitvoeren te omzeilen en blijven een mysterie om niet ontdekt, ontmaskerd te worden. Zij leven met een vermomming en met de gedachten en gevoel dat niemand ze kan ontmaskeren.

Zij zullen nooit overwegen of erbij nadenken dat zij ontdekt zullen of kunnen worden omdat een vooruitziende blik en inzicht ontbreekt. Wanneer ze jouw vertrouwen en geloof hebben, hebben zij toegang tot jouw leven. Ze houden jou bezig, bevredigen jouw gemoedsrust, zodat jij geen onderzoek naar hen kan doen. Controle over een ander houden is wat hen bezighoudt en wat zij doen. Omdat zij een ander bezighouden kunnen zij een ander van dichtbij bewerken.

 

Een ander begrijpt hen niet

Manipulatoren geven een ander aan dat ‘een ander hen niet begrijpt’, ‘dat zij niet begrepen worden’ door anderen waardoor zij constant in herhaling vallen met hetzelfde verhaal. Ze hebben het idee dat ‘niemand hen begrijpt’ en dat zij hun verhaal niet uitgelegd kunnen krijgen aan een ander. Zij zullen erbij een ander op aan dringen om zich in hen te verplaatsen, dit doen zij vaak op klagerige toon, met kreunen, steunen, gezichten trekken, wangen bollen. Hiermee geven zij ‘hun gevoel’ weer dat zij het eigenlijke slachtoffer zijn, waarin men aangeeft verkeerd te zijn geïnterpreteerd, misleid, de ander de schuld gevend. Dat zij de uitspraak ‘niet begrepen worden door anderen’ doen, komt voort uit hun niet realistisch beeld van fantasie en waanidee wereld en wat door de buitenwereld als ‘te gek, te triest voor woorden’ overkomt. Een iemand met een normaal realiteitsbesef zal door deze gedachten gang heen prikken omdat zij onderscheid kunnen maken tussen waan- fantasie idee en de werkelijkheid.

 

Het afnemen van vrije wil, macht vergaren

Ieder mens beschikt over een eigen vrije wil. Vrije wil: het vermogen van rationeel handelende personen om controle uit te oefenen over hun daden en beslissingen, keuzevrijheid, eigen wil.

Een eigen wil is het nemen van eigen zelfstandige beslissingen doormiddel van een eigen zelfstandige keuze te maken, ongeacht welke uitkomst deze heeft.

Men is wilsbekwaam. Wilsbekwaam: Bij volledige wilsbekwaamheid beschikt de persoon in kwestie over alle relevante kennis van de kwestie en is hij in staat is op een bepaald moment de gevolgen van een bepaalde handeling, situatie of besluitvorming te overzien. (bron Wikipedia)

Iemand is wilsbekwaam als hij kan overzien wat de gevolgen van een bepaalde handeling zijn. (bron Encyclo.nl)

Macht: vermogen, kracht om iet te doen wat men wil, of te laten doen wat men wil, de capaciteit van groepen of individuen om andere groepen of individuen te laten handelen in overeenstemming met de eigen belangen of doelstellingen (zelfs tegen de weerstand van anderen in), de baas zijn, invloed hebben, de eigenschap anderen je wil te kunnen opleggen. Het vermogen om iets te doen, heerschappij over personen en zaken.

Macht doet rare dingen met mensen, macht maakt geleidelijk aan corrupt, uitzonderingen daargelaten. Veelal weten mensen niet met macht om te gaan waardoor macht naar het hoofd stijgt. Macht maakt arrogant, rigide, overmoedig, dominant, minachtend, wantrouwend.

Manipulatie kan voorkomen in vele gradaties, van onschuldig tot grove, kwade, slechte manipulatie waarbij men in gevaar kan komen

Bij grove, slechte, kwaadaardige manipulatie is het doel van de manipulator het slachtoffer afhankelijk van hen te maken door het afnemen van ‘de eigen wil’. Door hen in hun greep te krijgen, en eenmaal in de greep van een manipulator te houden, om zo controle en macht over het slachtoffer te hebben waarvan men gebruik, misbruik maakt.

Een eigen wil afnemen door een iemand en afhankelijk maken van een persoon kan door intimidatie, indoctrinatie, hersenspoelen, met als doel je ‘echte zelf’ te vervangen door een nieuwe identiteit en die afhankelijk en volgzaam te houden. Wat er met intimidatie, indoctrinatie, hersenspoelen gebeurd, is een persoon zo te maken, te kneden tot een kwetsbaar iemand, door zijn of haar gedrag, informatie en gedachten te controleren om de persoon afhankelijk te maken om zo iemand in hun greep te krijgen, te hebben en te houden. Doordat de eigen wil er niet meer is, en men afhankelijk is gemaakt van iemand anders is men de eigen macht kwijt en in de greep van de ander waarbij de ander de macht overneemt en uitoefent en men de ander kan laten doen wat men wil.

“Geef mensen macht en de ware aard komt naar boven” en veelal geven wij die macht aan een ander vanuit onnadenkendheid en onwetendheid.

Manipulatoren die grove, slechte, kwaadaardige manipulatie uitvoeren zullen geen schuldgevoel voelen en hebben omdat er een gebrek aan inzicht, empathie, geweten ontbreekt en wat veelal uit een psychische stoornis voortkomt. Wat dit met een ander doet, wat de gevolgen voor een ander zijn doet hen niets.

Wees alert op mensen, personen die je ‘eigen wil’ proberen af te nemen, doormiddel van beïnvloeding, door je te proberen te overtuigen tot een bepaald doel te komen waar je niet achter staat.

 

Isoleren

Ieder mens heeft personen om zich heen, dit kunnen familie, vrienden, buren, collegae, enz. zijn. Met deze mensen kunnen wij oprecht bevriend zijn en een band hebben en waar wij tijd mee delen. We staan voor elkaar klaar in goede en slechte tijden, doen leuke dingen met elkaar, en praten met elkaar. Wij kunnen op deze mensen rekenen, terugvallen, bepraten wat ons bezighoudt, meningen vragen, om hulp, raad en advies vragen als dit nodig is, zij kunnen je aanmoedigen. Het zijn mensen waarbij de basisvoorwaarden van een vriendschap zoals eerlijkheid, onvoorwaardelijkheid, vertrouwen, respect, gelijkwaardigheid goed zijn, in balans en er is een gezonde oprechte vriendschap. De invloed die deze mensen hebben in een oprechte vriendschap is goed en waarbij wij onafhankelijk van hen zijn en die ons steunen en verdedigen mocht dit nodig zijn en andersom. Deze mensen kun je betitelen als onze steunpilaren, bondgenoten, medestanders, omstanders. Door bijvoorbeeld, feestjes, verjaardagen, enz. en het mooie spreekwoord “hoe meer zielen, hoe meer vreugd” ontmoeten mensen elkaar en deze mensen kunnen zich weer mixen en bevriend worden doordat zij elkaar bij jou hebben leren kennen.

 

Het doel van een manipulator met slechte, kwade bedoeling, is een persoon afhankelijk van hen te maken waarin macht, invloed en controle over een persoon voorop staat. Voor hen geldt niet het motto “hoe meer zielen hoe meer vreugd”, maar, ‘hoe schakel ik medestanders, omstanders, steunpilaren, familie, vrienden uit´, zodat het slachtoffer niet op hen kan terugvallen.

Een manipulator zal alles doen om een ander uit de buurt te houden van het beoogde slachtoffer, te laten vervreemden van een ander, zodat er geen contact meer zal of kan plaatsvinden met hen. Zij zien jouw omstanders, medestanders, bondgenoten, steunpilaren als ‘gevaarlijk’, omdat je met hen kan bespreken, hun mening, raad, advies kan vragen. Zij zullen als eerste zoveel mogelijk omstanders uitschakelen om de persoon die zij manipuleren ‘alleen’ te krijgen, met als doel ze te isoleren. Zij willen niet dat een ‘slachtoffer’ anderen spreekt zodat zij zelf besproken kunnen worden, men ze op waarheid kan controleren, een ander jou kan aanmoedigen, een eigen mening hebt. Zij zullen je indoctrineren met leugen. Vanuit onzekerheid van een manipulator, willen ze niet dat een ander zich hierin mengt. Want een ander, buitenstaander, omstander, steunpilaar kan of zal wel een andere kant zien wat niet klopt en een ‘vriend’ hiervoor waarschuwen.

Als een manipulator denkt dat zij geliefd zijn bij de ander, dan zullen zij beginnen met jouw van een ander, familie, bondgenoten, steunpilaren, vrienden te vervreemden. Het vervreemden zal gebeuren in de vorm van ‘tijd’. De tijd die je met een manipulator doorbrengt kan niet met een ander worden doorgebracht. Ze zullen je vragen voor één op één afspraken zoals bijvoorbeeld voor een lunch afspraak, samen iets te doen in de vorm van winkelen, sporten, film of dvd kijken, door jou naar hen toe te laten komen. Een manipulator zal veelal niet naar jou toekomen, omdat de kans dat ze anderen bij jou treffen te groot is en waardoor zij niet kunnen ‘uitvoeren’ wat zij voor ogen hebben. Als er wel anderen bij jou zijn, dan zullen ze proberen ‘vrienden’ met hen te worden. Zij zullen er alles aan doen om jouw tijd te domineren en je één op één te krijgen waardoor jij vervreemd van anderen en zij van jou. Alles zal uit de kast worden getrokken in de vorm van liegen en roddelen door een manipulator om jou te laten weten, te overtuigen dat een ‘ander niet deugt’, je beter niet met ‘hen kan omgaan’, ‘het contact’ met hen te verbreken.

Alarm bellen zouden moeten afgaan bij eenieder die geïsoleerd wordt en waarbij vrienden, familie, enz. opgegeven zouden moeten worden.

 

Eenmaal in ‘een leven’, zal een manipulator het leven domineren van een ‘manipulatieslachtoffer’. Wat dit met de ander doet, daar heeft een manipulator geen boodschap aan omdat empathie en geweten ontbreekt. Een manipulator zal er alles aan doen om een ander uit de buurt te houden en te laten vervreemden van anderen, bijvoorbeeld; familie, vrienden, enz., met als doel degene te vervreemden, isoleren van anderen, om zo de eigenwaarde, eigen wil, zelfstandigheid te ontnemen en je totaal afhankelijk te maken van een manipulator. Bij manipulatie staat afhankelijk maken van een ander voorop.

Afhankelijk: Als je hulp van anderen nodig hebt, genoodzaakt op anderen te vertrouwen, gebonden, onvrij, ondergeschikt, onderdanig, verslaafd, hulpbehoevend.

In de eerste fase van het leven is een kind afhankelijk van de ouders. In deze eerste fase van het leven wordt men geleerd afhankelijk te zijn of te worden van anderen en waarbij men zelfstandigheid, zelfredzaamheid leert. Als zelfstandigheid niet geleerd is of aangeleerd zal men afhankelijkheid zoeken bij iemand anders.

 

Een manipulator zal bespelen, je proberen te overtuigen dat jij ’zonder hen’ je ellendig, ongelukkig zult voelen. ‘Jij zonder hen’: je verloren, alleen, niet bekwaam bent, en onder de voet gelopen zal worden. Uitspraken die gedaan worden om je zelfvertrouwen te ondermijnen, je eigen wil af te nemen en om je afhankelijk te maken van een manipulator. Een manipulator zal uitspraken doen zoals: ‘ik moet dit doen, omdat jij het niet kunt’, ‘je hebt mij nodig’, ‘je bent van mij, omdat je mij dit verschuldigd bent’. Als een manipulator jou kan overtuigen niet meer zonder hen te kunnen, dan hebben zij een enorm macht over jou dat gebruikt kan worden voor misbruik, chantage en bedreiging. “Doe wat ik zeg of ik ben weg, maar je zult alleen en verloren zijn” is hier de uitspraak.

Het gevolg van het ontnemen van eigen wil, eigenwaarde, eigen zelfstandigheid is dat degene die gemanipuleerd wordt een totaal ander persoon wordt, waarbij men is overgeleverd aan, en totaal afhankelijk van een manipulator en zijn of haar regels en vaak gaat dit gepaard met agressie, bedreiging of geweld.

Een manipulator zal indoctrineren, het slachtoffer laten kiezen, of de buitenwereld of de manipulator. Veelal wordt er voor de manipulator gekozen omdat men bang is om te verliezen wat men heeft en waarvan men denkt dat het om ‘echte liefde’ gaat. De buitenwereld zal dit door hebben en dit bespreken, maar degene die gemanipuleerd wordt zal dit weg wuiven, verdedigen, ontkennen, zal zeggen dat dit niet waar is terwijl dit openlijk te zien is, de vreugde van een persoon zal weg zijn, ze lachen wel maar de ogen stralen niet mee. Allemaal uitspraken waarin zij zelf niet door hebben dat zij onder invloed van een manipulator staan en waarvan men uitgaat dat er ‘liefde’ van de ander in het spel is, of uit angst voor de manipulator.

Manipulatie kan een gevaar gaan vormen als er niet realistische eisen worden gesteld, men gedwongen wordt, men geïsoleerd wordt, men geïndoctrineerd wordt, men moet kiezen tussen, men dingen geheim moet houden, men iets terugverwacht, enz. Niet realistische eisen stellen, dwingen, isoleren, laten kiezen, dingen geheimhouden, met als doel de ander zijn of haar eigenwaarde, eigen wil te ontnemen, afhankelijk te maken en hiermee controle en dominantie te krijgen over de ander. Het gaat een manipulator om een ander afhankelijk maken, het gedrag en de eigen mening, eigen besluiten te ontnemen. Met het ontnemen van je eigenwaarde en wil, wordt men mond en mening dood gemaakt en afhankelijk van de ander. Er wordt een machtsgevoel gecreëerd bij de manipulator als hieraan wordt voldaan. Wordt hier niet aan voldaan dan zal het machtsgevoel worden verkleind en voelt men zich in het nauw gedreven en angstig waardoor men iets anders zal verzinnen om toch het machtsgevoel te krijgen.

Manipulatoren denken niet bang te zijn, waardoor ze zorgen een ander voor te zijn door verbaal de aanval te kiezen in reacties zoals overal commentaar op te hebben, kleineren, kwetsen, beledigen, vernederen, veroordelen, de les lezen, uit hun slof schieten, intimidatie, een ander respectloos behandelen, verbale of fysieke aanval. Al deze voorbeelden komen voort uit de gedachten dat de aanval de beste verdediging is, maar, welke voortkomt uit angst en onzekerheid en vanuit deze angst en onzekerheid zal er gereageerd worden. Manipulatie kan van kwaad tot erger worden.

Als een manipulator een ander in zijn greep of macht heeft wordt de manipulator een chanteur. Hoe meer hij of zij weet, hoe meer hij of zij het gevoel krijgt dat hij of zij kan dwingen, domineren, manipuleren, waardoor er een ander slachtoffer wordt van een manipulator doordat er emotioneel chantage wordt gepleegd.

Voor emotionele chantage en emotioneel manipulatie is de mens zeer gevoelig omdat het een schuldgevoel bij ons oproept. Het is een krachtige vorm om een ander te laten doen wat men wil en als dit niet gebeurd volgens de manipulator dan zal er gedreigd of gestraft worden. Door dreiging of straffen wordt ons gevoel van verantwoording en schuldgevoel aangesproken en daarmee onze emotie. Emoties geven ons aan in welke gemoedstoestand wij ons bevinden en een manipulator speelt hier handig op in, maakt hier gebruik en misbruik van. Door dreiging of dreigen met straffen zullen wij ‘in de angst’ schieten. Manipulatoren leggen het probleem bij de ander neer, omdat het nooit hun schuld is, waardoor erbij de ander een schuldgevoel en of angst zal ontstaan waardoor wij onszelf klein maken.

Manipulators zullen ontkennen dat zij iets gezegd hebben en het verdraaien, zij zullen zichzelf altijd indekken. Zij zullen hun woorden zo verpakken dat het betrekking heeft op jou en je een schuldgevoel geeft en dat het angst meebrengt en je in twijfel brengt. Een manipulator zal gaan chanteren. Chantage: afdwingen door te dreigen, manipulatie is woordelijk chanteren en het verkrijgen van macht. Zij zullen de persoonlijke informatie, de zwakke plekken die zij eerder van jou hebben vergaard gebruiken en tegen je gebruiken in de vorm van emotionele afpersing.

Ze zullen alles doen om de ander afhankelijk van hen te maken. Eisen zullen worden gesteld, voldoet de gemanipuleerde hier niet aan dan zal er gedreigd gaan worden. Dingen die voorheen ‘gewoon’ waren, mogen niet meer. Bijvoorbeeld: kleding, boodschappen doen, familie, vrienden bezoeken, uitgaan, checken waar je bent, wat je doet, enz. Of erger, het afnemen van telefoon, computer, tablet, een verbod om naar buiten te gaan, of opsluiten.

 

Uitspraken zullen er gedaan worden.

Bijvoorbeeld:

 • Jij moet iets voor mij doen want anders…
 • Zonder jou kan ik niet leven….
 • Als ik jou niet had, dan…
 • Je mag dit niet verder vertellen…
 • Je hebt mij nodig, want je kunt het zelf niet
 • Doe wat ik zeg, anders ben ik weg
 • Je moet kiezen, anders….
 • Je moet me vertrouwen…..
 • Je moet me geloven, anders …
 • Als je van me houdt, dan doe je ….
 • Jij doet mij dit aan, omdat…..
 • Ik doe alles voor jou, maar jij doet niets voor mij
 • Je moet iets doen, anders….
 • In een erger geval: als je bij me weggaat, dan pleeg ik zelfmoord

Bovenstaande uitspraak voorbeelden zijn volkomen manipulatief en een bewijs van eigenbelang en zijn bedoeld, worden gebruikt, om een schuldgevoel en angst bij een ander op te wekken en zo hen in hun macht te krijgen.

Een schuldgevoel, laat ons ‘rot, niet prettig, ons ongemakkelijk, niet veilig’ voelen. Schuldgevoel is een krachtig en vernietigend wapen die ons kan verlammen, stilzetten. Schuldgevoel zal ons pijn en verdriet geven, waarbij wij alles zullen doen om aan pijn en verdriet te ontsnappen, ontkomen, ontvluchten en waarbij wij veelal toegeven, ons voegen, ons aanpassen aan een manipulator. Een manipulator, een slechterik weet maar al te goed dat men bijna alles doet of heel ver gaat om dit te voorkomen en bij toegeven heeft de manipulator jou in je macht.

De bovenstaande voorbeelden geven je het gevoel belangrijk, speciaal te zijn voor de ander. Het geeft een gevoel af van verantwoording, schuldgevoel, dat mocht jij er niet zijn, de ander geen leven zou hebben zonder jou. Bovenstaande uitspraken van een manipulator zijn er op gericht schuldgevoel en angst bij de ander te creëren en zij aan hun eisen moeten voldoen.

Dit is intimidatie, vreesaanjaging, bangmakerij, doctrine, emotionele chantage, emotionele manipulatie, emotionele afpersing, geestelijk geweld, waarbij men een ander emotioneel onder druk zet, waarbij men probeert een ander te bedreigen of straffen als men iets niet doet wat een manipulator wil.

Bovenstaande uitspraken, zijn dreigende uitspraken die, als je er goed naar kijkt, een gevolg kunnen hebben. Het ‘gevolg’ weten we nog niet, maar er wordt alvast gedreigd waardoor wij bang worden. Doordat er gedreigd wordt zullen we op voorhand al iets laten, omdat we in de emotie angst schieten. Als wij één keer aan een uitspraak hebben voldaan of voldoen, toegegeven, dan zal dit niet de laatste keer zijn, de manipulator heeft een zwakke plek gevonden en zal doorgaan. We zitten letterlijk vast als een prooi in een web waarbij de spin de manipulator is, we gaan leven in angst omdat angst ons is aangepraat door de manipulator en geven daarmee toe aan de macht van de manipulator wat ons afhankelijk maakt. (zie ook angst)

Manipulatie kan grote gevolgen hebben waarbij onze veiligheid in geding of gevaar kan komen.

Als wij onder druk staan van manipulatie dan gaan wij ons anders gedragen of aanpassen aan de manipulator vanuit angst. Afhankelijk van de gradatie van manipulatie, is dit minder heftig of grove, slechte manipulatie. Vanuit grove, slechte manipulatie zal er angst zijn, uit angst dat wij iets niet goed doen, om de ‘lieve vrede’ te bewaren, omdat wij gechanteerd worden, omdat we denken dat de manipulator van ons houdt, terwijl we weten dat dit niet goed voor ons is.

Als wij onder grove, slechte manipulatie staan, zullen we gaan handelen vanuit angst.  Wij zullen ons anders gaan gedragen. We zullen gaan liegen, dingen verzwijgen naar de buitenwereld, alles om de schijn voor en naar de buitenwereld op te houden en waartegen we zeggen dat het goed gaat, terwijl dit niet het geval is. We lopen op eieren, we gedragen ons om de manipulator te willen pleasen, gerust te stellen, om het niet uit de hand te laten lopen. Veiligheid voor jezelf moet altijd voorop staan, het is een eigen keuze die gemaakt moet worden om in deze situatie te blijven of weg te gaan. Bovenstaande voorbeelden zijn woordelijke voorbeelden, als er niet aan wordt voldaan dan kan dit omslaan in fysiek geweld, waardoor er mishandeling plaats kan gaan vinden.

Mocht je in een situatie, een relatie van welke aard dan ook zitten, waarin emotionele, geestelijke chantage, emotionele manipulatie plaatsvindt, waar je gechanteerd wordt, fysiek geweld, mishandeling gepleegd wordt, er gedreigd wordt met zelfmoord, suïcide, houdt dit niet voor je zelf, maar bespreek dit met zoveel mogelijk andere personen ook al is deze stap moeilijk, omdat er angst is, je je schaamt voor de situatie, het kan jouw redding zijn uit jouw isolatie waar in je zit of de isolatie waarin de manipulator jou heeft gebracht.

Liefde maakt blind en stokdoof waardoor je dingen niet meer ziet en hoort, als het aankomt op een relatie. Veelal denken wij dat het om liefde gaat, maar als slechte, grove manipulatie aan de hand is zal het niet om liefde gaan, maar om macht. Er zal geen liefde aan te pas komen. Het is pure misleiding en geestelijke, psychische, emotionele mishandeling, waarbij er met een iemand gespeeld wordt.

Degene die ‘verliefd is’ zal dit in eerste instantie niet door hebben omdat men ‘verblind is door liefde’ maar de buitenwereld wel. Men zal stokdoof zijn, en in de verdediging schieten als men iets negatiefs over de partner zal zeggen, ook al is dit waar. Veelal zal een buitenwereld niet kunnen doordringen omdat men geen realistische kijk meer heeft, omdat men in de wolken is, en denkt dat de ander oprecht van hen houdt, terwijl dit schijn is. Je hoeft jezelf niet te bewijzen, doe geen dingen waar je spijt van krijgt, of als je gevraagd wordt om te helpen of gedwongen wordt iets te doen wat niet klopt! Dit heeft niets met liefde te maken, maar met gebruik, misbruik waarbij je jezelf in gevaar brengt en in gevaar kunt komen. Als dit uitkomt dan zal degene die manipuleert je laten vallen als een baksteen, of je chanteren.

Als ook maar één van bovenstaande uitspraken wordt gedaan, er gedreigd wordt met zelfmoord, er fysiek geweld tegen je gebruikt wordt, je geïsoleerd wordt, geïndoctrineerd wordt, angst overheerst, in angst leeft, dan zouden er gelijk alarmbellen bij je moeten gaan rinkelen, afgaan, en proberen gelijk te zorgen zo snel en veilig mogelijk weg te komen, en om de ‘relatie’ van welke aard dan ook te stoppen, beëindigen, verbreken, en te zorgen veilig weg te komen. Als er gedreigd wordt met zelfmoord, suïcide waarbij je denkt dat de persoon werkelijk in staat is om zichzelf wat aan te doen, dan is de relatie geen relatie, en zal het waarschuwen van de politie voorop moeten staan.

Niemand, en dan ook niemand, heeft het recht, om de eigen wil van een ander af te pakken, een ander tegen zijn of haar wil geestelijk en lichamelijk vast te houden, in de greep te hebben, te houden, te dreigen, bedreigen, de eigen wil te ontnemen of fysiek geweld te gebruiken. Mocht je dit ervaren dan zal dit een nummer één reden moeten zijn om dit gelijk te beëindigen, te stoppen.

Kijk uit, let op, wees alert met mensen die hun machtpositie misbruiken en jou mee voeren, lokken of proberen je mee te voeren of te lokken en wat rechtstreeks ingaat tegen je gevoel wat aangeeft dat iets niet klopt. Luister naar je intuïtie en niet naar je ego (zie ook ego) Luister naar je hart en niet naar je hoofd, je hoofd zal je laten geloven dat het om ‘liefde gaat’ terwijl dit niet het geval is. Intuïtie zal je niet in de steek laten, het spreekt de waarheid, het is de taal van de ziel. Intuïtie is jouw ‘alarmbel die aangeeft dat het niet om liefde gaat, maar om gevaar’. Geef nooit je eigen wil, je eigen macht op voor een ander, doe je dit wel, dan maakt het jouw machteloos. Wanneer iemand zijn eigen wil verliest, op welke wijze dan ook door gedwongen worden, zelfdestructie, chantage, enz., zal een mens veranderen. Mocht je in een situatie zitten, waarbij je het gevoel hebt dat je ‘eigen wil’ wordt afgenomen, door dingen te doen die je niet wilt doen en niet realistisch overkomen, zorg dat je wegkomt, een relatie van welke aard dan ook verbreekt, want het is niet een kwestie van ‘of het gaat gebeuren, maar het is een kwestie van ‘wanneer gebeurt het’ en jij slachtoffer wordt.

 

Laag zelfbeeld, geen vertrouwen, onzeker

Een manipulator heeft een laag zelfbeeld en heeft weinig tot geen zelfvertrouwen, zijn onzeker. Manipulatoren kennen geen zelfrespect, respect voor anderen. Zij hebben geen zelfkennis, kennis van anderen, zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen, zelfacceptatie, acceptatie van anderen, zelfbeeld, beeld van anderen, eigenwaarde, kennen geen begrip. Tevens is het ook een gebrek aan emotionele volwassenheid. (zie ook de zelven) Het bewustzijnsniveau is zeer laag. Hoe dit bewustzijnsniveau is ontstaan kan verschillen, of zij hebben de basisbehoeften niet geleerd, of is aangeleerd, of er kan sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis.

Manipulatie gebeurd uit angst, frustratie en onzekerheid. Door te manipuleren, manipulatief gedrag te vertonen, hebben zij het gevoel dat zij macht hebben en alles onder controle. Als manipulatie is gelukt zullen zij zich zeer machtig voelen, wat het angst gevoel onderdrukt en het zelfvertrouwen doet toenemen en wat zich zal blijven herhalen wat ernstige gevaarlijke vormen kan aannemen.

Doordat het zelfbeeld zeer laag is, is er geen zelfvertrouwen wat hen onzekerheid maakt. Een manipulator zal constant op zoek zijn naar goedkeuring van een ander en het verkrijgen van goedkeuring van een ander. Zij concentreren zich op goedkeuring van een ander alsof hun bestaan afhangt van jouw aanvaarding van hen.

Als iemand een probleem heeft en men is oprecht over het oplossen van dit probleem, dan zal men zich op het probleem richten, en niet eerder stoppen dan dat het probleem is opgelost. Manipulatoren doen dit niet, zij wekken de indruk het probleem op te willen lossen, maar zullen erover blijven praten zonder op te lossen vanuit onzekerheid. Zij zullen ‘hun  probleem’, (want zij zien alles als een probleem omdat hen dit wordt aangedaan en vanuit de slachtoffer visie) bij een ander neerleggen, ventileren, bepraten, blijven bepraten en waarbij klagen vooropstaat. Met het bepraten en blijven bepraten proberen zij ‘bondgenoten’ voor zich te winnen die een manipulator ondersteunen. Er is een sterke behoefte om een ander voor zich te winnen en een vertrouwensrelatie op te bouwen. In deze vertrouwensrelatie willen zij van je weten wat jij van hun probleem vindt, een oplossing aandraagt voor hen en er vervolgens niets mee doen en het laten zitten. Vanuit hun onzekerheid zoeken zij bij anderen steun voor bijvoorbeeld hun positie, hun problemen waarin zij je zullen gebruiken om dit te bevestigen. Hier hoor je vaak de uitspraak: “ …. Is het met mij eens”, of “anderen zijn het met mij eens”. Een manipulator is constant op zoek naar goedkeuring, bevestiging en controleren jouw reactie om het tegen een ander te kunnen gebruiken.

Mensen kunnen mensen zat worden, als zij steeds weer dezelfde verhalen van de ander moeten aanhoren. Eerst zal het niet opvallen, daarna gaat het opvallen en vervelen en daarna zal het gaan irriteren. (zie ook irritatie)

 

Niet ik maar wij

Manipulatoren zullen niet vaak praten in de “ik” vorm maar in de “wij of we” vorm. Hiermee willen ze de buitenwereld, een ander aan, laten geloven dat er meerdere personen zijn die er ook zo over denken. Zij laten de buitenwereld geloven dat er meerdere personen zijn die het met hen eens zijn. Door de ‘wij vorm’ te gebruiken voelen zij zich gesteund. Ze gaan ervan uit dat anderen er net zo over denken. Of ze geven namen vrij die er ‘ook zo over denkt’. Bij navraag bij de ‘wij, we personen’ zal later blijken dat dit niet het geval is, en dat er voor hen is gesproken wat niet klopt of wat op een leugen berust.

Wees voorzichtig met iemand die jou lijkt te bewerken met vragen over probleem, en die zich niet met het oplossen van het probleem bezighouden. Met vragen: ‘wat vind jij ervan’, ‘wat zou jij doen’. Zij spelen met jou, terwijl je niet door hebt dat zij je manipuleren, omdat jij je oprecht bezighoudt met een ander te helpen en met het oplossingen van hun probleem terwijl zij bezig zijn jou te benadelen.

 

Het gedrag van een manipulator

Als manipulatie niet lukt, door bijvoorbeeld een weigering van de ander, dan zal het gedrag van een manipulator hier naar zijn, er is iets niet verkregen, bereikt of gelukt maar wat wel voor ogen was. Er zal een gedragsverandering plaatsvinden. Er zal teleurstelling zijn bij de manipulator waarmee het gevoel wordt aangetast en waardoor het eigen machtsgevoel wordt verzwakt of ontnomen. Deze teleurstelling zal zich vertalen in gedrag en uitingen en dit gedrag kun je vergelijken met kinderlijk gedrag, kinderachtig gedrag, dit omdat de emotionele volwassenheid ontbreekt. Het is onvolwassen gedrag wat niet bij de volwassen leeftijd past. Zij gaan hiermee in het kindstuk, in de kindmodus. Je ziet ze letterlijk veranderen qua gedrag en gedachten omdat dit is wat zij in de kindertijd hebben geleerd en of aangeleerd en daarmee toen hebben gekregen wat zij wilde hebben en willen door dit gedrag toegeeflijkheid creëren. 

Door zich in de volwassen leeftijd zo te gedragen zal onvolwassen, kinderlijk, kinderachtig gedrag vertoond worden wat voortkomt uit het niet kunnen omgaan met teleurstellingen. Achter deze teleurstelling schuilt, boosheid, woede, frustratie wat zich kan uiten en wat je kunt vergelijken met een klein kind wat zijn zin niet krijgt en in verzet gaat om het beoogde toch te behalen. Bij kinderlijk onvolwassen gedrag draait het om ‘controle terugkrijgen’ en de aandacht weer terug te krijgen en te laten lopen, gebeuren wat er in de lijn der verwachting lag hoe iets zou moeten of moet gebeuren. Het is de eigen zin, eigen wil doordrijven. Hoe dit gebeurt maakt niet uit als dit maar verkregen wordt. Er zal drama gemaakt worden, een scène maken waarbij men de zelfbeheersing zal verliezen waarbij allemaal negatief aandacht vragend kinderachtig onvolwassen gedrag, manipulatief gedrag vertoond zal worden. 

Het gedrag uit zich in: woede, boosheid, het gedrag van een klein kind wat zijn zin niet krijgt.  Het gedrag van een kind, wat wegloopt om aandacht te krijgen. Dit gedrag is omdat iets niet gebeurd, en wat in gedachten en in de lijn der verwachting lag hoe het zou moeten lopen en dan wegloopt om te krijgen wat het wil en daardoor zijn of haar zin te krijgen. 

Onvolwassen gedrag bij een volwassenen kun je vergelijken met het gedrag van een klein kind wat in de hysterie gaat, door zelfbeheersing te verliezen, door boos te worden, te schreeuwen, te stampvoeten, van zich af te slaan, met deuren slaan, te gaan huilen, weg te kruipen onder de dekens, niet willen praten, met rust gelaten wil worden, aan te geven niet te willen eten, te mokken, pruilen, zielig te zijn door zich zeer klein te maken, een klein stemmetje hebben, of vechten met woorden door tegen spreken, manipuleren, dreigen, bedreigen, agressie, geweld. Allemaal negatieve aandacht aanvragend, kinderachtig onvolwassen gedrag, manipulatief gedrag. Het gedrag kan ook uitmonden in agressief en gevaarlijk gedrag.

Kinderlijk onvolwassen gedrag bij een volwassenen is geen acceptabel en tolereerbaar gedrag en zeker niet bij een volwassenen persoon. Men gaat hier in de slachtofferrol want zij voelen zich gekwetst en denken dat ‘hen wat aangedaan is’. Zij zijn hier heilig van overtuigd dat de ander hen dit bewust aan doet omdat zij zelf nooit schuld hebben. (zie ook slachtofferrol) Doordat zij dit denken, kan een situatie uit de hand lopen omdat alle redelijkheid, zelfbeheersing ontbreekt.

 

Geen kritiek verdragen

Manipulatoren kunnen niet tegen kritiek en tegenspraak. Zij zullen dit opvatten als een persoonlijke aanval. In de perceptie van een manipulator wordt er kritiek, tegenspraak op hen geleverd waarbij het beeld wat zij over zichzelf hebben wordt aangetast. In de beleving van een manipulator is het beeld wat zij van zichzelf hebben perfect, perfectie en met kritiek die een ander uit wordt dit beeld tenietgedaan. Als men iets over of van het gedrag van een manipulator zegt, hen ‘advies geeft over hun gedrag’ of hen tegenspreekt dan zullen zij dit opvatten als persoonlijke aanval en kritiek op hen en zullen ontsteken in woede waarbij alle zelfbeheersing ontbreekt. De woede die zij laten zien is de verdediging uit zelfbehoud, zelfbescherming. Zij zullen alles aanwenden om de degene die kritiek op hen heeft af te schilderen als harteloos, egoïstisch en zullen het gezegde van de ander altijd ontkennen, maar dit zijn nu juist de kritieke pijn punten van een manipulator, maar waarvan zij juist een ander hiervan zullen beschuldigen. Advies wat ze krijgen wordt in de wind geslagen en zullen de ander wantrouwen of gaan wantrouwen waarbij er een houding van paranoïde aangenomen kan worden. (zie ook omgaan met kritiek) Als een manipulator na bovenstaand gedrag bijvoorbeeld wegloopt, ga hier niet achter aan, dit heeft geen zin en kan of zal de situatie verslechteren, verergeren en kan uitlopen op gevaar. Mocht je hier wel achter aan gaan dan zal het gedrag van de manipulator beloond worden waardoor je manipulatie in stand houdt. Negeer bovenstaand slecht gedrag. Alle slecht gedrag moet je niet belonen maar negeren. Mocht je in een situatie zitten waarbij woede voorkomt, zorg voor jezelf en zorg dat je veilig wegkomt of kan komen.

 

Als manipulatie niet gelukt is

Een manipulator heeft het gevoel overal recht op te hebben, dit omdat zij geen inzicht hebben en hebben geleerd dat er geen grenzen zijn en men alles mag doen omdat een ander (veelal ouders in de jeugd) dit hen heeft aangeleerd of als voorbeeld heeft gehad. Er heeft geen correctie plaatsgevonden op grenzen. Als manipulatie niet gelukt is of het zit tegen, doordat een ander een grens heeft gesteld, zullen zij ontsteken in woede, boosheid, frustratie, en is diegene waarbij het niet gelukt is, de ‘boosdoener, de dader’, in de ogen van een manipulator omdat zij zich slachtoffer voelen.

Men heeft een gevoel dat hen onrecht is aangedaan en waarvan men slachtoffer is geworden en heeft de emotie van gekwetst zijn, boosheid, frustratie waar men niet mee om kan gaan. Doordat deze emoties er zijn, zullen zij hier geen raad mee weten. Als mensen zich in het nauw gedreven voelen, dan zullen ze willen vluchten, vechten of bevriezen. Er is angst en vanuit angst zal men vluchten, of vechten. Dit vechten kan verbaal, woordelijke zijn, of fysiek. Vanuit de emotie angst kan men omslaan in woede, agressie of fysiek geweld of zij uiten dit naar een ander toe.

Het gevoel van ‘onrecht’ van slachtoffer zijn, is zo groot dat men dit ‘onrecht gevoel’ wat zij voelen, gelijk willen of moeten delen met een ander, en het liefst zo snel mogelijk, omdat de manipulator vol emotie van boosheid, frustratie en verbittering zit en waarin men zint op wraak en waarbij de ‘boosdoener’ dit zal moeten bezuren. (zie ook emotie)

Een manipulator probeert zo veel mogelijk medestanders om zich heen te creëren die hen steunen en waar zij hun beklag bij kunnen doen. Door te klagen bij een ander, een ander te laten weten welk onrecht hen is aangedaan. Dit om zo hun geloofwaardigheid te waarborgen, zich in te dekken, de schuld af te schuiven op een ander.

Zij zullen hun beklag doen over ‘de boosdoener, de dader’ en hen afschilderen, bekritiseren, in diskrediet te brengen door hierover te roddelen, te klagen, zwart maken, in verwijten, aantijgingen, beschuldigingen. Alle negatieve kanten, dingen, situaties, karakters, enz. zullen belicht worden over de persoon die ‘hen dit heeft aangedaan’ waarbij zij de eerder opgedane persoonlijke informatie gebruiken om deze te misbruiken. “De “dader, de boosdoener” zal letterlijk over de tong gaan en blijven gaan en zwart gemaakt worden. Het verhaal zal zo verteld worden dat de manipulator geen schuld heeft, blaam treft, het verhaal wordt groot gemaakt en verdraaid, dat de ander die het verhaal te horen krijgt, veelal meegaat in de beleving en emotie van de manipulator, waarmee de slachtofferrol en het manipulatiegedrag in stand wordt gehouden. Met dit beklag wordt er geprobeerd ‘zichzelf schoon te praten’, zichzelf van schuld te ontdoen maar houden hun negatieve manipulatieve gedrag en slachtoffer gedrag in stand.

Maar, aan een verhaal zitten altijd twee kanten en je hoort maar één kant van het verhaal. Mocht je de andere kant van het verhaal horen dan zul je zien dat het hier om twee verhalen gaat die niet met elkaar stroken omdat de belevingswerelden en bewustzijn niveau totaal verschillen met elkaar.

 

Uitspelen

Als manipulatie niet is gelukt zal de manipulator zich boos, gekwetst, verbitterd voelen, in de belevingswereld bij de manipulator is hen iets aangedaan door een ander en zij kunnen dit niet loslaten en vergeten. Ze zullen dit “gekwetste gevoel” naar boven blijven halen en ten toon spreiden aan een derde die het wil horen omdat zij hier een probleem van maken en het niet los kunnen laten. Zij zullen dit met een ander bespreken waarbij ze de ander in diskrediet zullen brengen.

Een manipulator zal het altijd zo brengen als een vraag over de ander, bijvoorbeeld; “wat moet ik doen?”. Zij geven een beeld af aan de derde persoon dat zij twijfelen en of niet durven. Zij durven wel maar zetten een ander in om hun beleving, hun kritiek aan een derde te vertellen, waardoor de derde persoon in de bemiddelende rol kan gaan omdat zij het niet kunnen aanzien dat de manipulator hieronder ‘lijdt’.

Doordat de manipulator een ander inzet, wordt er een derde persoon gemanipuleerd en belast met het probleem wat de manipulator ervan heeft gemaakt. De derde persoon is van goede wil en wil graag dat er tussen de manipulator en de ander weer een goede band ontstaat. Door een ander in te zetten nemen zij geen verantwoording voor zichzelf maar laten een ander het opknappen. Verantwoordelijkheid en de confrontatie aangaan is manipulators onbekend.

 

Hulpeloosheid of niet

Als iemand om hulp vraagt dan zijn mensen meestal bereid om te helpen, zeker als wij een iemand voor ons hebben die bijvoorbeeld ziek of echt hulpeloos is. Hulp aan een ander vragen doen wij meestal niet, omdat wij ons ervoor schamen om hulp te vragen en of omdat wij een ander niet willen belasten. Als wij dan toch hulp vragen is er meestal een schroom overwonnen. Wij zijn gevoelig voor ziekte en hulpeloosheid. Als wij zelf zien dat er hulp gewenst is, dan zullen wij veelal uit onszelf iets doen, de hulp bieden en zullen ons hier goed bij voelen en waarbij de ander ons dankbaar is omdat zij het echt zelf niet konden. Als we iemand hulp weigeren, of nee zeggen om hulp te bieden of geven, dan zullen we hier een schuldgevoel over hebben. We zullen een naar gevoel hebben omdat wij iets niet gedaan hebben wat voor ons een peulenschilletje was of is maar voor een ander niet.

 

Personen die manipuleren, denken, wenden voor, dat zij iets niets kunnen, of willen iets niet doen of uitvoeren. Dit komt voort uit het lage zelfbeeld en geen vertrouwen wat zij hebben over zichzelf. Door een ander te vragen iets voor hen te doen bereiken zij wat ze willen. Zij saboteren zichzelf door dingen niet te doen, uit te stellen, vinden het geen prioriteit, zijn het ‘even vergeten’ met als excuus dat zij het zelf niet kunnen uitvoeren omdat het te ‘zwaar’ is, ze het niet kunnen in verband met ‘hun slechte gezondheid’, pijn die ze hebben, enz. De gezondheidsklachten kunnen zeer uit een lopen en welk hen een excuus geeft om iets niet te willen uitvoeren. Het is niet een kwestie van kunnen uitvoeren, maar van willen uitvoeren, want als de nood echt aan de man is en het echt niet meer uitgesteld kan worden dan kan men wel dingen uitvoeren.

Als dingen nog niet zijn uitgevoerd zullen zij er wel constant over praten en dit blijven herhalen totdat bij de ander het irritatiepunt bereikt is en het ongevraagd voor hen doet. Het ongevraagd iets doen van de ander ligt niet in de lijn van de verwachting van de manipulator. Er is iets gedaan door een ander, waar de manipulator geen weet van heeft of dat het gedaan wordt onder het zicht van de manipulator maar wat niet is overlegd. De ander heeft de verantwoording genomen voor de manipulator maar dit zal niet kloppen in de belevingswereld van de manipulator. De controle is weg en overgenomen door een ander.

Dit zal niet leuk gevonden worden door de manipulator, er zal commentaar, onvrede, weerstand zijn die geuit wordt, ze zullen aangeven dat er voor hen bepaald werd, (een bevestiging dat zij de controle niet meer hebben of hebben gehad) de touwtjes zijn niet meer in handen, de controle is er niet meer, zij hebben de controle zelf niet meer en dat is nu juist het probleem, het is de drang de controle zelf houden en willen hebben en houden. Zij zullen zich diep gekwetst voelen want hen is ‘iets aangedaan’, maar vergeten even hierbij dat de ander hen wilde helpen om van het gezeur af te zijn of om echt te willen helpen. Later zullen er verwijten komen hierover. De weerstand die zij hebben over het uitgevoerde door een ander laten zij openlijk zien of heel subtiel waardoor zij passieve agressieve sabotage op een ander botvieren. Zij laten hun weerstand blijken door een ander de ‘schuld’ te geven waarmee zij de inspanning, de hulp die een ander hen geboden heeft ondermijnen, afkraken. Wat de één al lang vergeten is blijft bij een manipulator heel lang hangen of nooit vergeten en zal constant worden herhaald in verwijten waardoor er een schuldgevoel bij de ander wordt gecreëerd.

Een manipulator zal zelf niet bereidwillig zijn, er zal wel ja worden gezegd op een vraag voor hulp, of zullen iets toezeggen, maar als puntje bij paaltje komt zal er een excuus zijn om niet te helpen of om onder iets uit te komen.

Een manipulator zal zijn of haar manipulatie nooit stoppen omdat zij niet beter weten. Is het ene bereikt dan zal er iets anders voor in de plaats komen. Meestal hebben we niet in de gaten dat we worden gemanipuleerd omdat het heel subtiel gaat en we gewoon niet verwachten van een iemand die aardig, belangstellend en meelevend is. Mochten we onverwacht zien dat een manipulator een ‘werkje’ doet waar constant over gepraat is omdat het ’te zwaar’ was, of niet uitgevoerd kon worden door gezondheidsklachten, dan zullen wij ons bedrogen, misbruikt voelen.

 

Niet alleen kunnen zijn

Manipulatieve personen kunnen niet of heel slecht tegen alleen zijn. Zij doen er alles aan om ’thuis’ te ontvluchten om niet alleen thuis te hoeven zijn. Zij leven als het ware op aandacht en deze aandacht krijgen zij niet als zij alleen zijn, maar wel in bijzijn van anderen waardoor zij constant van huis zijn. Zij zullen ‘vrienden’ bezoeken, of met hen afspreken.

In het bijzijn van anderen, zullen zij het niet laten, om alles wat hen zelf aangaat ten toon te spreiden. Het favoriete onderwerp is henzelf. Ze spuwen het eruit. Ze pochen, ze hebben de ergste dingen meegemaakt, zij zullen altijd een overtreffend verhaal hebben dan wat een ander verteld en hiermee vestigen ze weer alle aandacht op zichzelf. Als je hier op let, dan zal het verhaal altijd over henzelf gaan, met als excuus en verantwoording afschuivend op een ander die “hen” dit heeft aangedaan, waardoor zij ‘slachtoffer’ zijn of geworden of dat zij het beter doen of zijn dan anderen of hen te slim af zijn geweest.

Manipulatoren hebben veelal korte termijn relaties omdat zij een relatie niet kunnen vasthouden. Vanuit het gevoel van innerlijke leegte en angst zullen zij altijd het gevoel hebben verlaten te worden. Zij hebben niet het vermogen een vriendschap te onderhouden omdat zij op zichzelf gericht zijn waarbij het empathisch vermogen ontbreek. Ze hebben een ander niets te geven, ook al geven, wekken zij de illusie, de indruk dat zij geven, of te veel geven, waardoor een ander zich verschuldigd voelt. (zie ook de kunst van het alleen zijn) Relaties van welke aard, soort ook, zullen niet lang stand houden. Vrienden die zij hebben die al langer ‘meegaan’ zijn veelal gelijk aan henzelf.

Met slecht gedrag duw je mensen van je weg en dit heeft een manipulator niet door, in de gaten, omdat zelfinzicht ontbreekt. Zij zullen ‘vrienden verliezen’ omdat vrienden een eigen keuze hebben gemaakt om de relatie van welke aard ook te verbreken omdat zij genoeg hebben van het gedrag van de manipulator en zij hier zelf aan onderdoor gaan.

Zelfdestructie van anderen hoeft geen eigen zelfdestructie te worden.

Je moet jezelf beschermen. Je moet egoïstischer zijn om beter voor je jezelf te kunnen zorgen en hierin moet je soms keuzes maken en die keuzes kunnen hard aankomen bij een manipulator. Zij verwachten simpelweg niet dat een ander een relatie, vriendschap van welke aard ook kan of zal verbreken.

Als de keuze gemaakt is om te stoppen met een vriendschap, door het contact, de vriendschap te verbreken, is erover na gedacht. Degene die de ‘vriendschap’ verbreekt zien een manipulator niet meer als vriend, en hebben voor zichzelf gekozen om niet meer gemanipuleerd te worden. Zij hebben de basisregels van vriendschap waarin vertrouwen, eerlijkheid, gelijkwaardigheid, respect, onvoorwaardelijkheid weer toegepast, en grenzen voor zichzelf gesteld en hebben hun eigen leven weer teruggenomen.

Een manipulator zal dit niet snappen, het verbreken van een vriendschap, contact zullen zij opvatten als: ‘mij wordt iets aangedaan, en ik ben het slachtoffer’. Er zal geen begrip zijn voor de partij die het contact verbreekt.

 

Hoe gaan we om met mensen die manipuleren?

Sommige mensen hebben niet in de gaten dat zij manipuleren, of manipulatief gedrag vertonen en sommige weten heel goed dat zij manipuleren. Omdat manipulatoren altijd met een stiekem omweg willen bereiken wat zij willen kun je ook gelijk vragen wat zij willen.

Als je in de gaten hebt, herkent dat mensen jou manipuleren dan is de beste weg om hier iets aan te doen door dit te zeggen tegen de ander in korte en krachtige zinnen en niets uit te leggen. Hiermee geef je aan dat je de manipulator door hebt. Meestal schrikken ze hiervan, zullen defensief reageren, en gaan in de verdediging of zullen dit ontkennen of verdraaien en zullen je een tijdje links laten liggen, (dit omdat je kritiek op hen hebt gehad, omdat je direct bent geweest en zij dit niet hadden verwacht en zij jou hiervan de schuld geven), totdat ze het gevoel hebben dat ze weer bij jou terecht kunnen. In de tussentijd zal een ander gezocht of gevonden worden en gemanipuleerd worden.

Als er een verhaal verteld wordt, en je hebt je twijfels, stel dan vragen bij het verhaal wat er wordt verteld, neem dit niet klakkeloos aan, maar vraag door, laat ze hun belevingswereld vertellen. Schrijf mee, schrijf kernwoorden op. Dit zullen ze niet leuk vinden maar voor jou een punt om op terug te komen als de vraag niet beantwoord is en om later een conclusie uit te trekken dat je echt niet gek bent en je echt niet aan jezelf hoeft te twijfelen omdat je alles goed gezien en gehoord hebt.

Als je vragen stelt zal er geen direct antwoord op je vraag worden gegeven. Er zal om de vraag worden heen gedraaid, er zal een ander onderwerp worden aangehaald, en heel subtiel van onderwerp worden gewisseld zodat je geen antwoord krijgt op je eigenlijke vraag hiermee houden manipulators zichzelf en de ander onder controle.

Eigenlijk heeft het geen zin om een manipulator jouw beleving, jouw gevoel, jouw gedachten, jouw eerlijkheid uit te leggen. Het gezegde zal niet binnenkomen, begrepen worden door een manipulator, dit omdat begrip, inzicht, empathie ontbreken bij een manipulator. Er zal geen transparant gesprek zijn omdat de belevingswerelden en bewustzijnsniveaus totaal verschillen en wat zal uitlopen op drama, waarin de manipulator de informatie die jij gegeven hebt tegen je zal gebruiken en waarvan zij denken slachtoffer te zijn geworden, alles zich zal herhalen met jou als schuldige.

Je kunt hier zeer moedeloos van worden als men handelt vanuit ‘het goede voor de medemens’ en dit bij jou vooropstaat.

Deze mensen hebben professionele hulp nodig heeft. Echter, zullen zij dit zelf niet inzien omdat ziekte-inzicht veelal ofr geheel ontbreekt. Deze hulp zullen zij niet uit zichzelf zoeken, omdat zij denken en vinden dat er ‘niets mis is’ met hen. Zij blijven, zullen blijven volhouden dat alles aan een ander ligt en niet aan hen zelf. Zij willen gewoon niet geholpen worden omdat het vertrouwen in een ander er niet is. Zij denken en vinden dat zij geen hulp nodig hebben maar juist een ander omdat er met ‘hen niets mis’ is. Worden zij gedwongen, gestuurd naar een hulpverlener dan zullen zij heel lang volhouden dat er niets mis is met hen en zullen zij ook de hulpverlener misleiden.

 

Bewaak je eigen grenzen

Als je te maken hebt met een iemand die manipuleert, een manipulator, is het belangrijk om grenzen te stellen. Het is aan jou de taak om je eigen grenzen te stellen en te bewaken en daar niet overheen te gaan. Als iets niet goed voelt ga je over je eigen grens en zou je bij je zelf moeten nagaan waar dit gevoel vandaan komt en wat dit gevoel heeft veroorzaakt. Immers ben je er zelf bij en als manipulatie is gelukt, heb jij dit getolereerd en geaccepteerd en jij hebt hier een slecht gevoel over. Je bent over je grenzen heen gegaan en heb je jezelf dit laten gebeuren. Als je ‘nee’ zegt tegen iets waar jij geen zin in hebt of waarbij het gevoel niet goed is, dan kom je voor jezelf op en bewaak je je eigen grenzen. Een ‘nee’ horen zal een manipulator niet leuk vinden om te horen en zal er alles aan doen om je over te halen. Houdt voet bij stuk en blijf nee zeggen zonder iets uit te leggen. Als je iets uitlegt heeft de manipulator weer voer, een reden om dit te beargumenteren, te betwisten, een meningsverschil te hebben, waarmee drama, chaos, crisis wordt gecreëerd en om je een schuldgevoel aan te praten. Als manipulatie gepaard gaat met agressie en geweld, stop deze relatie gelijk en maak een einde aan de vriendschap, verbreek elk contact. Geweld en agressie mogen nooit en dan ook nooit voorkomen en als je hier mee te maken krijgt dan is je veiligheid in gevaar en is of moet het je eerste zorg zijn om zo snel mogelijk en veilig van de plek waar dit voorkomt weg te komen.

 

Negatieve energie

Energie is onze eerste levensbehoefte, en wordt gegeven vanuit het universum en voorziet ons van levenskracht, en vaak staan wij hier niet bij stil dat wij gevoed worden vanuit het universum met energie. Ook ontvangen wij energie van andere mensen, gebeurtenissen. Maar hoe is deze energie? Is dit positieve energie of is dit negatieve energie? Stralen wij positieve energie uit of negatieve energie. Ons lichaam is een accu en als wij energie ontvangen dan zal onze innerlijke accu opgeladen blijven.

Energie kun je voelen als je bereid bent te voelen wat erbinnen in je zelf gebeurd. Positief in het leven staan en positief denken stralen wij uit naar de buitenwereld. Van positieve energie worden we blij en onze accu wordt gevoed, opgeladen. Positieve energie zal aantrekken en zal je vullen met vreugde, het geeft kracht en zullen in onze kracht staan. We vinden het fijn om omringt te zijn met positiviteit vanuit een gebeurtenis of persoon en zullen graag bij degene zijn die positiviteit uitstraalt, want wij nemen over hoe de ander zich voelt. Uitzonderingen daargelaten. Positiviteit laat onze kwaliteit van leven vergroten.

Negatief in het leven staan zullen we zelf niet echt door hebben. Met al onze handelingen zoals gedrag, gedachten, gezegdes wordt er energie uitgestraald. Hoe negatiever onze gedachten, gedrag, gezegdes, hoe negatiever onze uitstraling zal zijn en hoe kwetsbaarder onze gezondheid. Een ander kan dit doorhebben.

Van negatieve energie ontvangen worden we niet vrolijk, we kunnen letterlijk leeg worden gezogen van onze energie doormiddel van negatieve gebeurtenissen of personen. Door constant met negatieve energie gevoed te worden zal ons energieniveau laten dalen. Negatieve energie zal afstoten ons laten verzwakken, we zullen aan kracht verliezen. We zullen het niet fijn vinden om omringt te worden of zijn met negativiteit en zullen niet graag bij deze gebeurtenis, of persoon willen zijn, we worden letterlijk moe van iemand. Als wij doorhebben dat een ander negativiteit uitstraalt zullen wij ons hiervan willen distingeren. Negatieve energie zal je leeg laten lopen qua energie omdat negatieve energie negativiteit bevat. Als de ander negatieve energie bij zich draagt en uitstraalt dan zullen we gauw geneigd zijn dit over te nemen van ander was omdat wij meegaan in het verhaal van de ander. Negativiteit veroorzaakt stress. (zie ook stress) Negativiteit laat onze kwaliteit van leven verkleinen, afnemen.

Het leegtrekken van de lichamelijke en geestelijke accu is niet erg zolang deze weer wordt opgeladen. Als er niet wordt opgeladen, en we blijven niet opladen dan zal ons lichaam daarop reageren door moe te worden en te blijven wat ons uiteindelijk ziek zal maken. Ons lichaam geeft aan tot hier en niet verder, we moeten opladen, het opladen gebeurd dan doormiddel van slapen, te rusten, rust te nemen, te ontspannen, door tijd voor onszelf te nemen. Ook kan de accu worden opgeladen doormiddel van affirmatie, meditatie, visualisatie enz. Als het energieniveau laag is dan is ons lichaam en geest niet in balans. (zie ook energie)

 

Wat doet negatieve energie, negativiteit met jou?

Manipulatie kan een sfeer, relatie, vriendschap verstoren, verzieken, op scherp zetten of een gevaar gaan vormen. Aan moedwillig, kwaadaardig, slechte manipulatie heeft men niets en kan een gevaar voor jouw zelf gaan vormen. Je hebt niets aan manipulatie, niet voor jezelf maar ook niet voor anderen.

Manipulatie zal negatieve energie met zich meebrengen en uitstralen waarbij men met negatieve energie wordt gevoed en wat ten koste gaat van jezelf. Negatieve energie zal je energetisch leeg laten lopen, waardoor je je niet beter zal voelen, en wat je uiteindelijk ziek kan maken. Door constant onder manipulatie van een ander te staan zal het je zelfvertrouwen, zelfbeeld, zelfwaardering, eigenwaarden aantasten. (zie ook de zelven) Met het aantasten van jezelf zal ook je ‘eigen vrije wil’ worden aangetast of ontnomen en je in een wereld van twijfel en angst aan jezelf belanden omdat angst zal gaan overheersen wat je klein maakt en houdt en afhankelijk maakt.

Als je manipulatie tolereert, accepteert of hebt getolereerd, geaccepteerd dan heb je jezelf toegelaten, en laat je jezelf toe, jezelf te laten manipuleren. Jij hebt dit zelf toegelaten waardoor een ander je kon of kan manipuleren door aan manipulatie toe te geven, door zelf je zelfvertrouwen naar beneden te halen of te laten halen, door te gaan twijfelen, door in de angst te schieten. Je bent er zelf bij. Manipulatie kan gevaarlijk zijn of worden.

Niemand heeft het recht om jou of een ander zijn of haar wil op te leggen en te ontnemen doormiddel van manipuleren, chantage, liegen, bedriegen, misbruik of gebruik te maken of je in gevaar te brengen. Als je dit door hebt, heb je zelf de keuze om dit te stoppen of door te laten gaan. Wat zijn jouw normen en waarden, privé, zakelijk of in een vriendschap en wat is voor jou toelaatbaar? Voelt het goed of voelt het niet goed? Keuzes worden gemaakt uit liefde of angst, richt je op wat jij vindt wat je moet doen. Verantwoording nemen is de situatie willen veranderen.

Soms is het beter en of noodzakelijk om uit een vriendschap te stappen en een vriendschap van welke aard ook te beëindigen, alle contact te verbreken met een manipulator omdat het jezelf kapot maakt, jezelf in gevaar brengt en jouw persoonlijke groei in de weg staat. Door voor jezelf te kiezen neem je de verantwoording voor jezelf en krijg je rust terug. (zie ook keuzes maken)

 

Hoe weet je dat je gemanipuleerd wordt?

Iedereen zal weleens te maken hebben, krijgen, of je zit er middenin met manipulatie. Manipulatie, een manipulator kun je herkennen als je er bewust van bent, maar, meestal is dit niet het geval. Toch gaat manipulatie op een gegeven moment opvallen door de hierboven beschreven kenmerken. In iedervan ons is er een stem die de waarheid spreekt. Wil je het antwoord weten? Het enige wat we moeten doen is luisteren.

Meestal geeft ons gevoel aan dat er gemanipuleerd wordt, dat wij met een manipulator te maken hebben. We voelen ons er niet goed bij, we hebben een onderbuikgevoel, een naar, raar gevoel wat aangeeft dat er iets niet klopt. Dit is intuïtie. Intuïtie is onze innerlijke stem die ons onbewust raad geeft, een alarmbel laat afgaan als dit nodig is, ons waarschuwt als wij in gevaar zijn, oplettend, alert, waakzaam moeten zijn. Intuïtie geeft ons aan dat er iets niet klopt en dat dit aandacht behoeft. Aan dit gevoel lopen wij meestal voorbij of negeren het compleet. Het negeren van het nare gevoel geeft aan dat wij er niet over willen nadenken, wij geven het op voorhand ‘het voordeel van de twijfel’. Doordat wij het rare, nare, onderbuik, gevoel negeren en het gevoel ‘het voordeel van de twijfel geven’ blijft wel het rare, nare onderbuikgevoel wat ons blijft bezighouden. We kunnen onze vinger er niet op leggen wat en waarom wij dit gevoel hebben en blijven wij in de macht van een manipulator omdat wij blijven twijfelen. Twijfel zaaien is een uitgangspunt en kenmerk bij manipulatie waar een manipulator handig op inspeelt. Als wij geen aandacht besteden aan twijfel en uitzoeken waar de twijfel vandaan komt kan dit gevolgen of gevaar voor ons hebben.

Als wij niets aan de twijfel doen, dan zullen wij dit nare, rare, onderbuikgevoel blijven houden en blijven denken dat iets niet klopt, zodat we gaan twijfelen aan onszelf. We hebben het gevoel dat er wordt gelogen of we doen iets wat tegen onze zin is, maar wat wij wel doen om de ander te plezieren, om van het gezeur af te zijn. Bij twijfel hoort waakzaamheid, alertheid, oplettendheid.

Luister naar je gevoel, je intuïtie, dit laat je nooit in de steek, het geeft je aan als er iets niet klopt en handel daarnaar. Bij twijfel hoort de beslissing die op dat moment genomen dient te worden “nee” te zijn, om hier eerst goed over na te denken, iets uit te zoeken en er dan pas op terug te komen en een beslissing, keuze te maken. Als je gemanipuleerd wordt en je hebt twijfels dan kun je hieraan meestal aflezen dat er iets niet klopt. Als iets niet goed voelt ga je over je eigen grens. (zie ook over persoonlijke grenzen gaan)

 

Helaas bestaan er mensen die het slechtste met iemand voor hebben, en helaas bestaan er foute, slechte, kwaadaardige mensen met donkere kanten en of in en in slecht zijn en welke slachtoffers maken.

Wat gebeurt er werkelijk om je heen. Zijn wij ons bewust wat er om ons heen gebeurt. Beschikken wij over inzicht, waakzaamheid, gevoel, empathie, emotie. Zijn deze ontwikkeld? Herkennen wij dit? Inzicht, bewustwording kan bereikt worden vanuit de ervaring die wij opdoen in ons leven. Het hele leven is als een leerschool, met de jaren doen wij levenservaring op.

Manipulatie, een manipulator kunnen wij herkennen door aandacht, waakzaamheid te schenken aan wat er om je heen gebeurd. Als wij echt opletten, door bijvoorbeeld te letten op wat er om ons heen gebeurd, door echt goed te luisteren en laten doordringen wat er gezegd wordt, en door de reactie van een manipulator te observeren, dan kun je manipulatie herkennen en ons hiertegen wapenen. Ieder mens zal op voorhand waakzaam moeten zijn, echter is dit veelal niet het geval. Door op te letten, niet zomaar alles te geloven, te vertrouwen, maar vooraf gezonde vraagtekens te zetten zal er een bewustwording van duidelijke waakzaamheid worden gecreëerd. Goede mensen zien de slechte dingen in zichzelf, foute mensen zien de slechte dingen alleen in anderen.

Schenken wij geen aandacht en waakzaamheid aan wat er om ons heen gebeurd, dan kan je slachtoffer worden waar je jezelf toestaat of hebt toegestaan jezelf uit te laten buiten, misleiden, misbruiken, oplichten, enz. We staan onszelf toe, laten onszelf toe om onszelf te laten bedreigen, intimideren, beliegen, indoctrineren.

Kijk en luister wat er om je heen wat gebeurd. Wie hebben we om ons heen, zijn deze mensen te vertrouwen? Als je niet om je heen kijkt, niet werkelijk weet wie de mensen om jou heen zijn, in jouw leven, dan zal er een hoger risico zijn van uitbuiting, misbruik, gebruik.

Ken de mensen om jou heen, die in jouw leven zijn. Belangrijk is om de mensen om je heen te kennen, door te weten wie zij werkelijk zijn, of deze personen te vertrouwen zijn. Ken de personen die bijvoorbeeld kunnen omgaan met jouw geld, familie, reputatie, of jouw relatie, dan zal je minder risico lopen om te worden uitgebuit, omdat je ervan doordrongen bent, bewust bent vanuit een duidelijke waakzaamheid.

Het is aan jou om deze mensen te herkennen, te ontdekken, op te merken en je tegen deze mensen te wapenen, door grenzen te stellen. We kunnen onszelf beschermen tegen manipulatie, een manipulator door op te letten wat er met ons en om ons heen gebeurd. Luister naar je intuïtie, wees oplettend wat er gevraagd wordt en waarom en door wie. Luister naar wat er gezegd wordt, is dit oprecht, eerlijk, niet vervalst, origineel, betrouwbaar of is het gewoon opgezegd en iets wat we graag willen horen. Manipulatoren laten een ander graag zien en horen wat een ander wil zien en horen.

Maskers kunnen afvallen bij manipulatoren, slechte, foute mensen en dit is te herkennen. Manipulatoren kunnen met geen enkele vorm van kritiek of confrontatie omgaan, waardoor zij boos, onredelijk worden, uit hun slof schieten, de ander in de rede vallen, ongegrond bekritiseren, intimideren, zwart maken, bedreigen, beschuldigen. Afhankelijk van de sterkte van de boosheid kan men gewelddadig worden, iemand opsluiten, enz. Dit doen zij omdat zij de situatie niet meer onder controle hebben vanuit boosheid, frustratie en angst en waarbij zij het gevoel hebben de macht, de controle niet meer te hebben of dreigen te verliezen of hebben verloren. Gedrag spreekt luider dan woorden. Geen enkel excuus kan slecht gedrag rechtvaardigen.

 

Het pad van bewustwording

Met de groei van persoonlijke bewustwording zal manipulatie een zeer grote rol spelen en zullen er valkuilen blijven voorkomen. Hoe groter de bewustwording, hoe eerder je manipulatie, een manipulator zult ontdekken en herkennen en hier weerstand tegen bieden. Als je dit overkomt en je bent je ervan bewust dan zul je hier een naar gevoel over hebben en zal dit aan je blijven knagen totdat je hebt uitgewerkt wat het probleem was, je zult uitkomen op manipulatie. (zie ook schrijven bij problemen oefening)

Als hoofd en hart op één lijn zitten dan weet je gewoon wanneer er gemanipuleerd wordt er zal geen twijfel zijn. De ander kan je niet overtuigen omdat jij weet wat de waarheid is, en weet je dat je de manipulator los moet laten door het contact te verbreken voor jouw persoonlijke groei. Het is het kiezen voor jezelf en niet in het belang van de ander. (zie ook gevoel, hart en ziel en vriendschappen)

Een manipulator zal het niet leuk vinden als er een vriendschap wordt verbroken omdat zij een iemand verliezen die zij niet meer kunnen manipuleren. Dit zal je niet in dank worden afgenomen omdat in de belevingswereld van de manipulator ‘jij hen dit aan doet’, het gevoel wat zij hierbij hebben zal bij hen blijven de rest van hun leven waardoor zij verbitterd zullen zijn, mede ook omdat zij niet los kunnen of willen laten waardoor zij hun leven letterlijk stilzetten. Zij wentelen zich in zelfmedelijden, zelf beklag en slachtoffergedrag, verbittering, wrok, rancune en wraak waardoor zij hun persoonlijke groei stilzetten, terwijl jij je persoonlijke groei met het verbreken van een vriendschap laat groeien en jou leven verder laat gaan.

 

 

“Don’t let others take controle over you” onbekend

 

 

Zie ook andere onderwerpen uit ” Spirituele bewustwording en wegen”.