Ons eigen gedrag

Ons eigen gedrag

 

 

Wat is gedrag:            Alle activiteiten van een persoon die waargenomen kunnen worden door anderen, doen en laten, de manier waarop men zich gedraagt, handelt, zijn gang gaat, zijn houding laat zien.

 

Wat is eigen:              Jezelf, op zichzelf betrekking hebben.

 

Hoe gedraag je je?

Hoe ben je zelf?

Wie wil ik zijn?

 

Het kunnen allemaal vragen zijn die wel eens in onszelf zijn opgekomen, maar waar we niets mee doen of hebben gedaan.

 

Soms kan het zo zijn dat we balen van onszelf omdat we een karaktereigenschap, gedrag, niet leuk vinden aan onszelf omdat we dit plots herkennen, we kunnen onszelf daarmee in de weg zitten. Kunnen we deze karaktereigenschap ons gedrag veranderen? Ja, is het antwoord, als je maar wil en hier zelf voor kiest om eigen verantwoording te nemen en jezelf bewust te worden.

 

Onze opvoeding

Ons gedrag wordt bepaald door onze eigen gedachten, gezegdes, gedrag. Hoe wij zijn opgevoed bepaald ons gedrag en karakter en persoonlijkheid van nu. Ons eigen gedrag komt voort uit hoe wij zijn opgevoed, uit de lessen die wij hebben meegekregen, geleerd in het verleden van onze opvoeders. Ons eigen gedrag kan ook voortkomen vanuit een persoonlijkheidsstoornis, of erfelijk bepaald of ontwikkeld. Onze opvoeding is de basis van ons gedrag. We worden geboren en daarmee begint onze opvoeding, onze vorming van onze persoonlijkheid. Persoonlijkheid; totaal van gedrag, eigenschappen, karakter van de mens.

Onze opvoeding wordt gegeven door de personen die jou opvoeden, zij hebben een opvoeding gehad die zij aan jou doorgegeven. Deze opvoeding is wat zij als waarheid in hun opvoeding hebben ervaren en geven dit door aan jou.

Met een geboorte begint het ouderschap voor ouders. Ouderschap: het vader en moeder zijn. Ouderschap is opvoeding. Een belangrijke taak voor ouders- opvoeders en geldt voor iedereen die kinderen heeft is om je kind op het leven voor te bereiden, ze hoeven dit niet leuk te vinden, het moet ze op het leven voorbereiden.

Opvoeding is het kind leren, sturing geven, voorbereiden op het leven, omdat zij dit nog niet weten en nog niet hebben geleerd wat zij moeten leren over het leven omdat inzicht en ervaring nog ontbreken. Het is leren van de basisbehoeften, basislessen, zoals: regels, normen en waarden, zelfstandigheid, onafhankelijkheid, verantwoording nemen, socialiseren, het omgaan met teleurstellingen. Het leren van zelfstandig nadenken, eerlijk zijn, van keuzes maken, het leren dat elke keuze die gemaakt wordt een gevolg heeft, het leren kennen van verschillen bijvoorbeeld tussen goed en kwaad, het gevaar herkennen, tussen assertief en agressie, het leren van oorzaak en gevolg, consequenties, zelfredzaamheid, het leren van rechten en plichten, is actie reactie, is corrigeren, helpen, is tijd, aandacht besteden aan, is luisteren, is communiceren. Het is het kind beschermen, veiligheid, geborgenheid geven. In deze opvoeding leren wij de basisbehoeftes zoals bijvoorbeeld: onvoorwaardelijkheid, liefde, aandacht, veiligheid, geborgenheid, gezien en gehoord worden, het welkom op de wereld zijn, onvoorwaardelijke liefde, enz. Met onze opvoeding wordt onze persoonlijkheid gevormd. Met een geboorte wordt er een ‘fulltime’ baan gecreëerd en vaak wordt dit vergeten.

Tijdens onze opvoeding nemen wij regels, gedragscodes, overtuigingen, meningen, verwachtingen, normen, waarden, sociale vaardigheden, enz., over die onze ouders, verzorgers, enz. vroeger hebben geleerd, aangeleerd van hun ouders, anderen, zij geven door, en leren jou dit weer, zodat jij deze regels, gedragscodes, overtuigingen, meningen, verwachtingen, normen, waarden, sociale vaardigheden, enz., leert en als waarheid aanneemt en overneemt.

Als de basisbehoeften, de basis lessen niet zijn niet geleerd, aangeleerd, doorgegeven of vervult, zal of kan hier een persoonlijkheid uit voortkomen met al zijn of haar eigen denkwijzen, overtuigingen, gezegden, gedrag. Wat men in het verleden heeft geleerd, aangeleerd, zal als overtuigingen, meningen, zienswijzen in ons denken, gevoel, gedrag worden vastgelegd.

Als de basisbehoeften niet zijn meegekregen, geleerd, en of vervult, kan dit ons tekenen voor het leven, kunnen psychische problemen geven omdat er beschadigingen zijn toegebracht in het verleden wat angst, onzekerheid, boosheid met zich mee brengt en zich heeft vastgezet in onszelf, en men kan hier op latere leeftijd last van krijgen, omdat men niet weet hoe men hier mee moet omgaan.

Als iets maar afwijkt van de innerlijke overtuiging, mening, zal men in verzet komen, wat veelal voortkomt uit oud aangeleerd gedrag, wat volgens patronen is ontwikkeld en gedachten gebaseerd op overtuigingen die in ons zijn vastgeroest en een gewoonte zijn geworden en men niet beter weet. Ervaringen uit het verleden, onverwerkte gebeurtenissen, gezegdes, emoties, vastgeroeste overtuigingen, meningen, zienswijzen, hoe men in het leven staat, hoe men is opgevoed, angst, kunnen een oorzaak zijn om vluchtgedrag te vertonen. Het eerder geleerde is zo gewoon geworden en voor hen realiteit dat het gedrag en gedachten in het nu kan verwarren. Ook kan vluchtgedrag voortkomen uit een persoonlijkheidsstoornis welke erfelijk is bepaald of is ontwikkeld. (zie ook vluchtgedrag)

 

Voorbeeldfunctie, rolmodel

Ouders, zijn een rolmodel voor kinderen, zij zijn en hebben een voorbeeldfunctie naar kinderen toe. Met een geboorte zal een kind alles moeten leren omdat zij dit zelf nog niet weten. Veelal wordt doorgegeven wat ouders zelf geleerd hebben, door gegeven van generatie op generatie. Deze opvoeding is of was wat zij als waarheid in hun eigen opvoeding hebben ervaren en welke ze doorgeven aan jou. Regels, gedragcodes, overtuigingen, verwachtingen, normen, waarden, sociale vaardigheden, enz., die zij vroeger hebben geleerd, aangeleerd van hun ouders, anderen, geven zij door, en leren jou dit weer, zodat jij deze regels, gedragcodes, overtuigingen, verwachtingen, normen, waarden, sociale vaardigheden, enz., leert en als waarheid aanneemt en overneemt. Maar, zijn alle regels, gedragcodes, overtuigingen, verwachtingen, mening, normen, waarden, sociale vaardigheden, enz., die zij vroeger hebben geleerd of meegegeven waarheid? Hebben zij alles geleerd, meegekregen wat er te leren viel? Bijvoorbeeld, hebben zij liefde, veiligheid, geborgenheid, gezien en gehoord worden meegekregen in hun jeugd? Hebben zij zelfstandig leren denken in plaats van wat zij moeten denken? Iets wat niet geleerd is, meegegeven is, in een opvoeding, kan niet worden doorgegeven, omdat men simpelweg het bestaan er niet van weet, en men een stukje basis mist of kan missen en zij hun best deden zo goed zij konden met wat zij als kind geleerd hadden.

Door wat wij van anderen hebben geleerd, aangeleerd, overnemen worden onze gedachten, overtuiging, mening, verwachting, gedragscodes gevormd, en ons geloofsysteem ontwikkeld, worden normen en waarden geleerd of aangeleerd in de vorm van goed en slecht, wat verkeerd en goed is. Dit leren bepaald ons en vormt een keuze waarin je leert of wordt aangemoedigd, een waarde aan dingen te geven, maar ook aan jezelf, dit wordt aangeleerd gedrag, wat zich vastzet in ons geheugen omdat wij dit geleerd hebben en het onszelf aangeleerd en hierin geloven en waarmee wij ons geloofsysteem van overtuigingen vormen.

De kindertijd is een belangrijke fase in het opgroeien, het vormen van karakter, waarin men sociale vaardigheden aanleert zoals: delen, incasseren, keuzes maken, ruzie maken, zich aan te passen, grenzen verkennen. Men leert hoe men met elkaar om moet gaan zoals met regels, conflicten, emotie uiten, leren delen, oorzaak en gevolg. Men leert spelenderwijs met elkaar omgaan vanuit eensgezindheid, saamhorigheid, verbondenheid, gezelligheid, maar dat spelen met elkaar ook tot verwijdering van elkaar, teleurstelling en verdriet kan leiden.

 

Kopieer gedrag

Wat door kinderen wordt gezien of gehoord nemen zij over in gedrag, gezegdes, gedachten, zij kopiëren het gedrag van de ouder(s), anderen, omdat zij denken dat dit gewoon, normaal gedrag is, omdat zij geen ander voorbeeld hebben of hebben gehad en hierdoor niet beter weten. Ook al denken we dat kinderen niets meekrijgen, zij zien en horen alles. “Kleine potjes hebben grote oren”.

 

Angst overnemen

Iets waar men bang voor is zal men uit de weg gaan of zal een reactie teweegbrengen. Zien wij bijvoorbeeld spinnen, muizen, enz., dan kunnen wij hier bang voor zijn. Bijvoorbeeld zien wij een spin of een muis dan zullen wij vanuit onze alertheid een gil geven, dit hoeft niet maar kan wel, en zullen van de plek weg lopen en er alles aan doen dat de spin of muis weg wordt gehaald en zij zeker zijn dat deze er niet meer zijn, pas dan zal ons angstgevoel weer weg zijn.

Als een ouder bang is voor bijvoorbeeld spinnen, dan is de kans groot dat een kind dit ook overneemt, want de informatie die wordt afgegeven en die gezien wordt is dat de ouder bang is voor spinnen.

We gaan kopieer gedrag vertonen terwijl wij eigenlijk niet weten waarom wij bang moeten zijn en klakkeloos hebben aangenomen en overgenomen.

 

Gedrag overnemen

Kinderen kunnen op latere leeftijd gedrag overnemen. Is men bijvoorbeeld opgegroeid in een omgeving met drank, drugs, geweld, intimidatie, manipulatie, liegen, leugen, bedrog, enz. dan is de kans vrij groot dat men zich hier zelf ook mee bezig gaat houden of het gedrag overneemt omdat er geen ander voorbeeld is geweest. (zie ook Liegen, leugen bedrog)

Kinderen leren snel. Als zij samen zijn met andere kinderen, dan zien en horen zij dingen die zij overnemen. Hier kunnen goede en slechte, foute dingen worden geleerd of aangeleerd. Als er geen correctie op slechte, foute dingen wordt toegepast, door uit te leggen waarom iets niet mag zal dit een ‘gewoon’ iets worden wat men voortzet in het heden en waarmee men als en ouders en kind in de problemen kan komen en waarmee men manipulatie in de hand werkt. (zie ook manipulatie)

 

Basisbehoeften

Je kunt ‘ons leven’ zien als een les in bewustwording. Met onze geboorte begint deze les en leren wij ons hele verdere leven door ervaring op te doen en lering te trekken uit gebeurtenissen. Wat wij leren is het herkennen van de emotie bij de gebeurtenissen die plaatsvinden en het belangrijkste hiervan is hoe wij met deze emotie en lering omgaan, hierdoor wordt onze persoonlijkheid gevormd. Deze lering begint bij onze geboorte door de basisbehoeften zoals:

 • Liefde
 • Aandacht
 • Veiligheid
 • Geborgenheid
 • Onvoorwaardelijkheid
 • Gezien en gehoord worden
 • Het welkom op de wereld zijn

Bovenstaande woorden zijn basisbehoeften voor ons verdere leven. De basislessen, basisbehoeften zijn het belangrijkste deel van onze opvoeding, het is de basis, de fundering voor ons verdere leven.

Ik spreek even in mijn voorbeelden voor het gemak over “onze ouders” maar dit kan voor eenieder verschillend zijn omdat het ook anders kan zijn in bijvoorbeeld; voogd, andere opvoeders, enz.

Hebben wij liefde, aandacht, veiligheid, geborgenheid, onvoorwaardelijkheid, gezien en gehoord worden, het welkom op de wereld zijn meegekregen, ervaren in onze jeugd?

 • Liefde: is dit gegeven door ouders, is deze liefde van de ouders gevoeld voor en door het kind.
 • Aandacht: is er aandacht aan het kind besteed, is deze aandacht van de ouders gevoeld door en voor het kind.
 • Veiligheid: is de opvoeding veilig geweest, is er bescherming door de ouders geweest naar het kind, is deze veiligheid, bescherming van de ouders gevoelt door en voor het kind.
 • Geborgenheid: is er veiligheid en op je gemakt voelen in de opvoeding geweest, is deze geborgenheid van de ouders gevoeld door en voor het kind.
 • Onvoorwaardelijkheid: is er zonder beperking, aarzeling voor ons gezorgd, klaargestaan, is deze onvoorwaardelijkheid van de ouders gevoeld door en voor het kind.
 • Gezien en gehoord worden: is er aandacht geweest voor het kind, dat ‘het kind gezien’ is in wat zij doen en hoe zij het doen in complimenten geven, aanmoedigen enz. daarover. Is er aandacht geweest in ‘gehoord worden’ dat het kind gehoord is als zij iets wilde vertellen, zeggen. Is dit gezien en gehoord worden van de ouders gevoeld door en voor het kind.
 • Het welkom op de wereld zijn: ben je met jouw geboorte ‘welkom op de wereld’ geheten, is het gevoel, de gedachten van ouders over jouw geboorte geweest dat jij welkom was. Is dit welkom op de wereld van de ouders gevoeld door en voor het kind.

 

Tijden veranderen

In vorige generaties was het ondenkbaar dat er een zwangerschap was zonder dat men getrouwd was. De denkwereld van toen was dat men eerst getrouwd moest zijn voordat er kinderen kwamen. Was er toch een zwangerschap voordat er getrouwd was dan was het een “schande voor jezelf maar ook voor de familie”. Om deze zogenaamde schande te verbergen werd erop stel en sprong getrouwd om de schande te besparen. Het spreekwoordelijke “moetje”. Nog steeds komt het voor dat er als “schande voor de familie en voor jezelf” door de buitenwereld over wordt gedacht.

 

Energetische overdracht

Elke gedachte, elk gevoel over de zwangerschap wordt energetisch doorgegeven. Je kunt dit zien als een onzichtbaar telefoondraadje waarmee we aan elkaar vastzitten. Met een telefoon bellen we elkaar op en zeggen we wat we te zeggen hebben aan de ander, dit doen we bewust. Onbewust zenden wij met gedachten en gevoel uit over het onderwerp of persoon doormiddel van het onzichtbare draadje waardoor het terecht komt bij de ander. Dit is energetische overdracht, energetische verbondenheid. Gedachten en gevoel zijn heel krachtig en kunnen positief of negatief zijn. Gevoelige mensen zoals hoogsensitieve personen kunnen of zullen dit voelen, aanvoelen, oppikken. (zie ook hoogsensitief en energie)

Het belangrijkste punt van bovenstaande punten is “het welkom op de wereld zijn”.

Hoe ben je geboren? In liefde verwekt, in en met acceptatie dat je geboren werd en daarmee welkom op de wereld door je ouders en waardoor de energetisch band is gevoed en wordt doorgegeven en wat onze persoonlijkheid vormt.

Of hoe hard het ook klinkt, niet in liefde verwekt, in en met geen acceptatie dat je geboren bent en daarmee niet welkom op de wereld zijnde door je ouders en waardoor de energetische band negatief is gevoed en wordt doorgegeven en wat onze persoonlijkheid vormt.

Als er in liefde is verwekt, met volledige acceptatie van de ouders dat er een kindje geboren wordt, wordt daarmee energetisch afgegeven het “je bent welkom op de wereld”. Dit positieve gevoel zal gevoeld worden ook al wordt het niet hardop gezegd.

Als er niet in liefde is verwekt, in niet volledige acceptatie van de ouders dat er een kindje geboren wordt, wordt daarmee energetisch afgegeven het “je bent eigenlijk niet welkom op de wereld”. Dit negatieve gevoel zal gevoeld worden ook al wordt het niet hardop gezegd.

Het kan voorkomen dat ouders niet blij zijn met een zwangerschap en dat dit op latere leeftijd tegen je wordt gezegd. Dit zal een schokkende gebeurtenis zijn, maar het bepaald wel het gedrag van ouders tegenover jou.

Als wij bovenstaande basislessen en basisbehoeften hebben geleerd en gevoeld als kind, dan hebben wij de basisbehoeften meegekregen. Hebben wij bovenstaande niet gevoeld als kind dan hebben wij de basisbehoeften niet meegekregen. Als de basisbehoeften, de basis lessen niet zijn niet geleerd, aangeleerd, doorgegeven of vervult, zal of kan hier een persoonlijkheid uit voortkomen met al zijn of haar eigen denkwijzen, gezegden, gedrag. Wat men in het verleden heeft geleerd, aangeleerd, zal als overtuigingen, meningen, zienswijzen in ons denken, gevoel, gedrag worden vastgelegd en wat ons geloofsysteem zal worden.

Als de basislessen, basisbehoeften niet zijn meegekregen, geleerd of vervult als kind, dan kunnen wij hier op latere leeftijd last van krijgen omdat deze ‘basisbehoeften’ als les, als emotie over ons pad komen. Ontbrekende basislessen, basisbehoeften kunnen ons tekenen voor het leven of doen dit al, door psychische problemen te geven, omdat er beschadigingen zijn toegebracht in het verleden, wat angst, onzekerheid, boosheid met zich mee brengt en zich heeft vastgezet in onszelf, en men niet weet hoe men hier mee moet omgaan.

 

Wat is jouw waarheid?

In vorige generaties werd er niet gepraat, werd er gezwegen, werden dingen geheimgehouden, waren er strenge regels waaraan je je moest houden. Als kind mocht je niet mondig zijn en gedachten en mening hadden geen plaats in deze generatie, als kind moest je stil zijn tijdens het eten, je mocht niet huilen, (dit was een teken van zwakte, zie ook verdriet) enz. Uit deze generatie komen de meeste “familiegeheimen” voort.

Religie speelde een belangrijke rol in deze generatie, angst was wat deze generatie in de greep hield. Het was ondenkbaar dat een persoon met een katholieke achtergrond trouwde met een persoon met een bijvoorbeeld hervormde achtergrond. Er werd van alles aan gedaan om deze twee mensen uit elkaar te halen, er werden verboden opgelegd, werden uit elkaar gedreven. Het gezegde: “Twee geloven op één kussen daar slaapt de duivel tussen”. (zie ook religie)

 

De drie G’s – gedachten, gezegdes, gedrag

Gedrag:           iedere waarneembare activiteit van mens of dier

Gedachten:     herdenken, bedenken, je verstand laten werken, het innerlijk, psychisch overwegen van belangen en inzichten

Gezegdes:      woorden die men gebruikt, spreekwijze, uitlating, uitdrukking over een onderwerp, uitspraak

 

Ons gedrag wordt bepaald door onze eigen gedachten, gezegdes, gedrag. Hoe wij zijn opgevoed bepaald ons gedrag en karakter en persoonlijkheid van nu.

Ons doen en laten is een actie, is ons handelen vanuit gedrag, gedachten, gezegdes waar later een ‘reactie, een gevolg’ uitkomt. Als men voor een bepaald gedrag, gezegde, gedachten kiest, kiest men ook voor de consequenties, de gevolgen. Het gevolg, de consequentie staat niet los van een keuze. Gevolgen kunnen positief of negatief zijn en komen voort uit de keuzes die gemaakt zijn. Elk gedrag, gezegde, gedachten dat, die men kiest heeft bepaalde gevolgen. Iedereen maakt een eigen keus, maar, als men die keus maakt kiest men ook voor alle gevolgen.

Maar hoe gaan wij om met onze eigen gedachten, gezegdes, gedrag en hoe is ons gedrag, gedachten, gezegdes.

Ons huidige leven bestaat uit keuzes, beslissingen maken, ook al zijn wij ons hier niet van bewust. Keuzes maken komt voort uit dualiteit. Ervaring komt uit keuzes maken, kiezen tussen. Je kunt niet ervaren wat je nog niet kent of weet. Door ervaring doe je kennis op. Dualiteit hebben we nodig om te kunnen ervaren en om tot een goede keuze te kunnen komen. Zonder dualiteit kunnen wij iets niet weten, we zullen eerst moeten uitvinden, proberen om tot een ervaring te komen, uit de ervaring die wij hebben opgedaan zal een keuze kunnen komen wat de beste keuze is. (zie ook keuzes maken)

Uit elke keuze, beslissing die wij bewust of onbewust maken komt een ‘gevolg’. Het ‘gevolg’ is de ervaring die men op heeft gedaan uit de keuze, beslissing die is gemaakt. Ervaring opdoen, is lessen leren, zodat men weet; “als ik dit doe, is dat het gevolg of de consequentie”. Je kunt een keuze, beslissing zien als een actie, de oorzaak die genomen is en het gevolg is de reactie hierop.

De mens is vaak onwetend, doordat wij iets niet weten zullen wij moeten leren, door te leren zullen we inzicht krijgen. Met keuzes, beslissingen maken zullen er fouten worden gemaakt. Vanuit onwetendheid maken wij keuzes. We weten pas dat wij een fout hebben gemaakt als het gevolg verkeerd voor ons uitpakt, negatief is. Met de fout die wij hebben gemaakt hebben wij ervaring opgedaan, dit omdat wij nog onwetend waren en nog geen inzicht hadden. Doordat er een verkeerde, negatieve uitslag is weten we dat de juiste keuze niet is gemaakt en waar wij het negatieve gevolg van ondervonden hebben. Het negatieve gevolg laat ons leren dat wij het in het vervolg anders moeten doen, een andere keuze, beslissing moeten nemen, maken. De fout die gemaakt is zal hersteld moeten worden. Van fouten maken leren wij, hoe meer fouten we maken hoe beter, om tot ervaring, besef, wijsheid en bewustwording te komen.

Alleen door keuzes te maken zullen wij het gevolg, de ervaring leren kennen, om van daaruit verder te leven. Met het maken van keuzes doen wij ‘levenservaring’ op, waarin wij weten wat goed of slecht is, wat werkt of niet werkt. Blijven wij verkeerde keuzes maken dan zal er zich een herhaalpatroon afspelen, totdat de juiste keuzes gemaakt worden, omdat wij tot besef zijn gekomen dat de eerder fout gemaakte keuze niet juist was en wij het anders moeten doen.

 

Oorzaak en gevolg

Met alles wat we doen zetten we iets in gang, de oorzaak is veelal een gedachten, hier handelen wij naar en er is daarna een gevolg.

Een mooi gezegde hierover is: “wie zaait zal oogsten”.

Het zaaien kunnen wij zien als een oorzaak activiteit die wij vanuit de drie G’s met ons handelen teweegbrengen naar onszelf en anderen. Onze daden en het gevolg ervan.

Voorbeeld: We willen een stukje mooie tuin met mooie bloemen, om deze tuin te realiseren zullen wij voorwerk moeten doen, we zullen er energie in moeten steken om het tot een succes te brengen. We gaan zaadjes kopen, we zoeken uit welke bloemen we als eindresultaat willen hebben.

We hebben een stukje tuin op het oog, waar wij deze bloemen willen hebben. Dit stukje staat vol onkruid. Het stukje zal eerst onkruidvrij gemaakt moeten worden willen we de bloemen zaadjes kunnen zaaien. We gaan aan de slag, we maken het stukje onkruid vrij en er ontstaat een kaal, schoon stukje. Nu kunnen we gaan zaaien. We zaaien het stukje met zaadjes uit het zakje. We geven water en moeten wachten totdat de zaadjes opkomen. De zon doet de rest, en geven het stukje regelmatig water. We zien zaadjes ontkiemen in mini plantjes, totdat wij een stukje vol bloemen hebben. Dit was ons doel, een stukje vol mooie bloemen om van te genieten, van te plukken voor eigen gebruik en of om weg te geven aan een ander.

Wat gebeurde er? Aan ons denken is een idee ontsproten om een mooi stukje met bloemen te hebben. De oorzaak was een idee.

We gingen zaadjes kopen, we gingen aan de slag om het stukje tuin wat wij in gedachten hadden ‘schoon te maken’ we hebben het onkruid verwijderd om vervolgens te gaan zaaien. We hebben actie ondernomen.

De zaadjes zijn gaan ontkiemen door de zon, onze actie om aandacht te besteden, te verzorgen, water te geven en zijn uitgegroeid tot volwassen bloemen. Het gevolg is een mooi stukje tuin vol bloemen. Met als gevolg dat wij er een goed gevoel van hebben dat wij dit hebben bereikt, we zullen trots zijn op onszelf. We hebben en voelen een positieve ervaring. Omdat er een positieve ervaring is zullen wij gemotiveerd zijn om verder te gaan.

Hadden wij geen aandacht, zorg door water te geven besteed, dan zou of zal het resultaat geweest zijn dat er geen zaadjes ontkiemd en uitgegroeid zijn. We zouden een negatief resultaat gevoel en ervaring hebben gehad. Omdat er een negatieve ervaring is zullen wij niet gemotiveerd zijn om nog een keer iets te proberen en zullen we iets laten zitten.

Nog een mooi gezegde over oorzaak en gevolg is “wie goed doet, goed ontmoet”.

Een lach op iemands gezicht zal een lach op iemand anders gezicht te weeg brengen en omdat wij een ander blij zien zullen wij ook blij zijn. Wij zullen mensen aantrekken omdat zij graag in het gezelschap willen zijn omdat het een goed gevoel voor henzelf en de ander teweegbrengt.

Een chagrijnig, boos gezicht zal mensen afschrikken. Negatief zijn zal mensen van elkaar afstoten, vervreemden waarbij een negatief iemand zich zal afvragen waarom mensen niet bij hen willen en waarom er vriendschappen verbroken worden en mensen van hen vervreemden.

Nog een mooie uitspraak is “Share your love, and be loved” onbekend.

 

Wat doen wij met onze eigen ervaring

Maar wat doen wij met de ervaring die wij opdoen of hebben gedaan? Welke lessen trekken wij uit de ervaring die wij hebben opgedaan en opdoen?

Wij zullen zelf moeten uitvinden wat werkt of niet werkt, wat goed of slecht is, wat een fout is. Maar wat is een fout. Wat de een fout vindt hoeft voor de ander niet fout te zijn. Goed en slecht hoeft niet per se in te houden dat iets goed is of iets slecht, het is hoe men er zelf tegen aan kijkt en welke eigen conclusie over het gevolg is getrokken en welk label wij er zelf aan hebben gehangen. Maar hoe handelen wij? Is dit positief of negatief.

Ons handelen, de activiteiten, de keuzes vanuit de drie G’s zullen ons positieve of negatieve ervaringen tonen aan ons zelf en aan anderen.

Positieve ervaringen zullen prettige, blije, aangename, leuke, lieflijke, vriendelijke, behulpzame, goede ervaringen zijn waarbij wij een goed gevoel hebben en waarbij wij ‘innerlijk geluk’ voelen.

Negatieve ervaringen zullen problemen, negativiteit, ellende, veroorzaken, waarbij wij ons zelf ‘schade toe brengen’, ons destructief gaan gedragen en wij een slecht gevoel hebben en wij ver afstaan van ‘innerlijk geluk’ en wij gaan lijden. (zie ook pijn leiden of lijden)

 

Energie uitzenden

De mens bestaat uit energie, met alles wat wij doen, zeggen en denken zenden wij energie uit.

Energie stralen, zenden wij uit naar de buitenwereld, met alles wat wij doen stralen wij energie uit. Energie is onze eerste levensbehoefte en heeft een trillingsfrequentie die wij niet zien, maar wel te voelen is voor gevoelige personen, en is te herkennen aan ons gezicht en houding. Ons gezicht en houding geven ons een uitstraling waarbij een ander een inschatting kan maken hoe het met de ander is.

Als wij iemand tegenkomen kijken wij meestal naar het gezicht en houding. Van het gezicht en houding kunnen we meestal wel aflezen hoe het met een persoon is zonder dat de persoon dit vertelt. Bij begroetingen zal altijd onze eerste vraag zijn; “hoe is het?” waarop een antwoord komt. Dit antwoord kan van persoon tot persoon verschillen. De een zal hier niet om heen draaien en zeggen dat het goed of slecht gaat. Een ander zal om het antwoord heen draaien, erover liegen of verzwijgen vanuit vele redenen, maar, waardoor er eigenlijk een toneelstukje wordt opgevoerd waarachter men zich verstopt, verschuilt. Meestal uit de gegeven antwoorden kunnen we een inschatting maken of de waarheid wordt verteld of niet omdat het gezicht en houding een indicatie geven en wat zichtelijk is, wat er zich werkelijk afspeelt in de ander. (zie ook leugen, liegen, bedrog)

Hoe wij ons op het moment voelen en of hoe wij in het leven staan, (dit kan zowel positief of negatief zijn omdat er aan energie een emotie hangt) stralen wij ‘niet zichtelijk’ uit maar doormiddel van energie overdracht.

Met elk gedrag, gezegde en gedachten zenden wij energie uit. Elke gedrag, gedachte, gezegde, elk gevoel wordt energetisch doorgegeven. Je kunt dit zien als een onzichtbaar telefoondraadje waarmee we aan elkaar vastzitten. Met een telefoon bellen we elkaar op en zeggen we wat we te zeggen hebben aan de ander, dit doen we bewust. Onbewust zenden wij met gedachten, gezegdes, gedrag en gevoel uit over het onderwerp of persoon doormiddel van het onzichtbare draadje waardoor het terecht komt bij de ander. Dit is energetische overdracht, energetische verbondenheid. Gedachten en gevoel zijn heel krachtig en kunnen positief of negatief zijn. Gevoelige mensen zoals hoogsensitieve personen kunnen dit voelen, oppikken. (zie ook hoogsensitief)

Als mensen bij elkaar zijn zal er energie uitgewisseld worden, en de energie die je op dat moment bij je hebt, is met de daarbij op dat moment bijbehorende emotie gevuld. Die emotie straal je uit en een ander kan in jouw emotie, jouw energie meegaan, dit gebeurt onbewust. Het mee gaan in emotie, energie van de ander geeft veelal aan dat er geen aarding, gronding is geweest, je hebt letterlijk de emotie energie van de ander overgenomen, terwijl jij daarvoor een andere emotie energie had. Je hebt jouw energie laten vermengen met die van de ander. Dit kan positieve energie of negatieve energie zijn. (zie ook positief negatief)

Problemen, zorgen, negativiteit zijn de grootste energie ‘vreters’ in ons leven die onszelf energetisch laten leeglopen. Zijn dit je eigen problemen, zorgen, negativiteit of zijn dit problemen, zorgen, negativiteit van een ander? Negatieve mensen om ons heen kunnen ons met hun negatieve aandacht vraag ons helemaal leegzuigen, als zij in een slachtofferrol zitten kunnen zij ons letterlijk mee sleuren en waarbij wij energetisch energieverliezen en wij over persoonlijke grenzen gaan en ons letterlijk ziek kunnen maken. Het is aan ons de keuze om mee te gaan of niet of om ons dit te laten gebeuren. Concentreren wij ons op een ander of concentreren wij ons op onszelf? Hoe zijn onze vriendschappen, zijn wij omringd met manipulatie, stress, of doen wij dit zelf? (zie ook vriendschappen – manipulatie – stress – burn-out – slachtofferrol – persoonlijke grenzen)

Negativiteit zal gepaard gaan met onzekerheid, angst, geen realiteitsbesef, met een ‘nare herinnering aan het gebeurde’.

Positieve energie zal aantrekken. Positieve energie zal je vullen met vreugde, als de ander vol vreugde zat dan heb je dit overgenomen van de ander. Positieve energie laat ons liefde voelen. Positieve energie is liefde energie. Liefde is meest zuivere vorm van energie.

Negatieve energie zal afstoten. Negatieve energie zal je leeg laten lopen qua energie omdat negatieve energie negativiteit bevat. Als de ander negatieve energie bij zich draagt en uitstraalt, dan kunnen wij dit overnemen wat veelal het geval is, mits je met beide benen op de grond staat, geaard bent. We worden letterlijk “moe van iemand”. Elke negatieve gedachten die wij door ons hoofd laten gaan is verspilde energie. Negatieve energie is angst energie.

Vooralsnog is er meer negativiteit in het dagelijks leven dan positiviteit.

Als wij energieverliezen moeten wij ons echt afgaan vragen waarom wij energieverliezen, hoe het komt dat wij energieverliezen. Stoppen wij energie in dingen die nodeloos, nutteloos, zinloos zijn? Laten wij onze energie afnemen, verliezen door problemen niet op te lossen? Is er iets of iemand anders die onze energie ‘snoept, zuigt, afneemt’? (zie ook energie)

 

Emotie en gedrag

Ieder mens heeft emoties, emotie: gemoedsbeweging, een emotie is een plotselinge reactie van ons hele organisme op een prikkel die onbewust en automatisch gestuurd wordt en naar buiten gericht is, heftig gevoel. Emotie betekent in het Latijn “emovere” wat betekent “energie in beweging”.

Emotie kun je verdelen in zes basis emotie en twaalf afgeleide emotie.

Basis emotie zijn:

 • Afschuw
 • Angst
 • Blijheid
 • Boosheid
 • Verbazing
 • Verdriet

Afgeleide emotie zijn:

 • Afgunst
 • Bezorgdheid
 • Depressie
 • Ergernis
 • Gekwetst
 • Jaloezie
 • Schaamte
 • Schuld
 • Spijt
 • Teleurstelling
 • Wroeging
 • Wrok

Basis emoties zijn emoties die worden opgeroepen door een gevoel wat bij ons geprikkeld wordt.

Afgeleide emotie is een basis emoties die wordt opgeroepen door een gevoel met de daaraan verbonden gedachten, afgeleide emoties zijn aangeleerde emoties. (zie ook emotie)

 

Onze reactie op onze emotie

Aan “gedrag” zitten bepaalde emoties gekoppeld die wij vertonen als dit getriggerd wordt. Aan een emotie (actie) hangt een reactie. Dit is hoe wij reageren op een emotie.

Op basisemotie zullen wij regeren met:

Actie

Reactie

Boosheid     

Aanvallen om een ander letterlijk te kwetsen

Verdriet

Terugtrekken om te verwerken

Angst  

Vluchten voor gevaar

Verbazing

Onverwachte gebeurtenissen onderzoeken

Afschuw 

Terugtrekken van de oorzaak van afschuw

Blijheid

Positief gevoel delen met anderen

 

Op afgeleide emoties zullen wij reageren met:

Actie

Reactie

Schaamte 

Onaangenaam gevoel dat je wilde dat je iets niet of anders had gedaan, of dat je ergens anders was

Schuldgevoel

Het gevoel schuld te hebben, schuldgevoel is een gemoedstoestand die men zichzelf oplegt

Jaloezie 

Een slechte karaktertrek, gemoedstoestand of emotie waarbij men datgene wenst te krijgen wat een ander reeds heeft gekregen, of wenst dat de ander datgene niet had

Wrok

Gevoel van wraak, verbittering, rancune

Wroeging  

Diepe spijt, gewetensnood

Teleurstelling 

Afknapper, deceptie, domper, frustratie, koude douche, sof, flop, ontgoocheling, tegenslag, tegenvaller

Spijt 

Leedwezen, wroeging, berouw, medelijden, verdriet

Gekwetst

Gewond gegriefd, gekrenkt, geraakt, getroffen, aangedaan, beledigt, door een ander slecht behandeld (onverdiend)

Ergernis 

Aanstoot, irriteren, hinderen

Depressie 

Langdurige ziekelijke neerslachtigheid, gedrukte gemoedsstemming

Bezorgdheid 

Bekommernis, onrust, vrees, zorg

Afgunst   

Afkeer, weerzin, afgrijzen

 

Wij handelen en gedragen ons vanuit emotie. Als wij emotie niet kennen, kunnen we gekke en slechte dingen doen.

Slechte kanten van mensen kunnen naar boven komen als zij boos, gefrustreerd, geïrriteerd, enz. zijn.

 

Ons gedrag zal bepaalde kenmerken afgeven bij negatieve ervaringen die zijn opgedaan.

Kenmerken van gedrag bij negatieve ervaringen zijn:

 • Boosheid
 • Negativisme, negativiteit
 • Hulpbehoevendheid
 • Klagen
 • Zelfdestructie
 • Depressief
 • Manipulatief
 • Leugens
 • Problemen
 • Wrok, verbittering
 • Wraak
 • Blijven herhalen
 • Geen verantwoording nemen
 • Passiviteit
 • Agressie
 • Defensief gedrag
 • Respectloos
 • Empathie loos

Alle kenmerken hierboven hangen samen met emotie, ons denken en zijn aangeleerd gedrag. Want wij zijn niet met bovenstaande emotie geboren. Bovenstaande emoties zijn aangeleerd door wat ons is aangeleerd en overgenomen door ons eigen geloofsysteem, en hoe wij denken.

Gevoel is niet hetzelfde als gedachten. Gedachten zijn geen gevoelens. Gedachten zijn ideeën over hoe iets zou moeten voelen, iets zou moeten zijn. Gedachten zijn geen feiten. Als gedachten en gevoel in de war raken dan zal het zicht, de waarheid vertroebeld, verloren raken, omdat men niet in staat is om gevoel en gedachten te kunnen scheiden.

Door al deze emoties en gedrag zijn we wie we zijn en hoe we ons gedragen, als wij ons laten leiden, of gedragen door afgeleide emotie zal dit niet ten goede komen voor jezelf. Je zult een weg moeten vinden om met emotie om te gaan en dit is te leren. (zie ook emotie) Bovenstaande afgeleide emoties kunnen ook voortkomen uit een persoonlijkheidsstoornis welke erfelijk is bepaald of ontwikkeld.

 

Vastgeroeste gedachten, oude denkpatronen, oude gedrag patronen

Ons gedrag wordt bepaald door onze gedachten, gezegdes, en veelal zijn deze ontstaan vanuit onze opvoeding en welke zich hebben ontwikkeld in vastgeroeste gedachten’, ‘oude denkpatronen’ en ‘oude gedragspatronen’.

Deze vastgeroeste gedachten, oude denkpatronen en oude gedrag patronen zijn er bij ons ingesleten, ingestampt, blijven hangen en hier hebben wij een mening, overtuiging, ervaring over gevormd. Deze mening, overtuiging zit letterlijk vast in gedachten en is voor ons ‘onze waarheid’, hier leven wij naar.

Negatieve gedachten, negatieve patronen, negatief gedrag, en negatieve gevoelens zijn veelal de oorzaak van onze opvoeding, of vanuit een persoonlijkheidsstoornis, welke erfelijk is bepaald of ontwikkeld. Het zijn oude denkpatronen, oude gedachten patronen, vastgeroeste gedachten, oude gedragspatronen die zich in ons hebben vastgezet. Deze gedachten worden waarheid voor ons, wij hebben hier zelf voor gekozen. Wij kunnen deze negatieve patronen, gevoelens en gedachten ombuigen, herprogrammeren, helen naar positieve patronen, gevoelens en gedachten. (zie ook de kracht van de gedachten)

 

Hoe wij zijn opgevoed bepaald ons gedrag nu

We zijn opgevoed met gedachten, gedragcodes, vooroordelen, oordelen, overtuigingen, normen, waarden, verwachtingen van anderen die wij klakkeloos aannemen, overnemen en daarmee alles vastzetten in onszelf. We zitten letterlijk vast in deze gedachten. Jouw overtuiging is gebaseerd op iets wat je hebt gehoord, je neemt het voor waarheid aan, je denkt er zelf niet over na, maar is dat ook jouw waarheid? Meestal zijn het vastgeroeste gedachtes, overtuigingen en handelingen, je hebt de mening, het gedachtegoed van een ander over genomen. Heb je hier wel eens goed over nagedacht of dit ook klopt, of dat je er anders overdenkt.

Aan een verhaal zitten altijd twee kanten en daarmee twee belevingswerelden. Meestal horen wij één kant van een verhaal, en gaan wij mee met diegene die, die ene kant verteld en trek je, je conclusie. Meestal is dit geen leuke conclusie en zul je boos zijn op de ander van de andere kant van het verhaal, maar die kant weet je niet, je stelt jezelf niet de vraag; Hoe zal de ander het beleeft, ervaren hebben, klop het wat er verteld wordt? Je oordeelt al vooraf, je gaat mee in diegene waar je de ene kant van het verhaal van hebt gehoord, maar is het verhaal wel de waarheid, is dit verhaal echt zo, is dit verhaal niet groter gemaakt?

 

Beïnvloeding van buitenaf

Beïnvloeding van buitenaf is of kan van groot belang zijn op onze gedachten, gezegdes, gedragingen.

Beïnvloeding van buitenaf kan het bewust bang maken van de mens zijn, waarmee men invloed wil uitoefenen, iemand of iets proberen te veranderen, manipuleren, mening opdringen, te treffen, te raken, te aansporen. Er wordt alles aangedaan om de mens ‘iets te laten geloven’ en veelal nemen wij dit nieuws klakkeloos aan en verspreiden dit verder zonder erover nagedacht te hebben of dit waarheid is of niet.

Een actie zal een reactie geven, uitlokken. Iemand slingert een gedachte, een roddel, een gerucht, een verzinsel, een bewering, een idee, de wereld in, wat in deze tijd niet moeilijk is vanwege het internet, de sociale media en wat zich verspreid over de wereld met als doel reclame te maken voor de eigen ideeën, activiteiten, waarmee men een poging doet om zoveel mogelijk ‘medestanders’ te vinden, te creëren voor de eigen standpunten. Veelal zijn deze ideeën een roddel, een gerucht, een verzinsel, een bewering, die met opzet worden verspreid om een ander te schaden, te misleiden, te manipuleren. Het doel, de reden hiervoor is, de mens te beïnvloeden en bang, angstig te maken en zich naar de standpunten, de ‘oplossing’ te voegen van degene die het de wereld in heeft gestuurd en waarbij bangmakerij, angst zaaien vooropstaat. Veelal gaat de mens, de medewereld hierin in mee omdat men klakkeloos geloofd aanneemt of overneemt wat degene de wereld heeft in geslingerd op waarheid berust en zij denken dat degene de oplosser van onze angst zal zijn.

We moeten ons eerder zorgen maken met wat wij dagelijks mee krijgen op tv, sociale media, internet. De propaganda die gevoerd wordt om een mens bewust bang te maken om een mens paranoïde te maken, te krijgen is volop aan de gang en wij zullen ons hiervan ‘bewust moeten worden’ om ons niet te laten leiden door een ander en angst.

 

Goed en verkeerd gedrag

Veelal weten we zelf wat goed gedrag en wat verkeerd gedrag is. Onze ziel bepaalt wat goed voor ons is door te kijken en te luisteren te voelen en te denken, en geeft dat aan ons door. Dat voelen we via onze intuïtie. En dan kiezen we. We kiezen hoe we wel en niet willen zijn, hoe we handelen en denken. We kiezen welke positieve en negatieve karaktertrekken, gedrag we willen ontwikkelen. (zie ook Hoofd en gedachten – hart en ziel)

Als wij ons bewust zijn van ons gedrag dan zal verkeerd gedrag ons veelal een schuldgevoel geven, hieraan merken we dat dit niet de juiste weg is, schuldgevoel blijft ons achtervolgen als we hier niets aan doen, we zullen blijven piekeren. Schuldgevoel laat je niet groeien, het laat je je niet prettig voelen, het laat ons klein maken en blijven.

Als wij ons niet bewust zijn van ons eigen gedrag of vanuit een persoonlijkheidsstoornis dan zal men veelal geen schuldgevoel maar een slachtoffer gevoel hebben, omdat het voelen van de emotie ontbreek of is de emotie nog niet geleerd.

Bij verkeerd gedrag kan men gaan toneelspelen om dit gedrag te verdoezelen, we zullen ons anders voor gaan doen, dan wie wij werkelijke zijn. Dit komt onszelf niet te goede, ooit zullen wij door de mand vallen met dit toneelspel. Meestal is er een ander die ons op dit gedrag wijst omdat je zelf niet door hebt of juist wel door hebt maar je anders voordoet, beter voor wil laten komen.

Ons eigen gedrag kan onszelf in de weg gaan zitten en anderen ook. Slecht gedrag kan mensen doen besluiten zich van de persoon af te keren, een vriendschap stop te zetten, te verbreken. Het wijzen van anderen op je gedrag is een bewustwording en kun je zien als een kadootje.

 

Eigen gedrag goedpraten

De mens is een genie in het goedpraten van het eigen gedrag omdat men zich veelal niet bewust is van het eigen aandeel. Men praat het eigen gedrag goed waarbij men de schuld bij een ander neerlegt en niet kijkt of wil kijken naar het eigen gedrag. Men verwijt anderen, de omgeving om eigen gedrag goed te praten, hier hoor je vaak: ‘ik kan er niets aan doen, ik ben nu eenmaal zo, ik kan het niet, enz.”, allemaal excuses om het eigen gedrag goed te praten.

Wat er gebeurd is dat het eigen gedrag wordt afgeschoven op een ander, de omgeving en hiervan de schuld krijgt. Het is het ontlopen van eigen verantwoording en waarmee men denkt dat men hiervan slachtoffer is geworden en in de slachtofferrol gaat zitten.

Niemand anders is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag. Het gedrag wat men vertoond is een gedrag wat men zelf heeft gecreëerd en in stand wordt gehouden of in stand gehouden wil worden, omdat men geen verantwoordelijkheid wil aangaan.

 

Slachtofferrol

De drie G’s, ons gedrag, gedachten, gezegdes kunnen ons ook in een slachtofferrol doen belanden en verstrekkende gevolgen hebben voor zichzelf en anderen. (zie slachtoffergedrag)

 

De buitenwereld levert kritiek op slecht gedrag

Ons eigen gedrag stralen wij uit naar de buitenwereld, deze buitenwereld zijn de mensen om je heen waar je mee omgaat, dit kunnen buren, college, vrienden, familie, enz. zijn. Deze mensen heb je om je heen en hebben op de een of andere manier een connectie met jou. Hoe wij ons gedragen wordt weerspiegeld naar de buitenwereld. Ons gedrag, onze gezegdes die voortkomen uit ons denken is waarneembaar voor anderen.

Doordat de buitenwereld met jou te maken heeft, krijgt men ook een beeld hoe de ander zich gedraagt. Maar hoe is ons gedrag, hoe zijn onze gezegdes, woorden. Ons eigen gedrag, onze eigen gezegdes kunnen om kritiek van anderen, de buitenwereld vragen.

Kritiek is een uiting het met iets of iemand niet mee eens te zijn, met als doel iets te willen veranderen en wordt vaak als iets negatiefs opgevat, echter kritiek hoeft niet altijd negatief te zijn.

Oprechte kritiek vanuit een ander, de buitenwereld wordt veelal gegeven om een ander te helpen. Veelal staan wij niet open voor oprechte kritiek en vinden en denken dat dit een gerichte persoonlijke aanval is. Mensen die niet openstaan voor oprechte kritiek van een ander zullen niet willen horen wat een ander te zeggen heeft, worden boos, gaan in de verdediging met onredelijke tegen argumenten, voelt zich beledigd en loopt weg. Veelal zullen deze mensen zelf kritiek op een ander hebben en leveren omdat men de eigen gebreken niet opmerkt omdat zelfinzicht ontbreekt.

Oprechte kritiek is soms niet leuk om te horen, maar, kritiek kan waardevolle informatie bevatten als wij hiervoor openstaan. Je kunt kritiek ook zien als advies. Advies voor jou om inzicht te krijgen en je bewust te worden om het anders te doen omdat je zelf niet door hebt, of door wil hebben hoe het eigen gedrag is. Men wijst jou erop dat iets ook anders kan, men geeft zicht op de situatie. (zie ook kritiek) . Het oprecht wijzen van anderen op je gedrag is een bewustwording en kun je zien als een kadootje.

 

Slecht, negatief gedrag kan om correctie vragen

Van onszelf hebben wij meestal niet door hoe wij ons gedragen echter kan de ander dit wel door hebben en andersom. Een “slecht gedrag” kan om correctie van een ander, de buitenwereld vragen. Als wij negatief, slecht gedrag uitstralen dan kiezen wij hiervoor om dit gedrag te tonen en vertonen. Slecht, negatief gedrag kan om correctie van een ander vragen, omdat men van dit gedrag niet gediend is of meer is.

Soms pakken wij iets verkeerd aan en is het fijn dat iemand anders je hierop wijst zodat er correctie en inzicht kan plaatsvinden. Echter vatten wij “correctie, wijzen op iets” van een ander veelal op als persoonlijke aanval terwijl dit niet zo bedoeld is door de ander. In oprechte relaties van welke aard ook is correctie eigenlijk wijze raad, advies, inzicht.

Voor correctie, opbouwende kritiek wijze raad, advies staan wij meestal niet open, de eerste reactie op kritiek zal zijn dat wij schrikken, wij zien kritiek als een aanval op onszelf en zullen ons gaan verdedigen met onredelijke argumenten. Openstaan voor correctie geeft ons de kans om te leren van onze fouten en deze zelf te corrigeren.

 

De buitenwereld neemt afstand of verbreekt een vriendschap

Ons eigen gedrag kan vragen van anderen, de buitenwereld, om afstand te nemen of een relatie van welke aard ook te verbreken, te beëindigen. Ons eigen gedrag kan anderen, de buitenwereld als in vrienden, familie, enz. in de weg zitten. Slecht gedrag kan mensen doen besluiten zich van de persoon af te keren, een vriendschap stop te zetten, te verbreken.

Slecht gedag kan leiden tot zelfdestructie, als in slachtofferrol, depressie, drank, drugsgebruik, enz. Mensen zien soms niet in wat hun gedrag is en wat dat bij anderen teweegbrengt omdat zelfinzicht ontbreekt.

Niet iedereen is hetzelfde. Mensen kunnen van elkaar verschillen in de vorm van karakters, mentaliteit, normen, waarden, sociale vaardigheden, cognitief besef. Door ‘slecht gedrag’ kan men grenzen van een ander overschrijden en hierdoor kan een vriendschap van welke aard dan ook onder druk komen te staan of worden verbroken door ons eigen gedrag, omdat een ander het niet meer trekt, hiervan niet meer gediend is en men voor zichzelf kiest om zelfdestructie van de ander geen eigen zelfdestructie te laten worden. (zie ook vriendschappen – over persoonlijke grenzen gaan)

 

Wat kunnen we doen om ons eigen gedrag te veranderen

Ons eigen gedrag kan ons dusdanig in de weg zitten dat wij hier zelf last van hebben, krijgen of dat anderen, de buitenwereld hier last van heeft of krijgt. Als er verzet in ons komt wat niet overeenkomt met onze opvoeding, dus bijvoorbeeld dat wij het niet eens zijn met een oordeel, verwachting of overtuiging, gedachtegoed van een ander omdat wij hier toch anders over denken, dan is er een stukje bewustzijn in gang getreden. Het is het ontdekken van onze eigen wil, ziel, onze eigen waarheid, deze informatie hebben wij verkregen door zelfstandig te denken, uit eigen ervaring en deze is totaal anders dan dat wij hebben “geleerd” van onze ouders, of anderen.

Als wij zelf in de gaten hebben dat ons eigen gedrag ons in de weg zit en dat wij hier zelf last van hebben dan is er een stukje bewustwording aan de gang.

 

Wordt je bewust van je gedachten en gedrag

Verandering begint altijd bij jezelf. Wij zijn een product van onze ouders, waarin wij genen, DNA, opvoeding gedrag, overtuigingen, enz. overnemen. Hoe zijn je ouders opgevoed, wat is hun gedrag, meestal geven zij deze opvoeding en gedrag aan ons door, doordat zij zelf zo zijn opgevoed en niet beter weten, maar is dit wel de juiste opvoeding, gedrag? Vooropgesteld is dat de ouders hun best hebben gedaan!

Iedereen heeft, bij zijn of haar geboorte, een eigen wil, ziel gekregen, echter wordt de wil en ziel door onze opvoeding meestal onderdrukt, vergeten, en wordt er van ons verwacht dat wij ons leven, leven naar de regels, maatstaven, gedragscodes van bijvoorbeeld ouders opvoeders, voogd, buitenwereld, enz. Vele mensen kiezen ervoor om hetzelfde gedachtegoed van ouders, opvoeders, leraren in stand te houden. (zie ook verwachting) Ook ons ego wordt gevormd in onze opvoeding. (zie ook ego)

Meestal gaan wij ons hier op latere leeftijd tegen verzetten omdat wij vinden dat het anders kan en moet omdat wij tegen dingen aanlopen die niet goed gaan of zijn voor ons. Dit is het ontdekken van de eigen wil, de ziel, het ontdekken van je bewustzijn, het zoeken naar je “ware ik” die je wilt zijn.

 

Heling begint bij jezelf

Heling kan alleen plaatsvinden als wij ervoor kiezen om geheeld te willen worden, heling begint bij onszelf door verantwoording te nemen, door te erkennen dat er iets aan de hand is en dat wij dit zelf willen veranderen. Heling begint bij bewustwording. Bewustwording, het niet laten leiden door anderen, maar de kracht in jezelf zoeken en hervinden.

 

Neem verantwoording

Als wij willen veranderen, als wij onszelf in de weg zitten en wij zijn ons hiervan bewust dan zullen wij zelfstanding moeten gaan nadenken. Wij zullen ons anders moeten gaan opstellen en volwassen gedrag laten zien. Volwassen gedrag is eerst nadenken voordat men handelt.

 

Kijken naar onszelf

Kijken naar onszelf, zelfreflectie is een iets wat veelal niet wordt gedaan. Naar ons zelf kijken en over onszelf nadenken vinden wij eng. Toch kunnen wij wel eens een gedachte over onszelf hebben of die in ons opkomen, maar waar we veelal niets mee doen of hebben gedaan. Soms kan het zo zijn dat we balen van onszelf omdat we een karaktereigenschap, gedrag, niet meer leuk vinden aan onszelf omdat we dit plots herkennen, we kunnen onszelf daarmee in de weg zitten. Kunnen we deze karaktereigenschap ons gedrag veranderen? Ja, is het antwoord als je maar wil en hier zelf voor kiest om eigen verantwoording te nemen.

Als wij zelfreflectie op onszelf toepassen zal je zien dat oude negatieve gedachtepatronen, innerlijke pijn, voorbijkomen zullen komen en waarbij wij de neiging hebben deze weg te stoppen.

Het wegstoppen van oude negatieve gedachtenpatronen, innerlijke pijn zal niet helpen, het zal weer voorbij blijven komen totdat wij hier iets mee gedaan hebben, en wij het lijden zelf gestopt hebben. (zie ook pijn lijden of leiden) Innerlijke pijn is emotionele pijn en is een innerlijke wond. Innerlijke pijn, verdriet laat ons niet helder denken omdat we constant bezig zijn de innerlijke pijn te verdringen. In dit verdringen kunnen we verkeerde keuzes maken, gekke dingen doen, verkeerde dingen zeggen. Het zicht op de realiteit zijn we kwijt.

Wij zullen onszelf moeten gaan afvragen hoe onze innerlijke pijn is ontstaan, hoe deze negatieve gedachten zich in ons hebben vastgezet, want veel beruste negatieve gedachten op oude overtuigingen, oude ervaringen, oude meningen, op een oude geloofssystemen welke in het verleden tot stand zijn gekomen. Wij zullen zelf moeten onderzoeken of onze eigen gedachten op oude overtuigingen, meningen, ervaring, oud geloofssysteem berust en of dat deze op de dag van vandaag nog waarheid zijn voor ons zijn, of deze nog werken voor ons, of dat deze ons tegenwerken.

Door onze eigen wil te ontdekken worden wij bewust en zal er bewustwording optreden. Door deze bewustwording zullen we ontdekken dat we bepaalde eigenschappen en karakters die we hebben niet leuk vinden en deze willen veranderen, het is de weg van transformatie.

Lukt het je niet om zelf aan de slag te gaan, zoek hulp, het is het grootste cadeau wat je je zelf kunt geven.

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele bewustwording en wegen”